×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


#
ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ނިމުނު ގޮތް މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2021-02-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ތަމީމް، ޕެންޒީމާގެ، އދ.މަހިބަދޫ 05/VTR/2019
ތަފްސީލް2021-01-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ނާސިޙް، ހ.ފިޔާމާއާގެ، މާލެ 48/VTR/2019
ތަފްސީލް2021-01-21 ތަފާތުކުރުން، އުޖޫރައިން އުނިކުރުން. އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް، މއ.ޝޭޑީކެބިން، މާލެ 28/VTR/2019
105VTR2020r.pdfތަފްސީލް2021-01-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ލަޠީފް، ދިވަރ، ސ. ހިތަދޫ 105/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-01-19 މަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު އާދަމް، މައިދާން، ޅ.ހިންނަވަރު 43/VTR/2019
ތަފްސީލް2021-01-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނުހާން، ލަވްސައިޑް، ރ. އިންނަމާދޫ 212/VTR/2019
247VTR2019r.pdfތަފްސީލް2021-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޙަބީބު، ފާހި، ލ. ފޮނަދޫ 247/VTR/2019
ތަފްސީލް2021-01-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޝަކީލް އަޙްމަދު، އުދަރެސް، ގދ. ފިޔޯރީ 169/VTR/2019
ތަފްސީލް2021-01-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ޙާމިދު ރިޟާ، މެޑެލްމާގެއާގެ، މާލެ 298/VTR/2019
ތަފްސީލް2021-01-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިޢާރު، ޝާލާ، ސ.ހިތަދޫ 08/VTR/2019
ތަފްސީލް2021-01-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ބިލާލު ސަޢުދުﷲ، ސަވާ، ގއ. ކޮނޑޭ 121/VTR/2019
ތަފްސީލް2021-01-07 މުސާރަ ނުލިބުން ވިންގްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖީ.އޭ ވިދުރުވާން ޕެރޭރާ، ސްރީލަންކާ 227/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-12-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މޫސާ، ހިތަށްފިނިވާގެ، ރ. އަނގޮޅުތީމު 285/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-12-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަޙްމަދު ޝާޙް، ހ. ބޮލޫލޫން، މާލެ 186/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-12-29 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާދަމް ސުހައިލް، މެރިންވިލާ، ރ. ހުޅުދުއްފާރު 198/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-12-29 އެހެނިހެން މުޙައްމަދު އާނިސް، ދެތަޑިމާގެ، ތ. ކިނބިދޫ ފޯރސައިޓް ސާރވޭޔާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 264/VTR/2019
153VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-12-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު، ސޯސަންވިލާ، ބ. ކުޑަރިކިލު 153/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-12-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން، މ.ފެހިވިދުވަރުގެ، މާލެ 54/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-12-10 މުސާރަ ނުލިބުން ސްޓްރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު މާޝާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13885، މާލެ 146/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެއަރޕޯޓް ފެރީ އޮޕަރޭޓަރސް އެސޭސިއޭޝަން ޙަސީނާ މަޙްމޫދު، ދޫރެސްގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ 55/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް، ގ. ޑިމްލައިޓް، މާލެ 154/VTR/2019
171VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ނިއުވޭ، ގދ. ތިނަދޫ 171/VTR/2019
75VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޠަލާލް، ޕެރިސް، ށ. ކަނޑިތީމު 75/VTR/2019
91VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚަދީޖާ ޖެނިފާ، ހެވަންލީހެވަން، ގދ.ފިޔޯރީ 91/VTR/2019
193VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން އޮންދިގޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ޙުޒްމާ، މިލާނު، ލ. މާމެންދޫ 193/VTR/2019
50VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-11-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ފެހިވިދުވަރުގެ، ތ.ތިމަރަފުށި 50/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-11-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަރީފު، ބީޗްހައުސް، ގދ. ތިނަދޫ 172/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-11-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން އިކޯންމާރކް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މިޤްދާދު، ގ. ރުޚާމުގެ، މާލެ 105/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-11-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޒިއުފާން، ހ. ކަނޑިގެ، މާލެ. 195/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-11-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒާލިފް، ގ. ގްރީންޕާރލް، މާލެ 238/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ނީނާ، މީޒާން، ނ. މިލަދޫ 73/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-22 އެހެނިހެން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަސަން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 12615، މާލެ 45/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-20 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ޝަރީފު، ގ.ފްލާވަރގެ،މާލެ 203/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-20 މުސާރަ ނުލިބުން ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ މުޙައްމަދު، ފަތަނގުމާގެ، ޅ. ނައިފަރު 157/VTR/2019
09VTR2019VA.pdfތަފްސީލް2020-10-20 ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އުފެދޭ ޚިލާފު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާޔަތުﷲ ޝަކީލް، ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ 09/VTR/2019
155VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-10-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ހިޔާ، ކ. ތުލުސްދޫ 155/VTR/2019
210VTR2018r.pdfތަފްސީލް2020-10-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް މުޢާވިޔަތު ޢަބްދުއްލަޠީފް، ސީނަރީ، ރ.އަލިފުށި 210/VTR/2018
211VTR2018r.pdfތަފްސީލް2020-10-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝާކިރު ، އޯސަންވިއު، ބ.އޭދަފުށި 211/VTR/2018
27VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-10-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙަސަން ނިޔާޒް، ފޭރުގަސްދޮށުގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ 27/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޒާހިރު، ތިނަދޫގެ، ގދ.ހޯޑެއްދޫ 203/VTR/2018
24VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-10-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޢަލީ، މއ. ހަނީސަކްލް، މާލެ މުޙައްމަދު ނަޢީމް، ރޯހިރި، ފ.ނިލަންދޫ 24/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނާޞިރު، ޗާނދަނީވިލާ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 120/VTR/2019
115VTR2017r.pdfތަފްސީލް2020-10-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަބޫޝަޙުމަދު، ސޯސަންގެ، އދ. ހަންޏާމީދޫ 115/VTR/2017
213VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-10-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕީޓަރ ސިގެންޓާލަރ، ސްވިޒަލޭންޑް 213/VTR/2019
277VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-10-06 އެހެނިހެން ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕވޓ ލޓޑ ޕީޓަރ ސިގެންޓާލަރ، ސްވިޓްޒެލޭންޑް 277/VTR/2019
162VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނާއިދް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤު، ގ.ގްރޭވިލާ، މާލެ 162/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ، ޕެރަޑައިސް، ގއ.ދާންދޫ 19/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-09-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޝަރީފް ޢަބްދުﷲ، އަފްޒާ، ބ. ދޮންފަން 221/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-09-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެންވިޝަން މެޑިކަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަހީދާ މުޙައްމަދު، ގުރަހަ، ޅ. ކުރެންދޫ 272/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-09-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީސްކޫލް މަރްޔަމް ސާޖިދާ، ގ. ކޯޒީ، މާލެ 42/VTR/2019
196VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-09-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަޙްމަދު ޙަލީމް، ކަންމަތީގެ، ލ.މާބައިދޫ 196/VTR/2019
178VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-09-02 ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަދިއްޔާ އަންވަރާއި އިތުރު 16 މީހުން 178/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-08-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަންގިރި ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ކޮމްރެޑްވިލާ، އއ.ފެރިދޫ 59/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-08-27 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒީޙާން ޢަބްދުﷲ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ޑީ-1-1ސީ، މާލެ 189/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-07-23 މުސާރަ ނުލިބުން ސްޓްރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޒުހައިރު، ނީލްވިލާ، ނ.ހޮޅުދޫ 241/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-07-23 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ސްޓްރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސުޒީލް، ޖަވްޒާމަންޒިލް، ރ. އުނގޫފާރު 297/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޖަޒުލީ، މ. މަސާއުލްބަރުދު، މާލެ 194/VTR/2019
166VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-07-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ފާޠިމަތު ޝަފްރަތު، އަބްހަރީގެ، ސ. ހިތަދޫ 166/VTR/2019
60VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-07-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގެލި އައިލެންޑް އަޙްމަދު ޙުސައިން، ވީސަންގެ، ރ. އިނގުރައިދޫ 60/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-07-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ނައުޝާދު، ރަތްބަގީޗާގެ، ނ.ހޮޅުދޫ 61/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-07-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުމާއި ތަފާތުކުރުން އެކްސްޓްރީމް އިމްޕީރިއަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ސަޢީދާ، މ.ނަޔާގުލްޝަން، މާލެ 231/VTR/2018
ތަފްސީލް2020-07-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން ސްވިލްސަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޙުފޫޡާ ޞަފުޢަތު، މ.ގޯލްޑްބާރޑްލިލީ، މާލެ 65/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-07-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލޭންގުއޭޖް ލަރނިންގ ސެންޓަރ މާކް ޕޯލް މިޝެލް، ބްރިޓެއިން 133/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-07-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ފައިސަލް، ގ. އައިނާ، މާލެ 144/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-07-06 މުސާރަ ނުލިބިގެން މޯ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހޫދު މުޙައްމަދު، ހުދުހުދާމަންޒިލް، މާލެ 76/VTR/2019
137VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-07-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ވަޙީދާ، އައިލެންޑްހައުސް، ރ.ރަސްގެތީމު 137/VTR/2019
204VTR2018r.pdfތަފްސީލް2020-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސުމައްޔާ އިބްރާހީމް، ފިނިފެންޖަންބުގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 204/VTR/2018
109VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ނިޔާޒު، ރަޖީނާގެ، ގދ.ގައްދޫ 109/VTR/2019
21VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-06-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޝިފާޒް، ރިވަރ، ހއ.ކެލާ 21/VTR/2019
53VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-06-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ އިބްރާހީމްދީދީ، ޖޯޖެޓްވިލާ، ގއ.ކޮނޑޭ 53/VTR/2019
90VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-06-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ލޓޑ މޫސާ ޖިނާން، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-61، މާލެ 90/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-06-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް އަފްލާޙް، އާހިޔާ، ނ. ހޮޅުދޫ 187/VTR/2019
222VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-06-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކާސްޓް އަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ދުންފިނިގެ، ބ. ތުޅާދޫ 222/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަސީމް، ތިބުރޯޒްގެ، ގދ. ތިނަދޫ 123/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޝަނޫން، ތަބިވައްގެ، ސ.ހިތަދޫ 17/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-09 މުސާރަ ނުލިބުން ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު، ގ. ހާމަ، މާލެ 190/VTR/2019
97VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-03-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަގޮޓީހަދާގެ، ސ. ހިތަދޫ 97/VTR/2019
244VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-03-08 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ސްޕެކްޓްރާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝަރާ، ފަރެސްއަވަށް. ތްރީސްޓާރ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 244/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-04 ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ތަފާތުކުރުން ކޮރަލް ބުލަވަރޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުސައިން ސަޢީދު، މއ.އާއްމުއުފާ، މާލެ 158/VTR/2018
185VTR2018r.pdfތަފްސީލް2020-03-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަހްމަޓް އައިޑެނީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އިރުޝާދު، ޕިންކް ހައުސް، ހއ.ވަށަފަރު 185/VTR/2018
ތަފްސީލް2020-03-04 މުސާރަ ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާމިނަތު މަލީހާ، މިލިއަން، ލ.މާބައިދޫ 190/VTR/2018
193VTR2018r.pdfތަފްސީލް2020-03-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ރިޟާ، ނަސީމީވިލާ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ 193/VTR/2018
208VTR2018r.pdfތަފްސީލް2020-03-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް މޫސާ، މަޤްޞަދު، ހދ.ނޮޅިވަރަން 208/VTR/2018
83VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-03-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަރފް އެންޑް ސްކޫބަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ނާފިޢު، ހ.ހިޔާކޯނި، މާލެ 83/VTR/2019
20VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-02-27 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާދިޔާ ޔޫސުފް، ލައިޓް، ބ.ދަރަވަންދޫ 20/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ،ކިލެގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 95/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ނަޒުމް އާދަމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ދރ 075، މާލެ 26/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-24 ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް އަޙްމަދު މަފާވިޒް، ދިލްޝާދުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 92/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޢަލީ ފަހުމީ، އަބުލަޣީވިލާ، ސ.ހުޅުދޫ އަޙްމަދު މަޢުޞޫމް، ގޯލްޑަންލީފް، ސ.ހުޅުދޫ 49/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފައިޞަލް، ފްރެޝް، ރ.އުނގޫފާރު 226/VTR/2018
ތަފްސީލް2020-02-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު، ދިރޭލާލުގެ، ރ.އުނގޫފާރު 227/VTR/2018
ތަފްސީލް2020-02-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނިޒާރު، ފީރޯޒުގެ، ތ.ވިލުފުށި 79/VTR/2019
126VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-02-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝަމްޢޫން، ނިއުމޫން، ލ. ފޮނަދޫ 126/VTR/2019
119VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-02-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހޫނާ ޙަލީމް، ޝަބާބް، ހއ. ކެލާ 119/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-04 މުސާރަ ނުލިބުން ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަމްޖަދު މުޙައްމަދު، ބްލޫހެވަންއާގެ، ގދ. ތިނަދޫ 41/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-29 މުސާރަ ނުލިބުން ޕްރޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖާހިދުލް އިސްލާމް، ބަންލަދޭޝް 94/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-23 ޕްރޮމޯޝަން ނުދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރްޔަމް ޤާސިމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4512، މާލެ 44/VTR/2019
85VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-01-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުން ޒެބީނާ ރެންޓަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝޮޕޮން މިއާ، ޑާކާ، ބަންގްލަދޭޝް 85/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-19 މަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަސީމް، ނޫރާނީވިލާ، ހއ.އުތީމު 127/VTR/2019
241VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-12-31 ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޔޫސުފް ރިސްފާން، ފައިންބީޗް، ލ. ފޮނަދޫ 241/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-12-31 މުސާރަ ނުލިބުން ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ސާއިނާ، ސުވީޓްލައިފް، ކ. ގުރައިދޫ 106/VTR/2019
230VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-12-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ އަޙްސަން، ވ.ރިއޯ، މާލެ 230/VTR/2018
51VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝިމާލް، ޝާދީވިލާ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 51/VTR/2019
18VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-16 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަޙްމަދު މަފާވިޒް، ކުޅުދޫ.ދިލްޝާދުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 18/VTR/2019
68VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް އަޙްމަދު މަފާވިޒް، ދިލްޝާދުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 68/VTR/2019
129VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-16 އެހެނިހެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިލްހާމް، ނައިޓް ސްޓަރ، ތ. ތިމަރަފުށި 129/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް ޑިއޭގޯ އިގްނާޝިއޯ އަވިންދާނޯ ކެރިއްލޯ، އިޓަލީ 192/VTR/2018
223VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-12-12 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިނާޒު، މާހިންނަ، ސ.ހިތަދޫ 223/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-12-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަސްލީ ކަރަޑުމަން ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 30/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް އަރްބޫ ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 31/VTR/2019
16VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޢަލީ ޝާހް، ގ.އަރޫޝާމަންޒިލް، މާލެ 16/VTR/2019
15VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ، އަބުގަސްދޮށުގެ، ގދ.ވާދޫ 15/VTR/2019
13VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-05 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުލިބުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާދަމް ނަސީމް، އަޅިވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 13/VTR/2019
6VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-05 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަމްޒީ، ނޫވިލާގެ، އއ.މާޅޮސް 06/VTR/2019
64VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-04 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިބްރާހީމް ޢާދިލް، ހަޒާރުމާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 64/VTR/2019
38VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އާމިނަތު ސަޢީދު، ޑިއަރެސްޓް، ސ.ފޭދޫ  38/VTR/2018
71VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝަބާޢު، ގ.މާވަސް، މާލެ 71/VTR/2019
112VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-11-21 މުސާރަ ނުލިބުން ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަނީޝާ ޕްރަބުއްދި ވަނިންގަނަޔަކަ ޔާޕާ، ސްރީލަންކާ 112/VTR/2019
198VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-11-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިލްސައިޑް ވިލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޒަރީރު، ރީޓާ، ނ.ހޮޅުދޫ 198/VTR/2018
38VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-11-13 މަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުސާ މުޞްޠަފާ، ގުލްކޯޒުގެ، ސ.މަރަދޫ 38/VTR/2019
143VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-11-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ސިނާން، މ.ކެނަފްލާވަރ، މާލެ  143/VTR/2018
169VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-11-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީސްކޫލް ސަޢީދާ ޙަސަން، ފުފޫމާގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ 169/VTR/2018
180VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-11-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަޙްމަދު ޙަލީމް ޢަލީ ފަޔާޟް، ޑޭޒީވިލާ، ހއ.ތަކަންދޫ 180/VTR/2018
172VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-10-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިޔާޒު، ޝިޒްމީނީމަންޒިލް، ސ.ހިތަދޫ 172/VTR/2018
11VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-10-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފިރުސާން، ހ.ރުމޭނިޔާ، މާލެ. 11/VTR/2019
36VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-10-03 މުސާރަ ނުލިބުން ގްރީން ޕެރެޑައިސް ލިމިޓެޑް އާއިޝަތު ސާޖިޔާ, ފިޔާތޮށިމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 36/VTR/2019
238VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-09-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒައިދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1226، މާލެ 238/VTR/2018
237VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-09-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 2 އެޗް.އެމް. ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަލީ ނިހާސް، ތުނޑި.ކަޅައިދޫފިނިހިޔާ، ލ.ގަން 237/VTR/2018
239VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-08-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ޝިފާޒް، ދޫރެސް، ތ.ވިލިފުށި 239/VTR/2018
182VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-08-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 182/VTR/2018
152VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-08-27 މުސާރަ ނުލިބުން ފިއްލަދޫ އެކުވެރިންގެ ދިރުން ޝީރީން ޢަބްދުލްބާރީ، ނިރޮޅު، ހއ.ފިއްލަދޫ 152/VTR/2018
183VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-08-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރައާއި ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ކަނެކްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ނީނާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 109-ޖީ-01، މާލެ 183/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-08-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢުބައިދުﷲ މިރާޙް، ލައިލަކުހައުސް، ނ.ވެލިދޫ 138/VTR/2018
207VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-08-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރެޝަން ލިމިޓެޑް ޖާވިޒް ޢަބްދުލްކަރީމް، ގަރާޑީގެ، ގދ.ގައްދޫ 207/VTR/2018
81VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-08-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް ވަދީފު ޙަސަން ސަޢީދު، ނިވްރޯޒް، ގދ. މަޑަވެލި 81/VTR/2019
3VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-08-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރެފްކޫލް ޓްރެވެލެސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިނާޞް، ހެޕީނައިޓް، ކ.ތުލުސްދޫ 03/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޭވިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ބަދީޢު، ހ.ސާރޯކުގެ، މާލެ 146/VTR/2018
234VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-21 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނާފިޛު، ގޫފަހާވަތުގެ، ސ.ފޭދޫ 234/VTR/2018
154VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލިޓަސް އޮޓޯމޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޝިޛުނާ ޢަލީ، ގުލްޝަން، ޏ.ފުވައްމުލައް 154/VTR/2018
221VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-15 މުސާރަ ނުލިބުން ރެއިޒްކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނަސީމް، ބްލޫވިއު، ސ.މަރަދޫ 221/VTR/2018
184VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-11 މުސާރަ ނުލިބުން ސަންރައިޒް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ރަންފަރު، ކ.ކާށިދޫ 184/VTR/2018
133VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-09 މުސާރަ ނުލިބުން ސަންރައިސް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 02-ޖީ-98، މާލެ 133/VTR/2018
134VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް މަރްޔަމް ޔޫސުފް، މަންފާ، ނ.ލަންދޫ 134/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-07-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ރައިޙާނާ އާދަމް، ފ.ދަރަނބޫދޫ، އާބާދީގުލްޝަން 132/VTR/2018
150VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-06-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން މެރީނާ ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ލުބްނާ، ހެޕިނަސް، ތ.ގުރައިދޫ 150/VTR/2018
229VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-06-24 ވަޒީފާ އަނބުރާ ނެގުން އުތުރުމާފަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަނިޝްކަ މިގާރަ ސުމިތްރަރަޗި، ސްރީލަންކާ 229/VTR/2018
202VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޝަމްބަލާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޢަންޝާނު، ފުނާޑު.ސީލިންގްހައުސް، ޏ.ފުވައްމުލައް 202/VTR/2018
129VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-06-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑައިވް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޙަސަން ޢަލީ، ދަޑިމަގު. ރޫޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް 129/VTR/2018
142VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސީއީއެސް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ފުނާޑު.އާމީޒު، ޏ.ފުވައްމުލައް | އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ގުލްފާމްގެ، ށ،ފޭދޫ 142/VTR/2018
148VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސީއީއެސް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަހުޒު ހާދީ، ވައިޖެހޭގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 148/VTR/2018
209VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބެސްޓް ޑައިވްސް ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިލްހާމް.  ސޯސަންމާގެ، ކ.ގުޅި 209/VTR/2018
99VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-19 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، މ.ގައްދަޑުގެ، މާލެ 99/VTR/2018
206VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-19 މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަފާޢަތު މަނިކު، މ.ތަރިވިދާގެ، މާލެ 206/VTR/2018
240VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލމިޓެޑް ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1235،ކ.މާލެ 240/VTR/2018
153VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ 153/VTR/2018
162VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-04-29 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޖޮއިސް އޭން ބަލްތަޒާރ އޮސޯރިއޯ، ފިލިޕީންސް ޓްރެވެލް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 162/VTR/2018
215VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-04-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޛުލްފީނާ އަޙްމަދު، މަންޒިލް، ގއ.ވިލިނގިލި 215/VTR/2018
216VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-04-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިދާޔަތު އަޙްމަދު، ވެލިދޫގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 216/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-04-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޝާހީން، އައިނަސީރު، ނ.ޅޮހި 218/VTR/2018
19VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-28 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ރިޒްމީނާ، ވައިލެޓްގެ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ 19/VTR/2018
34VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-25 ގްރޭޓަރ ގްރީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޔަސާރު، މ.ކުރިރުއްގެ، މާލެ 34/VTR/2018
76VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-24 މުސާރަ ނުލިބުން ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނައުޝާދު، ބްލޫހައުސް، ތ.ކަނޑޫދޫ/ ޙުސައިން ހުޝާމް، ނިޝާން، ލ.މާމެންދޫ/ އަޙްމަދު ލަޠީފް، ރަތްވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 76/VTR/2018
170VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-24 ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް، ކެތީހައުސް، ށ.މިލަންދޫ 170/VTR/2018
110VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޝަޒްމީ އިންވެސްޓްމަންޓް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ޑޭޑްރީމް، ސ.ހިތަދޫ 110/VTR/2018
137VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް، ތޯތާގެ، އދ.ދަނގެތި 137/VTR/2018
54VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-13 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)   މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ބުރުނު، ރ.އަނގޮޅިތީމު 54/VTR/2018
124VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-12 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޙަސަން، ސަމަރބްލޫ، ނ.މިލަދޫ 124/VTR/2018
114VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިކޯ ޑައިވަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޙަލީމް މުޙައްމަދު، ޓްވެލްރީ، ނ.މަނަދޫ 114/VTR/2018
46VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޖީބީއެޗް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޙަލީމް، ނޫރަންމާގެ، ށ.ފޯކައިދޫ 46/VTR/2018
92VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޟިޔާއުލް ޤުރްއާން އަސްޢަދު ޝަރީފް، މއ.ލޮޓަސް، މާލެ 92/VTR/2018
105VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަހްބާން، ފޮނިފޮނިމާގެ، ރ.މާކުރަތު 105/VTR/2018
178VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-14 އެޕްރައިޒަލް ރިވިއުކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ނަސީމާ މޫސާ، ނިޔުވިކްޓަރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 178/VTR/2018
135VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-14 މުސާރަ ނުލިބުން ސްކައި އެންޑް ސޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝުޢާޢު ޙަނީފް، ހަނީ، ގދ.ތިނަދޫ 135/VTR/2018
189VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-12 މުސާރަ ނުލިބުން ރޮމްބަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިޝާމް އަޙްމަދު، ހ.ސްވޯރޑް، މާލެ 189/VTR/2018
18VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑީ.އެމް.އެސް ޕްރޮޕަޓީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަމީ ޙަސަން އަލްސައިދް އަބާޒާ، މިސްރު 18/VTR/2018
186VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން ސީސަންބީޗް މޯލްޑިވްސް ޙުސައިން ޝަކީބް، ހުޅުމާލެ. ދޮޅަސް، މާލެ 186/VTR/2018
30VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ތެލެސިކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙުސާމް، ފާހި، ސ.މަރަދޫ 30/VTR/2018
91VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-28 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙުސައިން، ގުލްބަހާރުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 91/VTR/2018
96VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މުޙައްމަދު ޝިމްރާޚް އަޙްމަދު، ހ.ޒައިތޫނިގެ، މާލެ 96/VTR/2018
52VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-24 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރްޔަމް ޝަބާނާ، ގދ.މަޑަވެލި، ޖޭމްގެ  52/VTR/2018
97VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-22 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢިރުފާން ޢަބްދުﷲ، އަލިވާގެ، ގއ.ދާންދޫ 97/VTR/2018
149VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖަޛްލާން އަފީފް، ނާގަލި، ހއ.ދިއްދޫ 149/VTR/2018
188VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސުވެނިޔަރ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ސިފްނާ، ސީބްރީޒް، ސ.ފޭދޫ 188/VTR/2018
80VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕ.ލ.ކ ބިޝާރާ އަޙްމަދު، ޗާނދަނީގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 80/VTR/2018
82VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް އަޙްމަދު އަންވަރު، ބްލޫމީޑް، އއ.ރަސްދޫ 82/VTR/2018
63VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-13 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވިނަގަނޑު، ގދ.ފިޔޯރީ 63/VTR/2018
71VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-10 މަހޯގަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢިލް ޖަނާޙް، ފެހިއަލި، / ދ.މާއެނބޫދޫ 71/VTR/2018
36VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-09 އަޒްމީ-ނައީމް މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިފާޒު، ހ.ރަތްކުރެދި އާރު، މާލެ 36/VTR/2018
98VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2230 98/VTR/2018
161VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-09 މުސާރަ ނުލިބުން ސެވެން ވީކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ ރިޔާސް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަކްބަރު، އިންޑިއާ 161/VTR/2018
191VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-06 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ނާކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިޝްވާން ރަޝީދު، އޭޝިޔާ، ގދ.ގައްދޫ 191/VTR/2018
31VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 ޙުސައިން ނިޔާޒް ޖޭ.ކޭ.ޖީ ސެތުންގާ މުޑިއަން ސެލާގެ، ސްރީލަންކާ 31/VTR/2018
32VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 ޙުސައިން ނިޔާޒް ސިވަންދަން ސިވަންދަސީ، ސްރީލަންކާ 32/VTR/2018
33VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 ޙުސައިން ނިޔާޒް ސީ ނިމާލް ބަލަސޫރީ ޑޮން، ސްރީލަންކާ 33/VTR/2018
116VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 އިންޒާރުދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް 2، ޅ.ހިންނަވަރު 116/VTR/2018
160VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް. ނެއިޑް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕެޓްރިކް ޖޯން އެޑަން ހައިޑަރ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ 160/VTR/2018
232VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 ނޯޓިސް ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން ސައިދް ވަހީދުއްދީން، އިންޑިއާ ފޯރސައިޓް ސާރވެޔާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 232/VTR/2018
4VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-31 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޝާރިފު، ކިނާރާ، ޅ.ނައިފަރު 04/VTR/2018
47VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-27 ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރަޝީދު، ދާހަދާގެ، ބ.ކެންދޫ 47/VTR/2018
104VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، މިސްކިތްމަގުގެ، ގއ.ދާންދޫ 104/VTR/2018
107VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނާޞިރު، ދަބުރުއްދޮށުގެ، ފ.ބިލެތްދޫ 107/VTR/2018
126VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ޔޫސުފު ޚަލީލު، ޑޭލައިޓް، ލ.ފޮނަދޫ 126/VTR/2018
75VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެލްސިއޯން ބޭކަރީ ޝަރުހާން ޒަކީ، ބިލިމަގުމާގެ، މ.މުލައް 75/VTR/2018
45VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-16 ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ސާޢިދާ، ރޯޝަނީގެ، ހއ.ކެލާ, ޢާއިޝަތު ފަޟްލާ މުޙައްމަދު، ޙ.މުށިމަސް، މާލެ 45/VTR/2018
39VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-13 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޑރ.މުޢުތަސިމް، ސަޢީދު، ވ.ޅަސަނދު، މާލެ 39/VTR/2018
14VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-11 ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޢަތީފް އާދަމް، ހުޅުމާލެ. ގޯތި ނަންބަރު 11250 (މާނބަޑޭރި މަންޒިލް)، މާލެ، 14/VTR/2018
167VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 1-3-05، މާލެ 167/VTR/2018
79VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 9084، މާލެ 79/VTR/2018
181VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، މ.މުޙައްމަދީ އާބާދު، މާލެ 181/VTR/2018
64VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-29 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އިސްމާޢީލް އައިމަން ޙަސަން، ހ.ރޯޝަންލޭން، މާލެ 64/VTR/2018
73VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ފަހުމީ ރަޝާދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1625 73/VTR/2018
194VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-29 މުސާރަ ނުލިބުން ޓްރާންސް ފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ދާއޫދު، ގޮއްކުޅަދުރުމާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 194/VTR/2018
199VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-29 މުސާރަ ނުލިބުން ޓްރާންސް ފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8611، މާލެ 199/VTR/2018
43VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-28 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޞަބާޙް، ގ.ފިނޮޅުގެ، މާލެ 43/VTR/2018
100VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލަކީއޯޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޙާލާ، މއ.އެނބޫމާ، މާލެ 100/VTR/2018
118VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-26 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސަޢީދު މޫސާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 139-3-4، މާލެ 118/VTR/2018
53VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-22 މައި ކްލިނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސިދްރާ ޖަމިލް، ކަރާޗީ، ޕާކިސްތާން 53/VTR/2018
24VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ޒީބާ ޢަތާ މުޙައްމަދު، ރޫބީ، ބ.ހިތާދޫ 24/VTR/2018
27VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-15 އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަޒުމަތު ޢަބްދުﷲ މޫސާ، ހ.ކޮތަރިވިލާގެ، މާލެ 27/VTR/2018
65VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސާޖިދު، އެއްގަލި، ފ.ނިލަންދޫ 65/VTR/2018
28VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-14 އެވަރގްރީން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ސަރވިސަސް ދިނަކު ދިލްޝާދު ކަރުނަރަތުނެ، ސްރީލަންކާ 28/VTR/2018
15VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-13 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަލީ ރަޝީދު، އަލަމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 15/VTR/2018
185VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-11-08 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ސަނޫން، ނައިޓްވިލާ، ބ.ފެހެންދޫ 185/VTR/2017
109VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މަހާލް ޓުވާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޒާހިރު، ލިލީމާގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 109/VTR/2018
136VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-10-25 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޝްރަފް ޢަބްދުﷲ، ބުޗާގެ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 136/VTR/2017
95VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ޑައިމަންޑްވިލާ، ގދ.ފިޔޯރީ 95/VTR/2018
37VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (ދައުލަތް) ސާލިމް އަލްޞަބާޙް، ސޯސަންގެ، ދ.މީދޫ 37/VTR/2018
145VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނިއު ލަޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަޙްމޫދު، ނޫވިލު، އދ.މާމިގިލި 145/VTR/2018
07VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-15 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ނަޝާތު، މ.ސައިލާ، މާލެ 07/VTR/2018
08VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-09 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް މާހިދު، މއ.މަރުޖާނުގެ، މާލެ 08/VTR/2018
111VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-07 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް. ރެއިސްކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޠަޢިބާ ސަޢީދު، ރެޑްމާގެ، ގދ.ގައްދޫ 111/VTR/2018
198VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-10-02 ޢަލީ ލުޠުފީ، ނިމެރި، ސ.މީދޫ ކެނަރީޒް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 198/VTR/2017
16VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-09-26 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޙަސަން ޢަލީ،  ކަސްތޫރިގެ. ހދ.ކުޅުދުއްފުށި. 16/VTR/2018
13VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-09-20 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އިޙްސާނާ، މަދީޙާމަންޒިލް، މާލެ 13/VTR/2018
35VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-09-09 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަޞީރު، މއ.ފުނަ، މާލެ 35/VTR/2018
03VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-09-03 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އާމިނަތު ޝީނީޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8921، މާލެ 03/VTR/2018
87VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޙަންނާން އިބްރާލީމް، މ.ގޯބިލިމާގެ، މާލެ 87/VTR/2018
200VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-08-15 އެސް.އާރު.އެލް ކަނުހުރާ ލިމިޓެޑް ޠާހާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، ގްރީންވިލާ، ޅ.ކުރެންދޫ 200/VTR/2017
108VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-08-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް ތަޞްނީމް، ވައިމަތީގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 108/VTR/2018
139VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-08-08 މުސާރަ ނުލިބުން އިންޓަރ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަރަމް ޔޫސުފް، ތަރިވިދާގެ، ލ.މާމެންދޫ 139/VTR/2018
81VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-08-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެމްޕެރަރ ޑައިވަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް، މ.ހުސްނޫވިލާ، ކ.މާލެ 81/VTR/2018
196VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-08-02 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް މުޙައްމަދު ނިޒާރު އިބްރާހީމް، މަދުގަސްދޮށުގެ، ޅ.ނައިފަރު 196/VTR/2017
173VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-07-30 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ނަސީމް، އައިނާއެޑަމްސް، މާލެ 173/VTR/2017
29VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-25 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިބްރާހީމް ޞިއްދީޤު، ފެމޯރާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 29/VTR/2018
201VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-07-25 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްރައްޒާގް އިބްރާހީމް، ވައިޖެހޭގެ، ފ. ނިލަންދޫ 201/VTR/2017
199VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-07-19 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ފާޠިމަތު ލަޠީފް، ކަފަމާގެ، ސ.މަރަދޫ 199/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-07-18 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޢަބްދުﷲ މުފީދު، ގުލްފާމުގެ، ހއ.މުރައިދޫ 10/VTR/2018
40VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-18 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މިހާދު ޢަބްދުއްރަޙީމް، މއ.ސްކައިވިލާ، މާލެ 40/VTR/2018
160VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-07-17 މާލެ ވޯޓަރ އެންޑު ސްވަރޭޖް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަޝީދު، ދިލްކަޝްގެ، ގއ. ވިލިނގިލި 160/VTR/2017
202VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-07-09 ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ޢަލީ، ތުނޑި، އަލިނޫރު 202/VTR/2017
49VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-05 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސާޖަން، ހ.ބްލޫޕަރލް / ކ.މާލެ 49/VTR/2018
50VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-05 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ލިވާޒް، މ.ކުދިހިތިގަސްދޮށުގެ / ކ.މާލެ 50/VTR/2018
51VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-05 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަބީބު، އިރުވައިވިލާ / ގއ.ދާންދޫ 51/VTR/2018
57VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-05 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢައްބާސް، ޕެނަމާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 57/VTR/2018
60VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-05 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ނިޒުޙަތު ޢަލީ، ފެހިވިލާ، ސ.ފޭދޫ 60/VTR/2018
171VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-06-25 ފެނަކަ ކޯފަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އާސިރު، ފަޅޯމާގެ، ސ. ފޭދޫ 171/VTR/2017
204VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-06-24 ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ވަޙީދު، ސަންނައިޓް، މާލެ 204/VTR/2017
174VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-06-07 ފެހި މޫރިތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޙްމޫދު ޙުސައިން، އާޒާދީގެ، ޅ.ނައިފަރު 174/VTR/2017
06VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-06-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބަޓޫޓާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަތުޙުﷲ ފާއިޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4766، މާލެ 06/VTR/2018
180VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-06-04 އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ރަވީ ޝަންވަރު، އިންޑިއާ 180/VTR/2017
193VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-23 ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޢަލީ ޒާހިރު، މިންވަރު، ށ.ފީވަށް 193/VTR/2017
189VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-15 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ޙައްމަދު ޝަރަފުއްދީން، މާވަސް، ސ.މީދޫ 189/VTR/2017
163VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-14 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނާޞިޙު، ޕާރކްވޭ، ގއ. ގެމަނަފުށި 163/VTR/2017
187VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-10 ސަންފްރޮންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން، ގޮށިބަގީޗާގެ، ސ.ހިތަދޫ  187/VTR/2017
186VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-10 ރިޕަބްލިކް އިންޖީނިއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކެނެތް ކްރިސްޓިއަން ހޯމް، ޑެނިޝް (ޑެންމާރކް) 186/VTR/2017
175VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-09 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު، ކަންމަތީގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 175/VTR/2017
20VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-05-08 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ސަނޫން، ނައިޓްވިލާ، ބ.ފެހެންދޫ 20/VTR/2018
121VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 ޖާނަލިސްޓިކް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޢަބްދުﷲ ޢަބީދު، ސައިމާވިލާ، ފ.ދަރަނބޫދޫ 121/VTR/2017
137VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ- ދައުލަތް ޢަބްދުލްލަޠީފް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުނިޔާވިލާ، ނ.ވެލިދޫ، 137/VTR/2017
146VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ރަޝީދު، މއ.ޝެލްޓަރ 3، މާލެ 146/VTR/2017
148VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ތަސްނީމާ އާދަމް،  މަންޒަރުގެ، އއ.ހިމަންދޫ 148/VTR/2017
157VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤް، ގ. ގްރޭވިލާ، މާލެ 157/VTR/2017
170VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރާމިޒް. ތިނަދޫގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 170/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-26 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޝަޒްލާ، އަރޫދާގެ، ތ.ވަންދޫ 17/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-26 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ފާޠިމަތު ރިޝްމާ، ރީޝަންގެ، ހއ.ބާރަށް 21/VTR/2018
135VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-25 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޤާދިރު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5583، މާލެ 135/VTR/2017
162VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-25 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަދުހަމް ޙަސަން، ހ. ބްލޫމީޑް، މާލެ، 162/VTR/2017
02VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-04-23 މަންދު ކޮލެޖް ޢިމާދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް، ސްވީޓް ރޯޒް، އއ.މަތިވެރި 02/VTR/2018
194VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-18 ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން، އުޖާލާގެ، ށ.ފީވަށް 194/VTR/2017
164VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-12 މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޙައްވާ ރިޔާޒާ ޗާނދަނީވިލާ، ފ.މަގޫދޫ 164/VTR/2017
195VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-12 ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ފިލްޒާ، ޗޭނުގެ، ށ. ފޭދޫ 195/VTR/2017
05VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-04-10 ސީ ޝަޓުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޚާލިދު، މުރަނގަމާގެ، ރ.މަޑުއްވަރި 05/VTR/2018
190VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-08 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ހަސީބާ އިބްރާހީމް، ސުނީތާހައުސް، ށ.މިލަންދޫ 190/VTR/2017
183VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-04 އޮލިވަރ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރިޔާޟް، މއ.މަޒާގެ، މާލެ 183/VTR/2017
109VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-03 ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ތަޙްސީން، ލުނބޯގަސްދޮށުގެ، ބ.ގޮއިދޫ 109/VTR/2017
110VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-03 ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަމްޢޫން ޖަމީލް، ހިޔާވަހި، ބ.ގޮއިދޫ 110/VTR/2017
111VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-03 ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙުނައިން، ހިޔާވަހި، ބ.ގޮއިދޫ 111/VTR/2017
152VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-28 ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސާމިރު، ޖަވާހިރުވާދީ، ށ.ފީވައް 152/VTR/2017
159VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-28 ޑައިވަރލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޠާރިޤު، މާހި، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 159/VTR/2017
147VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-22 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފައުޒީ، ބަހާރުމާގެ، ގއ. ވިލިގިނލި 147/VTR/2017
149VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-15 އެމްވީ ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަޔާސް، ހ.ހެންވޭރުފެހި، މާލެ 149/VTR/2017
130VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-13 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސާވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަރޫޝާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މ.ހަވާ، މާލެ 130/VTR/2017
161VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-08 ޕްރިސްޓިން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަރީފް އަޙްމަދު، ވިލާރަތްލާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 161/VTR/2017
123VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-07 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ލަތީފާ އިބްރާހީމް، މިރުސްމާގެ، ބ.މާޅޮސް 123/VTR/2017
141VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-04 މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ސަންފްރަންޓް، ގދ.ތިނަދޫ 141/VTR/2017
177VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-27 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އަކްރަމް ވަޙީދު، ސީނުގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 177/VTR/2017
142VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-25 ކަނޑިންމަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑް ޞިރާޠު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ހީނާމާގެ، ހއ.މުރައިދޫ 142/VTR/2017
79VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-22 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1235، މާލެ 79/VTR/2017
169VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-22 ޔުނި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަބީލް، ދޫރެސް، ހއ.ބާރަށް 169/VTR/2017
184VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-22 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ފަހުމީދާ އިސްލާމް، ނަޖުވާ، ށ.ފުނަދޫ 184/VTR/2017
119VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-19 ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޢަލީ، ގުމުރީގެ، ނ.މިލަދޫ 119/VTR/2017
23VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-02-18 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ސަޢީދު އިސްމާޢީލް ޝާކިރު، މޫންލައިޓް، ސ. ފޭދޫ 23/VTR/2018
88VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-14 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ފާއިޒް، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު 121-3-06، މާލެ 88/VTR/2017
134VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-14 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް، ހެލަގެލި، ގދ.ތިނަދޫ 134/VTR/2017
140VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-12 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝައުފާ ޝަމީމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 38-G-02، މާލެ 140/VTR/2017
85VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-11 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝަމީމް، މަލާޒް، ދ.މާއެނބޫދޫ 85/VTR/2017
167VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-11 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޞަބްރީ، ފުނަމާގެ، މ.ކޮޅުފުށި 167/VTR/2017
77VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-08 ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ފަރުހާދު މުޙައްމަދު، ކެތި، ލ.މާވަށް 77/VTR/2017
86VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-07 ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަލިތަރި، ސ.މަރަދޫ 86/VTR/2017
78VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-04 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝަރީފް، ގދ.ތިނަދޫ، ޒިންދަގީ 78/VTR/2017
129VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-04 ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަޢީދު، ޗަންޕާޕޫލުމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 129/VTR/2017
165VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-30 ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ސާޢިދާ،ރޯޝަނީގެ، ހއ.ކެލާ | ޢާއިޝަތު ފަޟްލާ މުޙައްމަދު، ހ.މުށިމަސް، މާލެ 165/VTR/2017
181VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-30 ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާރާޒް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް، ސްރީލަންކާ 181/VTR/2017
101VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-28 ނައިޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްމާޖިދު، ގ.ނީލަންފަރު، މާލެ 101/VTR/2017
106VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-25 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މާލިކް އަބޫބަކުރު 106/VTR/2017
103VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-25 ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަލީ،  ވ.މާކުރަތުހިޔާ، މާލެ 103/VTR/2017
104VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-25 ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްހާދީ މުޙައްމަދު،  ދަފްތަރު ނަންބަރު 3373، މާލެ 104/VTR/2017
90VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ދައުލަތް) އާމިނަތު ޖީޒާ، ސޯސަންމާގެ، ހއ.މުރައިދޫ 90/VTR/2017
91VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ދައުލަތް) ސަންފާ ނަސްރީނާ، ނަރުގިސްވިލާ، ތ.ވިލުފުށި 91/VTR/2017
156VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-19 މުޙައްމަދު ނާއިލް، ނާރެސް، ލ.ދަނބިދ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 156/VTR/2017
154VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-19 ސަންދޭޝް ޓަރަޗަންޑް ޕަވަރް، މުމްބާއީ، އިންޑިޔާ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 154/VTR/2017
118VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-18 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ދީދީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4683، މާލެ 118/VTR/2017
67VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-15 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) ޢަލީ ޙުސައިން، މާތިލަ، ނ.މާޅެންދޫ  67/VTR/2017
133VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-12-18 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރިޟްވާން، މ.ހާވިލާ، މާލެ 133/VTR/2017
103VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-12-13 މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަތީން، އާސާމް، ގއ.މާމެންދޫ 103/VTR/2016
58VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-12-12 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޢިމާދު،  މާފަރު، ބ.އޭދަފުށި 58/VTR/2017
113VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-12-12 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ގ.މާގޮށި، މާލެ 113/VTR/2017
122VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-12-12 ރަމްޒޭ ސައިމް ޑަރބީ ހެލްތް ކެއަރ ސިންދިރިއަން ބަރްހާދު މަރްޔަމް ޢާޠިފާ، ގ.ކެތުލިން، މާލެ 122/VTR/2017
96VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-12-10 މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނިޔާޒް، ކެނެރީގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 96/VTR/2017
100VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-28 ލީއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ، ރާޑޯ، ގދ.ތިނަދޫ 100/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-28 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޙުސައިން ސިނާން، ހ.ގްލޯޑްފުރުޓް، މާލެ 178/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-26 އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަޢީދު، ރަވްޟާ، ސ.ހިތަދޫ 120/VTR/2017
131VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-26 ކުކޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝިއުނީޒް އަޙްމަދު، ނޭޝަނަލްހައުސް، ގދ.ގައްދޫ 131/VTR/2017
117VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-23 ކުކޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ސަޢީދު، ސ.ފޭދޫ، ގްލޯމިން 117/VTR/2017
73VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-14 ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު، އާރު، ހއ.ދިއްދޫ 73/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-14 މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ގަހާ، ހއ.ބާރަށް ޝަހުމާ ޢަލީ، ހިރުދުމާގެ، ހއ.ބާރަށް 70/VTR/2017
83VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-14 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިމްރާން، ޕަކީޒާ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 83/VTR/2017
107VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-14 ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން އަޙްމަދު، ދީވާރުވިލާ، ސ.ހިތަދޫ 107/VTR/2017
72VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-09 ޢަލީ އުސައިދު، ޕެންޒީމާގެ، މާލެ   ޖޯއީ ޖޯރޖް، ކެރެލާ، އިންޑިއާ 72/VTR/2017
158VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-07 ލިވްއެބޯރޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަފްޟަލް، ސްޓާމީ، ޏ.ފުވައްމުލައް 158/VTR/2017
87VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-31 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްޝުކޫރު ޢަބްދުލްޙަކީމް، އޯކިޑްވިލާ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 87/VTR/2017
30VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-31 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޝާޠިރު، ޝީން، ސ.މަރަދޫ 30/VTR/2017
54VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުނީރު މޫސާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4128، މާލެ 54/VTR/2017
55VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢައްޒާމް، ހިރިގާ، ސ.ފޭދޫ 55/VTR/2017
56VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިރުފާން، ހިރިޔާ، ށ.ބިލެތްފެހި 56/VTR/2017
57VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޖުތަބާ ޢަލީ، މަހުމާގެ، ހއ.ބާރަށް 57/VTR/2017
63VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ފާޠިނާ ޤާސިމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4055، މާލެ 63/VTR/2017
60VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ، ބެނިސަން، ށ.ކޮމަންޑޫ 60/VTR/2017
124VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 ބިޒިލިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޝަޒާން، ރަތްވިލުގެ، ކ.މާފުށި 124/VTR/2017
99VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 ބާނީ ހޯލްޑިންސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް (ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓް) ޖެލިކާ ކައެ ރެފިއުޖިއޯ ޑެލަ ކްރުޒް،  ފިލިޕިންސް 99/VTR/2017
64VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-29 ޢަބްދުލް ޙަސީބް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10056 ޖޯން ޗާލްސް ސީފާޓް، ޕެންސިވޭނިޔާ، އެމެރިކާ 64/VTR/2017
74VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-29 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ، ޗާންދުފްލާވަރ، ތ.ކަނޑޫދޫ 74/VTR/2017
75VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-29 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މޫސާ، ވައިޓްރޯސް، ތ.ކަނޑޫދޫ 75/VTR/2017
76VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-29 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަރީފް، ކުދިމާގެ، ތ.ކަނޑޫދޫ 76/VTR/2017
116VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-29 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރާޟީ، ވ.ސިނަމާލެ 4 06-3، މާލެ 116/VTR/2017
112VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-26 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ފްލެޓްނަންބަރ ހުޅުމާލެ G.05.123,،އިސްމާއިލް ސިވާން މާލެ 112/VTR/2017
102VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-23 އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަންފުތާ، ސައުތުސައިޑް، ސ.ހުޅުދޫ 102/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-22 ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙު، ސެންޓަރ ޕޮއިންޓް، ސ.ހިތަދޫ ޢަބްދުލްމުއުމިން މޫސާ، ފިހާޅޮހި، ބ.އޭދަފުށި 132/VTR/2017
69VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-16 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، ،ގ.ކޯޒީ، މާލެ 69/VTR/2017
62VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-15 ޔޫރޯޑައިވަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ސޭޑީވިލާ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 62/VTR/2017
126VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-12 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢާއިޝަތު ޢަބްދުލްވައްހާބު، ދުވޭދާރުގެ، ފ.ނިލަންދޫ 126/VTR/2017
105VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-08 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިސްޙާޤް އަޙްމަދު، އޯކިޑްމާގެ، ގއ.ގެނަމަފުށި 105/VTR/2017
71VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-05 ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝިއާރު، ތަމަންނާގެ، ސ.ހިތަދޫ 71/VTR/2017
49VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-04 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ، ދިވެތި، ގދ.ތިނަދޫ 49/VTR/2017
52VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-04 ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޯސެފީން ކެގާޑް، ސްވިޑްން 52/VTR/2017
17VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-02 ކަސަޑާނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޖުދާ ޙުސައިން، ހިޔާލު، ކ.ތުލުސްދޫ 17/VTR/2017
97VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-02 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޙަމީދު، ނިވާ، ހއ.ކެލާ 97/VTR/2017
114VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-02 މޯލްޑިވްސް އޯތެންޓިކް ކްރާފްޓްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ޢާއިޝަތު ނިޔާޒް، ހ.ނިޔާސާ، މާލެ 114/VTR/2017
39VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-09-26 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ޙަލީމަތު އަހުމީލާ، އޯކިޑްމާގެ، ލ.އިސްދޫ 39/VTR/2017
53VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-09-12 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަޙްމަދު ޝިޔާޛް ނަޢީމް، މުލައްމާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 53/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-12 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ބޯޅަދަނޑުގެ، ލ.މާމެންދޫ 89/VTR/2017
42VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-09-07 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ ޖިނާން ޒާހިރު، ހަސްތީ، ގދ.ތިނަދޫ 42/VTR/2017
51VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-08-30 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޝަރީފް، މަންޒިލް، ލ.ކުނަހަންދޫ 51/VTR/2017
61VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-08-22 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޢިނާޔާ، ޕެރިސްގެ، ސ.ފޭދޫ 61/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-24 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޝެހެނާޒް އާދަމް، ސާތީ، އދ.ދަނގެތި 226/VTR/2016
32VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-24 ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިޒާރު އަޙްމަދު، ދޫޑިގަން.ނިއާ، ޏ.ފުވައްމުލައް 32/VTR/2017
48VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ސިޔާޒު، ހ.ކުއީން، މާލެ 48/VTR/2017
68VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-24 ކްލަބް މެޑް (ކަނިފިނޮޅު) ޙަސަން މޫސާ، ޢަބީރުޤުލްޝަން، ހދ.ނޮޅިވަރަން  68/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-23 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޙަސަން ޢަލީ، މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9038 65/VTR/2017
35VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-20 އެވިޑް ކޮލެޖް އާމިނަތު ޢަލީ، ހ.ނިއުހެވަން، މާލެ 35/VTR/2017
22VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-20 ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޙްމޫދު ޢަބްދުލްޙަމީދު، ނޫކޮކާއާގެ، ޅ.ނައިފަރު 22/VTR/2017
15VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-15 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ސަޢީދު ޚިލްމީ، މާދަނޑު.ފެންފިޔާޒުގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 15/VTR/2017
47VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-13 ޒަހީނާ މުފީދު، ހަވީރީވިލާ، މާލެ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 47/VTR/2017
25VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-12 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްބާޢިޝް ޢަބްދުއްލަޠީފް، ފެހިވިދުވަރު، ބ.ހިތާދޫ  25/VTR/2017
34VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-09 ކެޕިޓަލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު އަމްނާ ޙަމީދު، މ.ރޯސްވާދީ، މާލެ 34/VTR/2017
36VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-06 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްލަސް އާމިނަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު  ހ.ކުއްޅަވައްމާގެއާގެ، މާލެ 36/VTR/2017
29VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-05 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު ޙާފިޡް، ބޮޑުގެ، ހއ.އުތީމު 29/VTR/2017
186VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-07-04 ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް މަރްޔަމް ޝަޛުނާ، ހ.ރަންފަރުގެ، މާލެ 186/VTR/2016
19VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-04 މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އާދަމް، ބްރޫމް، ގދ.ތިނަދޫ 19/VTR/2017
07VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-02 ލެޝަރ ފްރޮޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަބާޙު، ވަލުގެ، ލ.މާވަށް 07/VTR/2017
46VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-06-21 އާމިނަތު ޢައްޒަ، އެފްސިސް، ޏ.ފުވައްމުލައް އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 46/VTR/2017
203VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-06-20 ކްރިސްޓަލް ޕްލާޒާ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ލަބީބު، ކައިރުގެ، ގދ.ގައްދޫ 203/VTR/2016
43VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-06-20 ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ، މައިމަގުމަތީގެ، ހއ.މުރައިދޫ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 43/VTR/2017
26VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-06-12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (ދައުލަތް) ޑރ.މަރްޔަމް ޝަރާ ޒާހިރު، ހ.ރީދޫކޮކާގެ، މާލެ 26/VTR/2017
193VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-06-06 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) 4 މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 193/VTR/2016
06VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-30 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ހާޝިމް، މއ.ފާލްސާގެ، މާލެ 06/VTR/2017
18VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-28 އިސްމާޢީލް ޔާސިރު/ ޕާފިއުމަރީސް1 (މަޖީދީމަގު) ޢާއިޝަތު ހަނާ، ފަރުމާ، ހދ.ކުރިނބި 18/VTR/2017
218VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-25 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްކޮޓް ޑަގްލަސް ރޮބިންސަން، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ 218/VTR/2016
23VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-25 ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަމްޖަދު، އަލިވާގެއާގެ، ނ.ފޮއްދޫ 23/VTR/2017
8VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-22 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާމް، ޝާދީވިލާ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 8/VTR/2017
227VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-15 ސިނަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަޛްރާ މުޙައްމަދު، ވައިލެޓްވާދީ، ސ.ހިތަދޫ 227/VTR/2016
33VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-15 އާމިނަތު ޝިޒްލީން، ބިއްލޫރިޖެހިގެ، ގދ.ގައްދޫ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 33/VTR/2017
40VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-15 އާމިނަތު ޖީޒާ، ފެސްކޯ، ހދ.ހަނިމާދޫ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 40/VTR/2017
185VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-14 ސިމްފަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ނާއިޝާ މުޙައްމަދު، މއ.ފޮނިލުނބޯގެ، މާލެ 185/VTR/2016
21VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-11 ކާޒާ މިޔާ މޯލްޑިވްސް ޙުސައިން ޢާރިފް، ފިނިހިޔާ، އއ.މަތިވެރި 21/VTR/2017
194VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-10 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ، ސަނދުބަރަކާގެ، ގދ.ގައްދޫ 194/VTR/2016
169VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-06 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޖެނިފާ ، މ.ޏަމްޏަމްގެ، މާލެ 169/VTR/2016
208VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-02 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޒުލައިޚާ އިބްރާހީމް، ލ.ގަން، އޯކިޑް 208/VTR/2016
220VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-04-30 ވޯޓަރސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނާއިފް، ފެހިކުރި، ޏ.ފުވައްމުލައް 220/VTR/2016
213VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-04-30 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަލީ ނަދީމް، ބުލްބުލާގެ، ގދ.ވާދޫ 213/VTR/2016
187VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-04-27 ޕާކް ހަޔަޓް މޯލްޑިވްސް އާދަމް ހަލީމް، އުދަރެސް، ގއ.ގެމަނަފުށި  187/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-25 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ދައުލަތް) އަސްމާ ޙަސަން، ސައިނިންގސްޓަރ، ހއ.ބާރަށް 216/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-25 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ދައުލަތް) އަސްމާ ޙަސަން، ސައިނިންގސްޓަރ، ހއ.ބާރަށް 217/VTR/2016
27VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-04-25 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް (ދައުލަތް) އަޙްޒަމް ޢާދިލް/އަމާނީ އަޙްމަދު/ފާޠިމަތު ޝާހިދާ 27/VTR/2017
219VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-04-23 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޚާލިދު އަޙްމަދު، ޙިރާ، އަދ.ހަންޏާމީދޫ 219/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-20 އެމެރަލްޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތައިޔާރާ ސުވަން، ތައިލޭންޑް 223/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-20 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އައިރިސް، ހއ.އިހަވަންދޫ 12/VTR/2017
9VTR2017.pdfތަފްސީލް2017-04-20 އޮލިވާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރޯހިތް ކުމާރް، އިންޑިޔާ 9/VTR/2017
41VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-04-17 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯނަގައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު މުޙްތާރު، ނެލުން، ގދ.ފިޔޯރީ 41/VTR/2017
10VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-04-16 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް، ފަތިސް، ށ.ފުނަދޫ 10/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-04-11 އޮލިވާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރޯހިތް ކުމާރް، އިންޑިޔާ 09/VTR/2017
201VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-04-09 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަޙްމަދު ޝިފާޢު، ގ.ލިޓޯނިޔާ، މާލެ 201/VTR/2016
164VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-29 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޢާޞިމް، އަލަމާގެ، ބ.ކެންދޫ  164/VTR/2016
214VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-20 ކަނިފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ސަމީރު، ބަނަފްސާގެ، ނ.ކެނޑިކުޅުދޫ 214/VTR/2016
171VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-16 ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަންސަދު، ގ.ދިލްފިޒާގެ، މާލެ 171/VTR/2016
195VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-16 ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒިދާން، ހުދުފިނިފެންމާގެ، ގއ.ދެއްވަދޫ 195/VTR/2016
210VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-16 ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނިޡާމް، ބްލޫހެވަން، ހއ.ކެލާ 210/VTR/2016
211VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-16 ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ހައިޝަމް ޙަސަން، ޖަންބުގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 211/VTR/2016
05VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-03-16 ސެކިއުރިޓީ އެޑްވާންސް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަހްމަދު ރަޝީދު ޢަބްދުﷲ، ހ.އަލިނަރުމާގެ، މާލެ 05/VTR/2017
224VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-14 ޓެންޓެން ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަންގަލިކާ ކަލުއަރިޗްޗިގެ، ސްރީލަންކާ 224/VTR/2016
118VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-12 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޢަބްދުﷲ ޚާލިދު ސައުދު، ޏ.ފުވައްމުލައް، މަންޒަރުގެ ނިކޯލާ ވިންސްޓެންލީ، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 118/VTR/2016
3VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-03-12 ގްލޯބަލް ފްރެއިޓް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެވިން ވޭން އެންތަނީ ވީރަޕަމޯލް، ސްރީލަންކާ 03/VTR/2017
212VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-08 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޙުސައިން ރަޝީދު، ވެސްޓްވުޑް، ގއ.ކޮލަމާފުށި، އިބްރާހީމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 212/VTR/2016
14VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-03-07 ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ސަލްފިއްޔާ އަންވަރު، މިނާ، ސ.ހުޅުދޫ  14/VTR/2017
11VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-03-06 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަޙްމަދު ނަދީމް، މާލެ، ގ.ހަތްތަރި 11/VTR/2017
205VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-05 އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ލަޠީފް، މއ.ބޮޑިބޯށިގެ، މާލެ 205/VTR/2016
175VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-23 ވިލާ އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މިރްފަތު ފާއިޒް، މއ.ރަންފެހި، މާލެ 175/VTR/2016
215VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-23 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ސަނާޙް، ތ.ތިމަރަފުށި، ނިޝާން، 215/VTR/2016
192VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-22 ބްލޫ މެޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުނަންދަރަ ކަރްޔާ ޕުޓްރާ، އިންޑޮނޭޝިއާ 192/VTR/2016
199VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-22 ބްލޫ މެޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބޭމްބޭން ޕްރިހާދު، އިންޑޮނޭޝިއާ 199/VTR/2016
152VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-21 ރަށުހިޔާ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖުނާދު، ކަނޑުގަސްދޮށުގެ، ކ.،ދިއްފުށި 152/VTR/2016
207VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-21 ޕަރސަނަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ މުޙައްމަދު ޖިހާން، ހަވާމަންޒިލް، އއ.ރަސްދޫ 207/VTR/2016
145VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-19 ސަން ސްޕޯޓިންގް ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް  ޑެނިއަލް ޑި ފެޑެރީކޯ، އިޓަލީ 145/VTR/2016
146VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-19 ސަން ސްޕޯޓިންގް ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް  އެރިކާ ޑިއޮނީސިއޯ، އިޓަލީ  146/VTR/2016
170VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-15 ޓްރެވެލް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝަނާ އަޙްމަދު، ވ.ޗެންދެލިއާރ، މާލެ     170/VTR/2016
178VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-15 ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސިނާން، މަތިހާ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ 178/VTR/2016
188VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-15 ޕްރޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު، ޝަރުތު، ބ.ތުޅާދޫ 188/VTR/2016
177VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-08 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) 17 މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 177/VTR/2016
156VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-07 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ އިރުފާން، އާބާދީއުފާ، ލ.ކުނަހަންދޫ 156/VTR/2016
209VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-05 ފްރީލައިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ފަސާނާ، ސަފީނާމަންޒިލް، ރ.އަލިފުށި 209/VTR/2016
173VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-01 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ދަޢުލަތް) އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، އިރުވައިގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  173/VTR/2016
206VTR2016rt.pdfތަފްސީލް2017-02-01 ސްމިތް ޗަންދަނާ ޖަޔަތުންގަ ބީ އޭ ވަރުނާ މޯހަން ބްލަތްސިންގަލަ 206/VTR/2016
172VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-31 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕ.ލ.ކ ޢާއިޝަތު ނާދިޔާ، އިރުމަތީގެ، ށ.ނަރުދޫ 172/VTR/2016
97VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-30 ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚުޝާން، ގ.ހިލްމަން، މާލެ 97/VTR/2016
71VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-25 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް 2، ޅ.ހިންނަވަރު 71/VTR/2016
110VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-16 ސަޢީދު ޔޫސުފް، އަސްރަފީގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ ޙަސަން ޝަރީފް، އިރަމާގެ، އއ.މަތިވެރި 110/VTR/2016
129VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-16 ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒަކީ، ތުނޑި.ނިމެރި، ލ.ގަން 129/VTR/2016
148VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-16 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މޫސާ ނަޢީމް، ގުލްޝަނީގެ، ބ.ތުޅާދޫ 148/VTR/2016
99VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޔޫސުފް ސަޢީދު މޫސާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3765، މާލެ 99/VTR/2016
100VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އިސްމާޢީލް ފާރިޝް، މ.ކްރިމްސަންރޯސް، މާލެ، 100/VTR/2016
101VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ރަޝީދު، ޗަބޭލީވިލާ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 101/VTR/2016
102VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ހާޝިމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ޑީ-2-7ސީ، މާލެ، 102/VTR/2016
104VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޙާލިދު، ވައިޖެހޭގެ، ހއ.މުރައިދޫ 104/VTR/2016
159VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޢާއިޝަތު ޙަސަން މަނިކު، މ.ސީނިއާވިލާ، މާލެ 159/VTR/2016
91VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-09 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (ދިވެހި ދައުލަތް) ފާޠިމަތު އުޝާމާ، މ.މައިމަގުމަތީގެ، ކ.މާލެ 91/VTR/2016
149VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-04 ކަލަރ ޕްރޮފައިލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އަނަސް މުޙައްމަދު، ހުޅަގުގެ، ކ.މާފުށި 149/VTR/2016
157VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-02 މެޖެސްޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤިސާމާ ޙުސައިން، މުނިޔާގެ، ހދ.ކުމުންދޫ 157/VTR/2016
183VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-27 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (ދިވެހި ދައުލަތް) ރައްޒާން ރަޝީދު، ވާދީއާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި    183/VTR/2016
82VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-25 ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި ޙުސައިން އަފްޞަލް، ކުޅުދޫ.ކަށިވެލި، ނ.ކެނޑިކުޅުދޫ 82/VTR/2016
133VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-25 ޒައިލިންގ ޕްރީ ސްކޫލް ސީމާ އަބޫބަކުރު، ޒަމީން، ހދ.ވައިކަރަދޫ 133/VTR/2016
134VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-25 ޒައިލިންގ ޕްރީ ސްކޫލް ޖަމީލާ ނަފްޙާ، ކަޝްމީރު، ރ.އަލިފުށި 134/VTR/2016
135VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-25 ޒައިލިންގ ޕްރީ ސްކޫލް ނަޒީހާ ޢަބްދުއްސަމަދު، މަޝްރިޤް، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 135/VTR/2016
139VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-18 މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް ސަމީހާ ޔޫސުފް، އެތުމާގެ، ޅ.ނައިފަރު 139/VTR/2016
64VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-15 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އަޙްމަދު ޙައިދަރު އިބްރާހީމް، މ.މާމަހި،  މާލެ.  64/VTR/2016
131VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-15 ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް މޫސާ އަންވަރު، މަރުކަބުގެ، ސ.ހިތަދޫ 131/VTR/2016
138VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-13 އެން ސަފާޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޝަރުޒީނާ ރަޝީދު، އިރަމާގެ، ގދ.ގައްދޫ 138/VTR/2016
112VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-06 އަކުއާ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޝިޢުނީ، ހ.ގޯލްޑްފްރުޓް، މާލެ 112/VTR/2016
144VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-06 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) އަޙްމަދު ޖަނާޙް، އުދަރެސް، އދ.މާމިގިލި 144/VTR/2016
78VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-05 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޒިޔާދު، ފުނަމާގެ، ތ.ވޭމަންޑޫ 78/VTR/2016
115VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-27 ސައުތު އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ވަސީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3252، މާލެ 115/VTR/2016
128VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-27 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕ.ލ.ކ މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވ.ފަތްމުތީ، މާލެ 128/VTR/2016
153VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-27 ޓްރެވަލް ބަޓްލަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނޮންނުލައްކަ ޔޯތާ، ތައިލެންޑް 153/VTR/2016
151VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-27 ލިންކް ސާރވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޢުޞޫމް ޝަފްޢަތު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 523، މާލެ 151/VTR/2016
73VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-24 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޝަބީން، މ.މޫންބީމް، މާލެ 73/VTR/2016
96VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-24 އޭ.އޭ.އޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢިމާލް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 1-2-01، މާލެ    96/VTR/2016
160VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-24 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒިޔާޖު ، ދިނަށަ، ގދ.މަޑަވެލި 160/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-15 ރޮބިންސަންސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޢަލީ ޙައްސާން، ކެދެރާ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 48/VTR/2016
107VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-10 ކަލަރ ޕްރޮފައިލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޢަބްދުﷲ އިރުފާން، ހުޅަގުގެ، ކ.މާފުށި 107/VTR/2016
105VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-08 ގްލޯބަލް ފްރެއިޓް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެވިން ވޭން އެންތަނީ ވީރަޕާމަލް 105/VTR/2016
111VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޝާއިރާ ޝަކީބް، ދަފްތަރު ރސ 9282، މާލެ 111/VTR/2016
161VTR2016rt.pdfތަފްސީލް2016-11-08 ސަންހައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނިޔާޒް، މއ.މަލިކުރުވާގެ، މާލެ 161/VTR/2016
140VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-07 ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ފާޠިމަތު ސަންހާ، ފިނިހިޔާގެ، ލ.ފޮނަދޫ 140/VTR/2016
53VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-06 އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ (ދަޢުލަތް) އާމިނަތު ޝާދިޔާ، މ.ޕިސްތާގެ، މާލެ 53/VTR/2016
117VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-01 ޔޯރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް، ޅ.ނައިފަރު، ހީނާމާގެ 117/VTR/2016
137VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-01 ބެކަޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު، ގްރިންގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 137/VTR/2016
162VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-27 އަހްމެޓް އަޔާޑަނައިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޢަޒުލީން، ސިސިލްފަރު، ހއ.ވަށަފަރު 162/VTR/2016
62VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-26 މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް އާޠިފް، ހ.ދާޔާގެ، މާލެ 62/VTR/2016
125VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-24 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) ޢަލީ ޞަފްވާން އިބްރާހީމް، ހޯދަޑު. ލިލެކްވިލާ، ޏ.ފުވައްމުލައް    125/VTR/2016
141VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-18 މުޙައްމަދު ރާމިޒު، ލަކީސްޓްރިކް، ގދ.ތިނަދޫ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ 141/VTR/2016
76VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-11 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) އިބްރާހީމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 76/VTR/2016
74VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-11 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޙުސައިން ރަޝީދު، ވެސްޓްވުޑް، ގއ.ކޮލަމާފުށި 74/VTR/2016
121VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-10 އޭސް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް އީމާން، މ.ބޮލިއްސަފަރު، މާލެ 121/VTR/2016
87VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-09 މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސުނާން،ތ.ވިލުފުށި، ހީނާމާގެ، 87/VTR/2016
116VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-06 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ ރިޝްވާން، ހ.ހުދުރިޔާ، މާލެ 116/VTR/2016
141VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-10-05 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ، ގދ.ތިނަދޫ ހަލަވެލި 141/VTR/2015
89VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-04 އެކެލޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ވަޙީދު، ވައިލެޓްވިލާ ނަންބަރު 2، ހއ.އިހަވަންދޫ 89/VTR/2016
59VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-03 ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ޙައިޝު، ގދ.ތިނަދޫ  59/VTR/2016
51VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-09-28 މީޑީއާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު،ގޯލްޑަންޕާލް، ޅ.ކުރެންދޫ   51/VTR/2016
67VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-09-27 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޑރ.މުޢުތަސިމް ސަޢީދު، ވ.ޅަސަނދު، މާލެ 67/VTR/2016
120VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-09-27 ބޮނަވެންޗަރ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިޤްބާލް، އާޒާދީގެ، ޅ.ނައިފަރު 120/VTR/2016
158VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-09-22 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޑރ.ޢަބްދުލްއަޒީޒު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6647، މާލެ 158/VTR/2015
159VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-09-22 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޑރ.މުޙައްމަދު ހަނީފް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6530، މާލެ 159/VTR/2015
158VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-09-22 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަނީސް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 84-3-03، މާލެ 158/VTR/2016
122VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާރިފް ނަސީމް ، ގުލްޒާރުގެ، ބ.ދަރަވަންދޫ 122/VTR/2016
108VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-21 ޗުއްޓީއާގުޅޭ އައިލެންޑް ޕާލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑް އަޙްމަދު ފައިޞަލް، ދިލްކުސާގެ، އއ.ފެރިދޫ 108/VTR/2016
72VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިލާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސާޢިފް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 7789، މާލެ 72/VTR/2016
80VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޒިބްރާ ކްރޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސާމިޙު، ހ.ޖޮއިންޓަރ، މާލެ 80/VTR/2016
77VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-14 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙުސައިން، ފިނިފެންބަގީޗާ، އއ.އުކުޅަސް 77/VTR/2016
85VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކިއޮންގ ހޮންގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމެންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސަޢީދު، ފެންފިޔާޒުގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 85/VTR/2016
90VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރިންޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިސްޙާޤް ނިޒާރު، މޫނިމާވިލާ، ގއ.ވިލިނގިލި 90/VTR/2016
66VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.ޑީ.އެލް އެމް.އެޗް.އޭ އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް މިޒުނާ، ގ.ސިނަމާލެ 1 05-13، ކ.މާލެ 66/VTR/2016
34VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޢިމާދު، ފިއެސް، އއ.ތޮއްޑޫ 34/VTR/2016
94VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްލެންކްޓަން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު ،ހދ.ވައިކަރަދޫ، މަންފާ، 94/VTR/2016
42VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކްމިޝަން މަޒީދު ޢަބްދުﷲ، ކަޑުފެންނަގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 42/VTR/2016
41VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ޒަމީލް، ގ.އިވްނިންގސަޓާރ، މާލެ 41/VTR/2016
40VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8191، މާލެ 40/VTR/2016
65VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-02 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަމާމް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 57-1-03، މާލެ 65/VTR/2016
15VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-01 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ސަތީޝް މޫސާ، ވ.އަލްފްރެޝްކޯ، މާލެ 15/VTR/2016
27VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-07-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝާހް، ހިލިހިލާގެ، ލ.ދަނބިދޫ 27/VTR/2016
46VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދަ ސަމަރސެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަމީރާ އިބްރާހީމް، އަންނާރުމާގެ، ގއ.ދާންދޫ 46/VTR/2016
70VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޙުސައިން އަފީފް، އޯކިޑްމާގެ، ލ.އިސްދޫ 70/VTR/2016
79VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-16 އެހެނިހެން ކޮރަލް ގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މޫސާ، މުރެވި، ޅ.ނައިފަރު 79/VTR/2016
60VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަސްފާގު ވަޙީދު ، ދަނޑިގެ، ގއ.ދާންދޫ  60/VTR/2016
63VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ.މައިކްރޯވޭވް، މާލެ.  63/VTR/2016
56VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޢަބްދުލްމުހައިމިން، އިރުމަތީގެ، ލ.ކަލައިދޫ 56/VTR/2016
4VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން، ހ.ކެތި، މާލެ 4/VTR/2016
30VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން (ދަޢުލަތް) ޤާސިމް މޫސާ، ބިގްފިޝް، ގދ.ތިނަދޫ 30/VTR/2016
45VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޖަލީލު ޢަބްދުﷲ، ތުނޑި.ނޫރަންގެ، ލ.ގަން 45/VTR/2016
75VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-05 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޖަލީލާ މުޙައްމަދު، ބަށިމާގެ، ލ.ގާދޫ 75/VTR/2016
36VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-02 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ.ގައްދޫ 36/VTR/2016
21VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-31 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެނިމޭޝަން ޑާންސް ގްރޫޕް އިކުރާމް އިބްރާހީމް، ސީސަންގެ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ 21/VTR/2016
69VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-29 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްކެވޮލާ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ އިބްރާހީމް، މޮއިޝާ، ތ.ތިމަރަފުށި 69/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-05-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ކަލޯ، ވިއު، ގދ.ވާދޫ 49/VTR/2016
11VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިއޯން ކާސްޓެންސް، ސައުތް އެފްރިކާ 11/VTR/2016
47VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-19 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު، މިރިޔާސްގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 47/VTR/2016
20VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-18 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ނައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މާދިޙު، ބ.ހިތާދޫ ވީނަސް 20/VTR/2016
5VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓީޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ފިނިފެންވިލާ، އދ.އޮމަދޫ 5/VTR/2016
164VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-05-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިހާން ، އައިރިސް، ގދ.ތިނަދޫ 164/VTR/2015
150VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޒުހައިރު، ރޫބީ، ގދ.ތިނަދޫ 150/VTR/2015
26VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-09 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ކޮމްޕެނީ އިބްރާހީމް ޝުޛާމް، ކުރަމަތީގެ، ގދ.ތިނަދޫ 26/VTR/2016
52VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޒްހަރް ހޮޓެލްސް އެންޑް ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސުހާނާ ޢަފީފް، ގ.ގާދިއްފުށި، ވަގުތީހިޔާ 52/VTR/2016
160VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯނަގައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޚުޒައިމާ، ޖަންބުމާގެ، ބ.ހިތާދޫ 160/VTR/2015
32VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވެލާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ އަޙްމަދު ނަޢީމް، ހުވާސް، ރ.ރަސްގެތީމު 32/VTR/2016
61VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ސިމެންތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް، ވ.ޓްރާންސިލްވޭނިޔާ، މާލެ 61/VTR/2016
25VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދަޢުލަތް) ޘަމަރު ނަސީމު، ސ.ހިތަދޫ، ސަދާބަހާރު 25/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސީ.ޖީ.ޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަމްޒާ ހަސަން، ކ.މާލެ، ހ.ސަމޯއާ 23/VTR/2016
18VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-04-24 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕވޓ ލޓޑ ޝަނާއު ފަތުހީ، ހ.ނާޣުރުގެ، މާލެ 18/VTR/2016
124VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-04-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބާނި ހޮޓަލްސް، ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބީ.އޭ ވަރުނާ މޯހަން ބްލަތުސިންގަލަ، ސިރީލަންކަން 124/VTR/2015
35VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-04-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޮލިވާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އާދަމް، އަމީކޯ، ބ.ތުޅާދޫ 35/VTR/2016
14VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-04-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީދީދީ، އިރަމާގެ، ސ.މީދޫ 14/VTR/2016
172VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-04-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ނ.މަނަދޫ މަގުލަސް 172/VTR/2015
174VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-04-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިރިއަސް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްހާދީ މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3373، މާލެ 174/VTR/2015
168VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-04-03 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޝަޛީމް ވަޙީދު، އަމާޒު، ގއ.ނިލަންދޫ 168/VTR/2015
169VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-30 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ސާމިޙް އަޙްމަދު، އައިރިސް، ގދ.ތިނަދޫ 169/VTR/2015
9VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-03-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނާޒިލް، މޫންސްޓަރ، ނ.ވެލިދޫ 9/VTR/2016
109VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-27 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަނިލް، ހަވާނާ، ރ.އުނގޫފާރު 109/VTR/2015
153VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢާދިލް، ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 656، ކ.މާލެ 153/VTR/2015
154VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ އިބްރާހީމް، މޮއިޝާ، ތ.ތިމަރަފުށި 154/VTR/2015
17VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-03-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ބަހާރުގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 17/VTR/2016
146VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މަސްޢޫދު، މ.ތުޅާގިރި، މާލެ 146/VTR/2015
148VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-14 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަޙްމަދު މިޒުހަތު ނަޢީމް، ފަތިސް، ގދ.ތިނަދޫ 148/VTR/2015
24VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-03-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދޮނަކުޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނަޛީރު، ކައްބާބުގެ، ސ.ހިތަދޫ 24/VTR/2016
151VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޒަމީލް، ޖަންބުމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 151/VTR/2015
157VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓަށް (ޗެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި) ޢަބްދުﷲ ރަމީޒު، ބަގީޗާގެ، ނ.މަނަދޫ 157/VTR/2015
171VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-22 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ޒަރީނާ (މަރްޔަމް ޒާހިރާ)، ހ.އަރުމްލިލީ، ކ.މާލެ 171/VTR/2015
111VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލެމަން ގްރާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ޢަރީޝާ، އަސުރުމާގެ، ލ.މުންޑޫ 111/VTR/2015
110VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލެމަން ގްރާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ސެރިން، ޞަބާޙުލްޚައިރު، ހއ.ބާރަށް 110/VTR/2015
115VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަދުނާނު ޙަސަން، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3314، މާލެ 115/VTR/2015
155VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-04 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ސޮބާޙް، ގ.ފިނޮޅު، މާލެ 155/VTR/2015
140VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިޟްވާން ޒާހިރު، ލިލީމާގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 140/VTR/2015
135VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަނީގާ އިބްރާހީމް، ސަންބީމް، ލ.މާމެންދޫ 135/VTR/2015
133VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-01-26 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، ގިނަމާގެ،  ތ.ދިޔަމިގިލި 133/VTR/2015
156VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-01-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އާރު.އެމް.އެލް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ސީސަންމާގެ، ސ.ފޭދޫ 156/VTR/2015
152VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-01-25 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ބަހާރުގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 152/VTR/2015
103VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-01-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަން ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޙަބީބު، އަސަރީގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން 103/VTR/2015
120VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-31 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސްނުއްނިސާ އަޙްމަދު، ފ.ނިލަންދޫ، ޖަނަވަރީމާގެ 120/VTR/2015
123VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-31 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ ނުޒުހަތު، ހ.ދޭހަނދުވަރުގެ، މާލެ  123/VTR/2015
114VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގްލޯބަލް ރީޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަޖްމާ މުޙައްމަދު، ސ.މަރަދޫފޭދޫ ގުލްޝަންވިލާ 114/VTR/2015
122VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ކަޅުމަގިގެ، ސ.ހުޅުދޫ 122/VTR/2015
104VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފައުޒީ، ބަހާރުމާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 104/VTR/2015
101VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-09 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖިނާޙް، ހިލިހިލާގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 101/VTR/2015
127VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްކޯޕިއަން ޓްރެވަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިޖޮއާނާ ގުއިންޓޯ ވެން މެލިސް، ފިލިޕީންސް 127/VTR/2015
126VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑައިމަންޑް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ޑޭލައިޓްވާދީ، ސ.މީދޫ 126/VTR/2015
113VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-02 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފްރީލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ޢަރީޝާ، އަސުރުމާގެ، ލ.މުންޑޫ 113/VTR/2015
93VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދައުލަތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޝަފީކް ތޮންޑިޔިލް، އިންޑިއާ 93/VTR/2015
121VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޝަމީމް ފައިޞަލް އަޙްމަދު، ދަފްތަރު. މ މ ހ ދ354، މާލެ 121/VTR/2015
67VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މ.ޕެޓީވިލާ، ކ.މާލެ، މުޙައްމަދު ވަސީމް 67/VTR/2015
68VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އޯޝަންހާރުގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ، ޙުސައިން ރަމީޒް 68/VTR/2015
69VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގްރީންލައިފް، ގއ.ދެއްވަދޫ، އިބްރާހީމް ފަރުޝާދު 69/VTR/2015
70VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަބުދެލިމާގެ، ތ.ވިލުފުށި، މުޙައްމަދު ނާޝިދު 70/VTR/2015
72VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޒިންދަގީގެ، ގދ. ތިނަދޫ، ޙުސައިން ނަޒީފް 72/VTR/2015
75VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގުލްބަކާގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ، އިބްރާހީމް ޢަފީފު 75/VTR/2015
71VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ 18-3-08، ކ.މާލެ، އަސްރާރު މުޙައްމަދު 71/VTR/2015
92VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ދަފްތަރު ނަންބަރު 2365، މުޙައްމަދު ނަދީމް 92/VTR/2015
118VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖެނިން އޭޖެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު، މއ.އީދިޔަލް، މާލެ 118/VTR/2015
95VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-17 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ ފުއާދު، ވ.ފަހިދޫ، މާލެ 95/VTR/2015
94VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ ފުއާދު، ވ.ފަހިދޫ، މާލެ 94/VTR/2015
108VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޯކިޑް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ސިހާދު، ފެރޯސް، އއ.ތޮއްޑޫ 108/VTR/2015
81VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް އިސްމަޢީލް، ނަފާ، މ.މަޑުއްވަރީ 81/VTR/2015
82VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު،  ސަމީރީހިޔާ، ނ.ޅޮހި، 82/VTR/2015
83VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ހުސައިނީއާބާދު، ނ.މިލަދޫ، 83/VTR/2015
84VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން އަޙްމަދު، ވެލާނާގެ، ރ.އަލިފުށި 84/VTR/2015
85VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މީޒާން، ރ.ހުޅުދުއްފާރު 85/VTR/2015
80VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަޙްލާމް، ނޫރަންވިލާ، ސ.ހުޅުދޫ 80/VTR/2015
60VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބެސްޓް ޑައިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުލްޤާދިރު، ކަނބުރުގެ، ބ.ކެންދޫ 60/VTR/2015
91VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ނަޢީމް، ރޯޝަނީގެ، ލ.މާބައިދޫ 91/VTR/2015
113VTR2012tr.pdfތަފްސީލް2015-10-07 އަޙްމަދު ނާފިޛު، ޝަބްނަމްގެ، ހދ.ހަނިމާދޫ ޙުސައިން ޖާވިދު، ރަތްވިލާގެ، ބ.ކަމަދޫ 113/VTR/2012 (Thahveel)
66VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-05 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ޢަޛްރާ، އަސްރަފީގެ، އއ.ފެރިދޫ 66/VTR/2015
42VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ސަލީމް، ގ.ދުވެލި، މާލެ 42/VTR/2015
58VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވަޖީޙު އަލްސައްޔިދު ޢަބްދުލްވާހިދު ޙަބީބާ، އިޖިޕްޓް 58/VTR/2015
14VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ގ.ޝޭޑީ ގްރައުންޑް މާލެ 14/VTR/2015
77VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކަނިފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ހުދުކަނީރުގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 77/VTR/2015
100VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ގޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސަޢީދު، ގޮންގަލީގެ، ސ.ހިތަދޫ 100/VTR/2015
10VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޒާއިމާ ޔަޒީދު، ކ.މާލެ/ މ.ބާމިންގހާމް 10/VTR/2015
63VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވީބީ ބްރަދަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދުންޔާ ޒާހިރު، ހާވިލާ، ތ.ގުރައިދޫ 63/VTR/2015
49VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސަލީމް، ހ.އޮނުތޫރިގެ، މާލެ 49/VTR/2015
56VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޞަފާ އަޙްމަދު، ވ. ސަނާމަންޒިލް، ކ.މާލެ 56/VTR/2015
33VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަކީލް، ހ.ރެވިމާގެ، މާލެ 33/VTR/2015
165VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-08-24 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަފްޒަލް، ހ.މަލަ ވިލާ، ކ.މާލެ 165/VTR/2014
51VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-24 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚާލިދު އަޙްމަދު، ހިތިގަސްދޮށުގެ، އދ.ހަންޏާމީދޫ 51/VTR/2015
88VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހައިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އަލިއްޔާ، ކާނިމާގެ، ޅ.ނައިފަރު 88/VTR/2015
28VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މުމައްހަދު ޢަބްދުﷲ، ދަސްލާކު، ގދ.ގައްދޫ 28/VTR/2015
44VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިންގަޕޯ އެއަރލައިންސް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ރިޔާޟް، ކަނީރުމާގެ، ހއ.ބާރަށް 44/VTR/2015
50VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އިސްމާޢީލް ވަޙީދު، ރަންދޯދި، ގއ.ކޮލަމާފުށި 50/VTR/2015
111VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-08-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދައުލަތް ޗަންދްރެޝްވަރު ޕްރަޝާދު ރާއި 111/VTR/2014
136VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-08-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ އިބްރާހީމް، ފައިންޝޭޑް، އއ. ހިމަންދޫ 136/VTR/2014
55VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފްރީލައިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝިފާ، އަޝްރަފްމަންޒިލް، ސ.ހިތަދޫ 55/VTR/2015
18VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ގދ.ކާޑެއްދޫ މުޙައްމަދު ޢިމްރާން، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6614، މާލެ 18/VTR/2015
53VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ފިރާޤް، ޗަމަން، ތ.ހިރިލަންދޫ 53/VTR/2015
30VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޝުޒާދު، ގދ. ފިޔޯރީ ބީޗްވިލާ 30/VTR/2015
46VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަނީސް އިސްމާޢީލް 46/VTR/2015
107VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-07-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޝިޔާޛް ފައިވްރޯސަސް، ސ.ހުޅުދޫ، ޙުސައިން ޢަލީ ދީދީ، މާލެގަން.ސަމާނާ، ޏ.ފުވައްމުލައް، މޫސާ މުޙައްމަދު ދަނޑިގަމު.މާއޮޅު، ޏ.ފުވައްމުލައް 107/VTR/2014
108VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-07-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ލިލީގެ، ބ.މާޅޮސް، އިބްރާހީމް ލުތުފީ އިރުދޭމާގެ، ކ.ހުރާ، އަޙްމަދު ޝިފާޙު ނަފާ، ހދ.ނޮޅިވަރަން، މުޙައްމަދު ރިޔާޒް ކަނީރުމާގެ، ހދ.ތުރާކުނު 108/VTR/2014
59VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-23 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޖޫނިއަރ ސްޓަރ ކްލާސް މެރިއަން އާންޑްޓް ގެބް ހާޖް، ޖަރމަނީ 59/VTR/2015
76VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް އިސްމަޢީލް، ނަފާ، މ.މަޑުއްވަރީ 76/VTR/2015
24VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-22 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ނަސީޙު، ފިނިވާގެ، ލ.ފޮނަދޫ 24/VTR/2015
89VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-07-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަހުމަދު ޢަލީ ، އޯކިޑްމާގެ، ފ. ނިލަންދޫ 89/VTR/2014
171VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-07-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް ޢަލީ މުޢީން، ޏ.ފުވައްމުލައް ދަޑިމަގު އާޒާދުވާދީ 171/VTR/2014
40VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-08 ޖިންސީފުރައްސާރަ ކުރުން ބޭކާރސް ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް، ގަހާ، ގދ.މަޑަވެލި 40/VTR/2015
39VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-08 ޖިންސީފުރައްސާރަ ކުރުން އާމިނަތު ހައިފާ މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް، ގަހާ، ގދ.މަޑަވެލި 39/VTR/2015
19VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ މުޙައްމަދު، މ.ފުންކުރި، މާލެ 19/VTR/2015
17VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ، ކަނަންދޫ، ސ. މަރަދޫ 17/VTR/2015
47VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑަބްލިއު.އޭ.އެމް.އެސް (ވޭމްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝުހައިލް އަޙްމަދު، ބޯށިމާގެ، ބ.އޭދަފުށި 47/VTR/2015
35VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލސ ނަޒްއިޔާ އަޙްމަދު، ހުޅުމާލެ މަށި-4، މާލެ 35/VTR/2015
139VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.ޓީ.އޯ ޕލކ މުޙައްމަދު ޞަފްވާން، ހ.ޓްރެންކުއިލްވިލާ، މާލެ 139/VTR/2014
155VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒިޔާދު އާއި 07 މުވައްޒަފުން 155/VTR/2014
158VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ރައީފް، އަސްރަފީގެ، އދ.މަހިބަދޫ 158/VTR/2014
161VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓެކްނޯ މީޑިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު އިރާޝާ ޢަބްދުﷲ، ހުޅުމާލެ މާވަހަރު 4 161/VTR/2014
162VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓެކްނޯ މީޑިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޝަޔާޙް، ތ.މަޑިފުށި ފިނިފެންމާގެ 162/VTR/2014
163VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓެކްނޯ މީޑިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ސޫޒަން ސަމީރު، ގދ.މަޑަވެލި އިތާ 163/VTR/2014
21VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ރަޝީދު، ސޯސަންގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 21/VTR/2015
38VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަޞީފް އަޙްމަދު، ގުލްފާމްހިޔާ، ރ.މަޑުއްވަރި 38/VTR/2015
20VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޯޕަރޭޝަން ނަޞްރުﷲ ޢަބްދުލްހާދީ، ގދ.ތިނަދޫ އޯޝަންރީޑް 20/VTR/2015
31VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ހުޅުމާލެ.ހައިރާތު، މާލެ 31/VTR/2015
13VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޒެން ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފުއާދު އަޙްމަދު، ހިޔާދޭގެ، ގއ.ނިލަންދޫ 13/VTR/2015
09VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   އަޙްމަދު ޢާދިލް، ބްލޫހެވަން، ހއ.މުރައިދޫ 09/VTR/2015
157VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ނަޞްރު، ހިތަށްފިނިވާގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި 157/VTR/2014
140VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-05-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެޗްއެމް ލުއުލުއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޖަމާލް، ޚޫރުޝީދުއާބާދު، ނ.ފޮއްދޫ 140/VTR/2014
29VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-05-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ނަޞީރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4670، މާލެ 29/VTR/2015
36VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-05-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވީޓީވީ އައިލޭންޑް  ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ލަޠީފް، ލިފަދޫގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 36/VTR/2015
7VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-05-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވޮޔެޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފިލިޕް ގަސްޓް، ސްވިޒަރލޭންޑް 7/VTR/2015
12VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-05-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަންގސާނާ ވެލާވަރު ރިސޯޓު އާދަމް މުޙައްމަދު، ނޫވިލާގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން 12/VTR/2015
147VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-05-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޒާހިރު، ގްރީންހައުސް، ޅ. ކުރެންދޫ     147/VTR/2014
83VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ މުޙައްމަދު، މ.މޫންބީންސް، ކ.މާލެ 83/VTR/2014
124VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕަރ އިބްރާހީމް ޚަލީލް، އިރުވާކޮޅުގެ، ތ. އޮމަދޫ 124/VTR/2014
134VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސެންޓާރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން އަޒުހަދު، މއ.ސެންޓްރަލް، ކ.މާލެ 134/VTR/2014
01VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޯކިޑް ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާރިފް ޙަސަން، ލަކީސްޓާރ، ނ.މަގޫދޫ 01/VTR/2015
148VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-04-30 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯރޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޖޫތީވިލާ، ޅ. ނައިފަރު 148/VTR/2014
118VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، އެވަރެސްޓް، ޅ. ހިންނަވަރު 118/VTR/2014
159VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-04-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފައިވް ޕީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އާތިފާ، ފަނޑުނުވާގެ، ގދ.ގައްދޫ 159/VTR/2014
213VTR2013r.pdfތަފްސީލް2015-04-15 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖްމެންޓް އިމްރާން އަހުމަދު . އިންޑިއާ 213/VTR/2013
130VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔޫރޯ ޑައިވަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، މުރިނގު، ހދ.ކުމުންދޫ 130/VTR/2014
08VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-04-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނަޖާޙް އާރޓްޕެލެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސެން ޙަސަން މުޙައްމަދު ޚަލީލް/ 3 ނިޝިކެޑަރަޗޯ، ޖަޕާން، ނާރާ ސިޓީ 08/VTR/2015
166VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިހާން، ނިއުސްޓާރ، ހއ.ދިއްދޫ 166/VTR/2014
167VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޞަބާޙް ޝިޔާދު، ގުލްޒާރުގެ، ގދ.ފިޔޯރީ 167/VTR/2014
03VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-03-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ހުވަހެންދޫ) މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު، މއ.ޒާހިދާމަންޒިލް 03/VTR/2015
115VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ، ފިތުރޯނުގެ، އދ.މަހިބަދޫ 115/VTR/2014
133VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-19 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙުސައިން ނަޝީދު، އަސްރަފީވިލާ، އއ. މަތިވެރި 133/VTR/2014
39VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯރޓްސް އިސްހާޤް މުހައްމަދު، ކުޅިކޮޑުގެ، ގއ. ކޮލަމާފުށި 39/VTR/2014
40VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯރޓްސް އަހުމަދު އިބްރާހީމް، މަންޒިލް، ހއ. މާރަންދޫ 40/VTR/2014
104VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނާޡިމް، ހ.ސެންޓަލަމް، މާލެ 104/VTR/2014
119VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.އެލް.އާރު ކަނުހުރާ ލިމިޓެޑް އާދަމް ޙަސަންފުޅު، ހަޒާރުމާގެ، ނ.ވެލިދޫ 119/VTR/2014
120VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-04 އެހެނިހެން ދައުލަތް ފާޠިމަތު ސައުދަތު ޝާކިރު 120/VTR/2014
93VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރައިމަސީ އިންވެސްޓްމެންޓް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޝިޔާމް، ކާރނޭޝަންވިލާ، ސ.ހުޅުދޫ 93/VTR/2014
75VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އައިމިނަތު ނާސިޔާ، ވާރޭވިލާ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ 75/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-03-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދި ވައިންސެލާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރޮނާލްޑް އޮސްވާރޑް މަޑްތާރ، މިސްރަރޗަވަލް، ކަރަނަރޓަކަރ، އިންޑިޔާ 123/VTR/2014
77VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޣުނީ، ދޯދިލް، ގދ.ތިނަދޫ 77/VTR/2014
4VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-02-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސެންޓްރަލް ކްލިނިކް މަރްޔަމް ޝަޒްމީން، ކިޝިނެފް، މާލެ 04/VTR/2015
101VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާމިނަތު ޢަރޫޝާ، ފަތިހުގެ އަލި، ނ.މލަދޫ 101/VTR/2014
58VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މަރިޔަމް ޖަމީލް، ގ. ރަތްބަގީޗާގެ، މާލެ. 58/VTR/2014
91VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އާރު.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝިފާއު މުޙައްމަދު ، ކިއުބާ، ރ. ރަސްގެތީމް 91/VTR/2014
113VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މަރިޔަމް ނަޢީމް، މއ. އަކިރިފުށި ދެކުނުބައި، މާލެ 113/VTR/2014
143VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭ.އޭ.އޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިޤްބާލް ޙަމީދު، ރާހި، ފ.ނިލަންދޫ 143/VTR/2014
160VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-05 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޒާހިރު، ފ.ފީއަލި، ނާޒިނީމަންޒިލް 160/VTR/2014
151VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާޝިދު އިބްރާހީމް، އާވެހި، ކ.ތުލުސްދޫ 151/VTR/2014
110VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނާޡިމާ ނޫޙް، ފުރުއްމާގެ، ވ.ފުލދީ 110/VTR/2014
42VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަގްލޯބަލް އެއަރ ސާރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިމަން ޙަނީފް، ޕެރިސް، ގއ.ކޮލަމާފުށި 42/VTR/2014
146VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވާޞިފް ޢަބްދުﷲ 146/VTR/2014
152VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-27 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސަޢާދާ އިބްރާހީމް، ގުލްޝަން، ގއ.މާމެންދޫ 152/VTR/2014
102VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޝާން، އިރާކުގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 102/VTR/2014
69VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ ކޮލެޖް ޙުސައިން މުފީދު، ކަރަންކާވާދީ، ސ.މީދޫ 69/VTR/2014
144VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-19 އެހެނިހެން އައި.އެންޑް.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަރަފުއްދީން، ދަޑިމަގު.އަނޯނާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 144/VTR/2014
149VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މީޑީއާ ރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ޝާރިޙް މުޙައްމަދު، ތެވެލި، ގދ.ތިނަދޫ 149/VTR/2014
163VTR2013r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މޫސާ ޤާސިމް، ހ.ވޭވަރު، މާލެ 163/VTR/2013
189VTR2013r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ، މ.ދިއްގަރުގެހުޅަގުގެ، މާލެ 189/VTR/2013
197VTR2013r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 197/VTR/2013
198VTR2013r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ވ.ޝެހެނާޒްމަންޒިލް، މާލެ 198/VTR/2013
92VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވާދީ ޓްރޭޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ވަޙީދު، ދޫނޑިގަމު،ޓައުންވިލާ، ފުވައްމުލައް 92/VTR/2014
125VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ހ.ކިނާރާ، މާލެ 125/VTR/2014
127VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް 127/VTR/2014
85VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-12-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަހީމް، ތުނޑި.ފޮތިވެލި، ލ.ގަން 85/VTR/2014
99VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-12-21 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު މުރާދު، ހ.މައިދާން، ކ.މާލެ 99/VTR/2014
116VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-12-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިޔާޟް ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2782، މާލެ 116/VTR/2014
57VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-12-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެވިޑް ކޮލެޖް އިބްރާހީމް ނާއިފް، ބަގީޗާގެ، ލ.ފޮނަދޫ 57/VTR/2014
159VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-11-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް، ދޫޑިގަމް، މަލީޝާ، ޏ.ފުވައްމުލަކު 159/VTR/2013
80VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، އުރުދޭމާގެ، ނ.ފުނަދޫ 80/VTR/2014
212VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-11-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޗާޓަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ. ގައްދޫ 212/VTR/2013
170VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓޯޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ސެކިއުރިޓީ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޢާޤިލް ރަޝީދު، ގ. ޕިންކް، މާލެ 170/VTR/2013
31VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފައިވްސްޓާރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަޒީޒް، ކަރަންކާގެ، ގދ. މަޑަވެލި 31/VTR/2014
217VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-11-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކުރައުން ކޮންޕެނީ ޕވޓ ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރިޔާޒް، ރެއިންބޯ، ނ. ހޮޅުދޫ 217/VTR/2012
149VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-11-16 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ޒިޔާޖު، ދިނަށަ، ގދ.މަޑަވެލި 149/VTR/2013
41VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޯޕަރޭޝަން އަހުމަދު މުހްސިން، ގުލްފާމުގެ، ހދ. ނާވައިދޫ 41/VTR/2014
195VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-11-06 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާދަމް ޝަފީޤު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 3837، މާލެ 195/VTR/2013
117VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 6158، ކ.މާލެ 117/VTR/2014
78VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-04 އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް ވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުސެއިން ރަޝީދު، ރޯސްވިލާ، ތ. ގުރައިދޫ 78/VTR/2014
82VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބެލްކެ ސަރޗް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް ޝަރީފް އަބްދުﷲ، ރޯޒްވާދީ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 82/VTR/2014
97VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަރުޝީފް އިސްމާޢީލް، ހިމާލިޔާ، ފ.ބިލެތްދޫ 97/VTR/2014
132VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-10-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިކްސް ސެންސެސް ލާމު އަޙްމަދު ފިރުޝާން، މުރިގު، ގއ. ވިލިނގިލި 132/VTR/2013
25VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-10-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކީރިތި ޤުރްއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުލްބާރީ، އީޓްޖެހިގެ،މާފަރު 25/VTR/2014
188VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-10-27 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ހުޅުމާލެ. މާވަހަރު 1، މާލެ 188/VTR/2013
208VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝިޔާމާ ނަސީރު، ކަލާވެހި، އއ.ފެރިދޫ 208/VTR/2013
105VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ނަޢީމް، މ.އެމެތީސްޓް، މާލެ 105/VTR/2014
96VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-10-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފައުނު ޓްރެވަލް ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް ހާރޫން، ދޫރަފިށް، ގދ.ތިނަދޫ 96/VTR/2014
48VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-10-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 40މުވައްޒަފުން 48/VTR/2013
239VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މޫސާ މުޙައްމަދު، މިދުވަރުގެ، ގއ. ދާންދޫ 239/VTR/2012
240VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އަޙްމަދު، މާވަހަރު، ގއ. ދާންދޫ 240/VTR/2012
241VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރާޝިދު، އަސަރީގެ، ގއ. މާމެންދޫ 241/VTR/2012
ތަފްސީލް2014-09-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައިމިނަތު ޒިޔާދާ، ލ.މާބައިދޫ، ވައިމަތީގެ 216/VTR/2013
29VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-09-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕެރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝިނާން މުހައްމަދު، ހ. މުށިމަސް، މާލެ 29/VTR/2014
168VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-09-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް އަޙްމަދު އަފްޞަޙް، ތުނޑި. ކަޅައިދޫގެ، ލ. ގަން 168/VTR/2013
171VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-09-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓެއްލާ އެމެނިޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ސަހްލާ، ފިނިފެންމާގެ، ނ.ހޮޅުދޫ 171/VTR/2013
201VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-09-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޮންސްޓެލޭޝަން ވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުﷲ، ރިހިވިލާ، ޅ.ނައިފަރު 201/VTR/2013
151VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-08-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަޖާޙް އަޙްމަދު ރައޫފް، ގ. އުޖާލާވިދުވަރު، މާލެ 151/VTR/2013
184VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-08-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް މުސްތަފާ، ބީޗް ކޯރނާ، ގދ.ގައްދޫ 184/VTR/2012
67VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-08-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ވަލީދު ޝަރީފް، ހަވޭލި، ހދ. މަކުނުދޫ 67/VTR/2014
69VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-08-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭރީޒް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަކީބް،ފިނިހިޔާގެ،ރ.ހުޅުއްދުފަރު 69/VTR/2013
171VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-08-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޙުމަދު ރައުފް، ފިޔަވަހި، ގއ.ކޮލަމާފުށި 171/VTR/2012
157VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-08-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޢަލީ، ކަނަމާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 157/VTR/2013
14VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-08-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއްރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަހުމަދު ނާސިރު މުހައްމަދު ލިލީމާގެ، ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރު 14/VTR/2014
215VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-08-11 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަރީފް، ގޮށިބަގީޗާގެ، ސ. ހިތަދޫ 215/VTR/2013
164VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-08-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއް ސައްތާރު މޫސާ، ގަހާ، ށ. ބިލެތްފަހި 164/VTR/2013
144VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-07-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ނިހާދު، އަބްލަޣީގެ، ތ.ވިލުފުށި 144/VTR/2013
68VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-07-16 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްޖަލީލް އިސްމާޢީލް، ސަންލައިޓް، ތ. ހިރިލަންދޫ 68/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-07-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބަނިޔަންޓްރީ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް، ފެހިވިނަމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 64/VTR/2014
203VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-07-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފިރާޤް، މެޓްރޯވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި 203/VTR/2012
74VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-06-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން އާމިނަތު ރިޒާނާ، ދުންފުނިގެ، ގދ.ގައްދޫ 74/VTR/2012
205VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ، ފިނިފަރު ، ސ. ހިތަދޫ 205/VTR/2013
15VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިމްތިޔާޒް،ގާރޑަންވިލާ،ގދ.ފަރޮސްމާތޮޑާ 15/VTR/2013
181VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގޭޓްވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިލްޔާސް މުޙައްމަދު، ރައުޙާ، ނ.ހޮޅުދޫ 181/VTR/2013
28VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-06-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނައިޓެޑް އޮޓޯ މޮބައިލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހައްވާ ޝިއުނާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަމްބަރ 1 ޖީ 45، މާލެ 28/VTR/2014
180VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ފާއިޒް، ޗާންދަނީވިލާ، ދ. މީދޫ 180/VTR/2013
1VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-06-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްޖަލީލް އިސްމާޢީލް، ތ.ހިރިލަންދޫ، ސަންލައިޓް 01/VTR/2014
97VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސޮނީ ހާޑްވެއަރ މުޙައްމަދު ނަސީރު،ބަގީޗާގެ. ދ.ކުޑަހުވަދޫ 97/VTR/2013
142VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު، މާލެގަން. ޖިއްދާ، ޏ.ފުވައްމުލައް 142/VTR/2013
130VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-12 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ ޝަމީމު ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަމްބަރ 02-38G 130/VTR/2013
60VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-06-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިމްތިޔާޒް ޙުސައިން، މ. ބާރަނާގެއާގެ، މާލެ 60/VTR/2014
16VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-06-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޯޝަން ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނެޑިޕް އެމިން، ސްވިޓްޒަލޭންޑް 16/VTR/2012
156VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަމީޒް މުޙައްމަދު، އެންދެރިމާގެ، ގދ.ވާދޫ 156/VTR/2013
169VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓޯޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ސެކިއުރިޓީ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަޞީރު، ހ. އޮށްކަފަގެ، މާލެ 169/VTR/2013
08VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-06-04 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ މުސްތަފީދް ، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގދ. ގައްދޫ 08/VTR/2014
18VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިމިނަތު މުނީޒާ، ގ.ވިންޓަރ، މާލެ 18/VTR/2014
55VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-05-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެޓްމޮސްފިޔަރ ކަނި ރިސޯޓް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޝާނިއު، ހަނދުވަރުމަތީގެ، ސ.ހިތަދޫ 55/VTR/2014
26VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-05-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގަ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޖައުފަރު ޢަލީ ، ދަފްތަރު ނަމްބަރ 94-433 26/VTR/2014
214VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ކީރަންމާގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ 214/VTR/2013
32VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޢަޙްމަދު މަނިކު، ޑްރީމްއޮފްގާޑަން، ކ.މާލެ 32/VTR/2014
127VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިޓީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙާރޫން، ސަންޝައިން، ހދ.ކުނބުރުދޫ 127/VTR/2013
60VTR2013.pdfތަފްސީލް2014-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަދީމް، ރަންގަލި،ގދ.ތިނަދޫ 60/VTR/2013
183VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-27 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޭންޕަވަރ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޢާޒު، ހ.ތެދުއޮފި، މާލެ 183/VTR/2013
80VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފާއިޒު، ޕިންކްހައުސް، ސ.ފޭދޫ 80/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-04-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޙަމްދާން، ގ.ޒަމާން، މާލެ 178/VTR/2013
168VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-04-23 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޗީބޮ ކެފޭ އަލީ ދީދީ، އިރަމާގެ، ސ.މީދޫ 168/VTR/2012
138VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ހަސީނާ މަހުމޫދު، ދޫރެސް، ރ.ކަދޮޅުދޫ 138/VTR/2013
126VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ އާދަމް މުޙައްމަދުފުޅު، މުތްތޮށިގެ، ނ. ވެލިދ 126/VTR/2013
199VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ބޮންތި، ނ.މަނަދޫ 199/VTR/2013
101VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-04-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންލޭންޑް ޓްރެވެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެންޖެލީން މޭރީ ނާޖިއު، އިންގްލެންޑް 101/VTR/2012
165VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-10 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޢާއިޝަތު މައިޝާ ޒުހައިރު، މއ.ވީނަސްތަރި، މާލެ 165/VTR/2013
18VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަހްމަދު ޝަހީމް،ޕާކީޒާ،ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 18/VTR/2013
65VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-03-31 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަޙްމަދު ހަމީދު، ނޫރުމަންޒިލް،ހއ.ހޯރަފުށި 65/VTR/2013
118VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-03-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހުސައިން ޔާމީން، ރޯޒްވިލާ، ބ.ކެންދޫ 118/VTR/2013
89VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-03-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.ޓީ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެސް.ޓީ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކުއެޓިކް ރިސޯޓުގެ 22މުވައްޒަފުން 89/VTR/2013
107VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހައްދުއްމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފާތިމަތު ނޫރާ، ފަޒާ، ލ.މާބައިދޫ 107/VTR/2013
145VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން އާދަމް ނަސީރު ، ދަފްތަރު 4138، މާލެ 145/VTR/2013
190VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިރުޝާދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ފާގަތި، ބ.ތުޅާދޫ 190/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ރިޟްވާން، ތަރިޖެހިގެ، ސ.ފޭދޫ 191/VTR/2013
192VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް، ސެންޓަރޕޮއިންޓް، ސ.ހިތަދޫ 192/VTR/2013
193VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިޔާޟް ނަޞީރު، މީނާޒް، ސ.ހިތަދޫ 193/VTR/2013
55VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް، މުރަކަ، ހއ.ކެލާ 55/VTR/2013
11VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-02-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް މުހައްމަދު ސަނޫން، ނައިޓްވިލާ، ބ.ފެހެންދޫ 11/VTR/2014
187VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގްލެޑޯނިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނާފިޢު، ނަރުގިސްމާ، ނ.ހޮޅުދޫ 187/VTR/2013
218VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-01-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަން އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ރަޝީދު، ކޫލީގެ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 218/VTR/2012
104VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-01-19 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ބެސްޓް ޑައިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ނަސީމް ، ތުނިޔަ، ލ. އިސްދޫ 104/VTR/2013
162VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަލީ ރަޝީދު، ގ.ސެވީނާ، މާލެ 162/VTR/2013
153VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-23 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޝަޒްބާން ފަހްމީ، ސ.ފޭދޫ، ބޮންތި 153/VTR/2013
42VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-17 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، މ.ޕޮލްގަހަވިލާ،މާލެ 42/VTR/2013
56VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-16 އެހެނިހެން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އުމަރު ވަހީދު،ރަންބޮލި،މާލެ 56/VTR/2013
196VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-12-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ހެލްތު ސާވިސަސް ކޯރޕް ހަމީދު އުމަރު، ތ.ކަޑޫދޫ، ރަސްޕަރީ 196/VTR/2012
251VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-12-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް އާދަމް އާއި އިތުރު 4 މުވައްޒަފުން 251/VTR/2012
123VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން ޠައްޔިބު ޝަހީމް، ވެލްކަމްގޭޓް، ޅ.ނައިފަރު 123/VTR/2013
244VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-12-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ބީޗްހައުސް، ގދ. ތިނަދޫ 244/VTR/2012
173VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު، ޖަންބުމާގެ، ބ. ކެންދޫ 173/VTR/2013
101VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސޮނީ ސްޕޯރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޒުހަރު އިބްރާހީމް، ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ، މާލެ. 101/VTR/2013
136VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހަވީރު ޑެއިލީ ޙުސައިން އިޔާދު، ގ. ރަތްގައު، މާލެ 136/VTR/2013
190VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުމައްޖާދު އާދަމް، ތިނަދޫގެ، ގދ.ތިނަދޫ 190/VTR/2012
191VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ޞިއްދީޤް ޢަލީ، މާފިޔާ، ގދ.ތިނަދޫ 191/VTR/2012
192VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްވާޙިދު، އުޖާލާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 192/VTR/2012
110VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް ހައްވާ ނަދީމާ، ފިނިވާގެ، ލ.އިސްދޫ 110/VTR/2013
141VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް، އެވަރެސްޓް، ސ.ފޭދޫ 141/VTR/2013
58VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނިކަ އައިލެންޑް ރިސޯޓް ޢަބްދުﷲ ޝިޔާމް،އީޓްޖެހިގެ، ލ.މާވަށް 58/VTR/2013
111VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-24 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސްކައެވޯލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކެޓްރީނާ އަފަނަސޭވާ 111/VTR/2013
92VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިމިނަތު އިސްމާޢީލް، ގްލޯ ޕްރީ ސްކޫލް އައިމިނަތު ޒުހުރިއްޔާ،އުލިގަމް، ހދ. ވައިކަރަދޫ 92/VTR/2013
86VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް ޝިފާން އަޙްމަދު،މިސްޓީ ލޮޖް،ކ.މާލެ 86/VTR/2013
112VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޮގަނައިޒޭޝަން ޢަލީ ރަޝީދު، މއ. ގްރޭޕްހައުސް، މާލެ 112/VTR/2013
78VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-29 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް ޢަލީ އަޙްމަދު،މުގު،ލ.ހިތަދޫ 78/VTR/2013
02VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޚަލީލް،މާޖެހިގެ،ގއ.ވިލިނގިލި 02/VTR/2013
03VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަރީފް،ކަބުރުގެ،ގއ.ދާންދޫ 03/VTR/2013
05VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢާޞިމް ބުޝްރީ 05/VTR/2013
06VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ޝާހުއްޒަމާން،ސީސަންވިލާ،ގއ.ވިލިނގިލި 06/VTR/2013
04VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އިމްރާން އަންވަރު، ކޯޒީވިލާ،ގއ. ވިލިނގިލި 04/VTR/2013
07VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް މިޞްބާޙް ޢަބްދުލްމުޙުސިން ދޫރެސް،ގއ.ވިލިނގިލި 07/VTR/2013
08VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ނިޔާޒް ނިޒާރު،މުތީލާލު،ގއ.ވިލިނގިލި 08/VTR/2013
09VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ޝާފިޒް މޫސާ،ފަތަކުމާގެ،ގއ.ވިލިނގިލި 09/VTR/2013
10VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޤްލީމް ރަޝާދު،އެޅެހިށިވިލާ،ގއ.ވިލިނގިލި 10/VTR/2013
11VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޢަމީރު،ފެހިވިނަ،ގއ.ވިލިނގިލި 11/VTR/2013
74VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްސް،މާމިގިނލި ޙުސައިން އަޒުހާދު،ކެމީލިއާ، އަދ.މާމިގިނލި 74/VTR/2013
98VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސޮނީ ސްޕޯރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ލިމްރާން، މ.ދޮންލުނބޯގެ 98/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަ ގްލޯބަލް އެއާރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް VTRPP1 28/VTR/2013
87VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގްލެޑޯނިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ވަޙީދު، ވ.ސިނަމާލެ 4 05-3، މާލ 87/VTR/2013
113VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސީދާން އިބްރާހިމް، އެރޯމާ، އއ. ރަސްދޫ 113/VTR/2013
140VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެހްމެޓް އައިޑެނީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޝަރީފް، މިއުޒިކީގެ، ސ. ހިތަދޫ 140/VTR/2013
258VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަ ގްލޯބަލް އެއާރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ވީޝަން، މ.ބްލޫމޫން، ކ.މާލެ 258/VTR/2012
257VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަ ގްލޯބަލް އެއާރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ވަޙީދު، މއ.ބިންމާވިލާ، ކ.މާލެ 257/VTR/2012
120VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ތްރީ އޭ ޝިޕިންގް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޤިޔާސް، މ. ރިފްލީޝިއާ، މާލެ 120/VTR/2013
121VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ތްރީ އޭ ޝިޕިންގް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްލަތީފް ޢަބްދުރަޙްމާން، މިޒާޖް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 121/VTR/2013
44VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-26 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އައިމިނަތު ނާޢިލާ، ރެޒީމާ ހައުސް، ލ.އިސްދޫ 44/VTR/2013
109VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-23 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޝާހިދު، ރޯޒްމީޑް، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 109/VTR/2013
235VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ހެލްތު ސާވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު ޢިމާދު، ގަންޖާމިގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް 235/VTR/2012
35VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-18 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ފާތިމަތު ސީމާ،ހ.މެލައިން، ކ.މާލެ 35/VTR/2013
39VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޮލިމްޕިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ހ.މޮސްކޯގެ 39/VTR/2013
84VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަބީޙާ އާދަމް،ދިޔަރެސް،ހދ.ކުޅުއްދުއްފުށި 84/VTR/2013
122VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-18 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ތްރީ އޭ ޝިޕިންގް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ސަޢީދު ހާރޫނު، ދޫރަފިޝް، ގދ.ތިނަދޫ 122/VTR/2013
66VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުލޭލާ ޚާލިދު، މއ.ދިރޭމާލެ 66/VTR/2013
229VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-12 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސުނައިނު ޢަބްދުﷲ، ކަފަމާގެ، ގދ. ގައްދޫ 229/VTR/2012
52VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިލްވަރ ސޭންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސައިފުﷲ ޢަލީ،އެއްގަމުގެ ބ.ކެންދޫ 52/VTR/2013
83VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-11 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ޔޫސުފް، ހެލެގެލި، ބ. އޭދަފުށި އަބްދުލް މުއުމިން ޢަލީ، ލައިޓްކޯނަރ، ބ. އޭދަފުދި 83/VTR/2013
40VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޯޕަރޭޝަން ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން، އަތިރީގެ، ގދ.ގައްދޫ 40/VTR/2013
53VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ހައިޘަމް، ކަށިކެޔޮމާގެ، ތ.ތިމަރަފުށި 53/VTR/2013
103VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންރައިސް ސެކިއުރިޓީ ސާރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޢަބްދުއްރަހުމާން، ރޯސްވާދީ، ޅ.ކުރެންދޫ 103/VTR/2013
82VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-03 އެހެނިހެން ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މުޙައްމަދު އަޒްމީ، ހުވަނދުމާއާގެ،ވ.ފުލިދޫ 82/VTR/2013
216VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-02 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަޒުމީލާ ހަސަން، ތިބްރޯޒުގެ،ގދ.ތިނަދޫ 216/VTR/2012
252VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭ.އެޗް. ބްރަދަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝިޔާޒް، މ. ގުލްސަންޕާގެ، މާލެ 252/VTR/2012
88VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ޢަލީ އަޙްމަދު، ބަހާރުގެ،ށ.ކޮމަންޑޫ 88/VTR/2013
76VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަޙްމަދު އަޒްލީން ޢަބްދުލ ޙަކީމް، ގުމްރީގެ، ގދ. ތިނަދޫ 76/VTR/2013
50VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-26 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެކުއާސަން ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަމީމް،މަލާޒް.ދ.އެނބޫދޫ 50/VTR/2013
195VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-08-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަލީ ޢާޡިމް، ފުނަމާގެ، އދ.ހަންޖާމީދޫ 195/VTR/2012
172VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ފާރޫޤް ޙުސެއިން، މަތިމަރަދޫ. ބިލެތްމާގެ، ލ.ގަން 172/VTR/2012
173VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަފްޞަލް ޖައުފަރު، މަތިމަދަދޫ/ޖައޮޒާ، ލ.ގަން 173/VTR/2012
174VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް އަބްދުﷲ، މަތިމަރަދޫ/ގޯބިލިގެ، ލ.ގަން 174/VTR/2012
22VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ނަސީމް، ފަރެސްއަވަށް. ރަންދޯދި، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 22/VTR/2013
54VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޔޯލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރަޝީދު،ފެހިވިނަ،ހއ.މުރައިދޫ 54/VTR/2013
90VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަޖްވަދު ޙަސަން، ނ.ވެލިދޫ އާހަމަ 90/VTR/2013
43VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-05 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް 43/VTR/2013
209VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕާނޯތު ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަބްދުލް އަލީމް + 3ސްޓާފު 209/VTR/2012
71VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-07-31 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޝިޔާޒާ ނަޢީމް، މުލައްމާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 71/VTR/2013
211VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންފްރަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްރައުފު، މއ.ޔުމްނު، މާލެ 211/VTR/2012
35VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޯކިޑް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާތިޙް ޖަލީލު، މ.މެޑޯނާ، މާލެ 35/VTR/2012
165VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސެންޓްރަލް ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް ޖަލީލާ ޙަސަން، ހީނާމާގެ، ފ.ނިލަންދޫ 165/VTR/2012
147VTR2011r.pdfތަފްސީލް2013-07-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު ނަޞްރުﷲ، ބުޗާގެ، ގދ.މާތޮޑާ 147/VTR/2011
231VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރީތި ރަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑޯއޮނާ އެންޑްރިއަރ ރެޕަލްޑަރ ޑޮރިޖަރސް 231/VTR/2012
167VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 38-ޖީ-02 167/VTR/2012
242VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-06-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ވާފިރު އަދި 5 މުވައްޒަފުން 242/VTR/2012
187VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް) ޙަސަން ޒަރީރު، ފިފްޓީފްލާވަރ، ބ.ކަމަދޫ 187/VTR/2012
219VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕް ލިމިޓެޑް މިދުޙަތު ނަސީރު،އެޒޭލިޔާ، ތ.ވޭމަންޑޫ 219/VTR/2012
38VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ނާޔިލް، ބ.ހިތާދޫ،ސަމާޖް 38/VTR/2013
51VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެމްޓީހޯގާޑް އިޝާން ޙަސަން، ބަނަފްސާގެ، އއ.އުކުޅަސް 51/VTR/2012
199VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-16 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަލީ ޔޫސުފު، ކޯޒީހައުސް، ލ.އިސްދޫ 199/VTR/2012
247VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ، މައިފަރު، ސ. ހިތަދޫ 247/VTR/2012
248VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޝަހްމީދު ޢަބްދުﷲ، ހަނދުވަރު، މ. ރަތްމަންދޫ 248/VTR/2012
262VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ސީބްރީޒް،ގދ.ގައްދޫ 262/VTR/2012
222VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް އަޙްމަދު،ވަލުތެރޭގެ،ގއ. ގެމަނަފުށި 222/VTR/2012
23VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައިރިކްސް ކޮލެޖް ޙަސަން ސަޢީދު،މއ. ޢާންމުއުފާ،ކ.މާލެ 23/VTR/2013
204VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ދިލާސާގެ، ށ.ޅައިމަގު 204/VTR/2012
205VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޔަޒީދު ޢަބްދުލްޙަމީދު، ޗާންދަނީވިލާ، ނ.ކުޑަފަރި 205/VTR/2012
13VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-08 ޗުއްޓީއާގުޅޭ ޖެނިން އެޖެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ،ދަފްތަރު ނަންބަރު6800 13/VTR/2013
16VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑެ މުމްތަހާޒް ޢަބްދުއްރަހީމް، ފަރިވާވިލާ،ހއ.ބާރަށް 16/VTR/2013
263VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަލީ، މިރާމް، ގދ.ތިނަދޫ 263/VTR/2012
260VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރިޔާޒް،ސްނޯވައިޓް،ގދ.ތިނަދޫ 260/VTR/2012
250VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މަޝްހޫދު، ނޫމާގެ، ކ. ތުލުސްދޫ 250/VTR/2012
01VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޙަމީދު، ނިވާ، ހއ.ކެލާ 01/VTR/2013
31VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުޢީން،ގދ.ގައްދޫ ،ދެބްދާރުގެ 31/VTR/2013
69VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އާރް.ފޯ.އާރް ރެސިޑެންސް ޙުސައިން އަޝްރަފު، ނެލިވަރު، ސ.މީދޫ 69/VTR/2012
161VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު، ވީވަރު، ނ. މިލަދޫ 161/VTR/2012
193VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޢާރިފް، ހ.ސިޓްރަސް، ކ.މާލެ 193/VTR/2012
246VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އަރީފް، މާފޮޅޭގެ، ތ. ކަނޑޫދޫ 246/VTR/2012
233VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އައްބާސް ސުލައިމާން، ބަންޑާރަގެ، ލ. އިސްދޫ 233/VTR/2012
228VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަދަން ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަބުދުﷲ މިޢާދު، ގަންޖާމިގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 228/VTR/2012
79VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) އަޒުފާ ޒާހިރު، ފައްސިޔަ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 79/VTR/2012
210VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް، ފުސްތުޅާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 210/VTR/2012
152VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-28 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ވޮޓްސަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖުނައިދު ޢަބްދުﷲ، ހަދިޔާ، ޅ. ނައިފަރު 152/VTR/2012
230VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަމީމް، ވޯލްޑް، ޅ. ނައިފަރު 230/VTR/2012
33VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-03-19 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ، ރަބީޢުގެ/ތ.ކަނޑޫދޫ 33/VTR/2013
170VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-14 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްވައްހާބް ޢަބްދުﷲ، ތުނޑިމާތުނޑި، ލ.ގަން 170/VTR/2012
180VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 3591 180/VTR/2012
234VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މާހިރު، ވިނަރެސްވިލާ، ލ. އިސްދޫ 234/VTR/2012
158VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-07 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ލުޝާން ސަޢީދު، ޕެރިސް، ގދ. ވާދޫ 158/VTR/2012
264VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-07 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ މުޙައްމަދު ދީދީ، ނިޔާ، ޅ.ހިންނަވަރު 264/VTR/2012
98VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.އެލް.އާރް ކަނު ހުރާ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ، ބްލޫ ސީ، ޅ.ނައިފަރު 98/VTR/2012
141VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒާހިރު، މ. މިލާވަރު، މާލެ 141/VTR/2012
201VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސީރިއަސް އެންޓަރޕްރައިސަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ފާރިޝް، ފައިންޕާރކް، ހއ.ހޯރަފުށި 201/VTR/2012
189VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-21 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކޮޅުމަޑުލު ކައުންސިލް އިދާރާ، ތ.ކަނޑޫދޫ 189/VTR/2012
256VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، މ.ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރު ބައި، މާލެ 256/VTR/2012
265VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަލީ، ހުޅަނގުހިޔާ، ޅ.ހިންނަވަރު 265/VTR/2012
266VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ރަޝީދު، ރޯޒްވިލާ، ކ.ތުލުސްދޫ 266/VTR/2012
117VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޝިހާމް، ޖަވާހިރުމާގެ، ރ.އުނގޫފާރު 117/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-02-04 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މާލެ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝިނާހް، މ. ބިލާލުގެ، މާލެ 142/VTR/2012
120VTR2011r.pdfތަފްސީލް2013-01-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ގަލްފް، ކ.ގުރައިދޫ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޙަސަން، ރޯޝަންވިލާ، ކ.ގުރައިދޫ 120/VTR/2011
160VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މައުރޫފް މޫސާ، މީނާޒް، ރ. އުގޫފާރު 160/VTR/2012
169VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް ސާމިނު، އާބާދުގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި 169/VTR/2012
163VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއް ރަޙުމާން، ޖޫޓީވިލާ، ޅ.ނައިފަރު 163/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-09 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ކިޔޯ އިންޖިއަނިރިންގް ޕވޓ ލިމިޓެޑް އިސްމާއިލް އިޝާން، ހަނދާން، މ.މުލައް 212/VTR/2012
26VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ހައުސިންގް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު، މ.ތުޅާގިރި، މާލެ 26/VTR/2012
148VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިސްމާޢީލް ރަޝީދު، ވިނަރެސް، ވ. ފެލިދޫ އާއި މުޙައްމަދު އާމިރު، ޑޭލައިޓް، ކ. ގުޅި 148/VTR/2012
198VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-06 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވީ.ބީ ބްރަދަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖިހާދު ރާމިޒް، އިންޑިއާ، ގދ.ކޮނޑޭ 198/VTR/2012
125VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ހެޕީ ވިންޑް، ހއ.ބާރަށް 125/VTR/2012
208VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލަބުވާން ލިމިޓެޑް (އަނަންތަރާ ކިހަވަށް، މޯލްޑިވްސް ވިލާސް) އަޙްމަދު ޙައްސާނު، މިރުސްމާގެ، ބ.ކެންދޫ 208/VTR/2012
99VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭއޭއޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ އާދަމްފުޅު، އަލިވާގެ، ރ.އިނގުރައިދޫ 99/VTR/2012
139VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ސަފްރާޒް، ހ.ކިނާރާގެ، މާލެ 139/VTR/2012
157VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓަގު ސަރވިސް މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢިލް ޙުސައިން، ސެވީނާ، ހދ. ކުމުންދޫ 157/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވޯޓަރޕްރޫފް ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން އިރުޝާދު، ފީރޯޒްގެ، ކ.ގުރައިދޫ 182/VTR/2011
113VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޙްމަދު ނާފިޛު، ޝަބްނަމްގެ، ހދ.ހަނިމާދޫ ޙުސައިން ޖާވިދު، ރަތްވިލާގެ، ބ.ކަމަދޫ 113/VTR/2012
125VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-12-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްރީ ކުމާރް ސިވަކުމާރަން، މެލޭޝިއާ 125/VTR/2011
83VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާމިނަތު ޝާފިޢާ، ޝަފީޢުގެ، ސ.ހުޅުދޫ 83/VTR/2012
63VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު، ހ.ހަވާސާ، މާލެ 63/VTR/2012
64VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ މަޢާނަތު ސަޢުލާ، މ.ޖަސްތުކަފާގެ، މާލެ 64/VTR/2012
132VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ޙަބީބް ޢަބްދުއްރަހީމް، ހ.ނީޓް، މާލެ 132/VTR/2012
164VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރނޯތު ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓަޑް ޢަދުނާނު ޢަބްދުﷲ، ކުދިމާގެ، ހއ.އިހަވަނދޫ 164/VTR/2012
168VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް ފާތުމަތު ލަތީފު 168/VTR/2011
90VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ، އެއްގަމުގެ، ށ.ފޯކައިދޫ 90/VTR/2012
65VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖައުޝާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރުހަތު ނާޒު، މަތަރަސްމާގެ، މ.މަޑުއްވަރި 65/VTR/2012
72VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖައުޝާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ، ދަނޑިމަގު.ހިންނަ، ޏ.ފުވައްމުލައް 72/VTR/2012
176VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-11-12 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އެމް.އެން.ބީ.ސީ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ، މާބްލް، ހއ.ދިއްދޫ 176/VTR/2011
53VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-01 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ-1-1 އޭ، ހުޅުމާލެ 53/VTR/2012
66VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އަލިމަނިކު، މޭވާގެ، ނ.ވެލިދޫ 66/VTR/2012
86VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-21 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އަޕަރސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ހަމްދޫން ރަޝީދު، މޯނިންގް ވިލާ، ގދ. ނަޑެއްލާ 86/VTR/2012
156VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-21 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޒާހިރު، ތިނަދޫގެ، ގދ. ހޯޑެއްދޫ 156/VTR/2012
118VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިފާއު، ރަންހަދާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 118/VTR/2012
119VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޙުސައިން، ދެކުނުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 119/VTR/2012
183VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-11 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އިލްހާމް، ދިލާސާގެ، ގއ.ދެއްވަދޫ 183/VTR/2012
169VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޮދަރން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ޕާކްލޭން، ޅ.ނައިފަރު 169/VTR/2011
170VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޮދަރން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފަރްހާދު މުޙައްމަދު، ސްވީޓްޑްރީމް، ޅ.ނައިފަރު 170/VTR/2011
171VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޮދަރން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަމްދީ، މަދުގަސްދޮށުގެ، ޅ.ނައިފަރު 171/VTR/2011
38VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޝަމްއީލް ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6721، މާލެ 38/VTR/2012
28VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާދަމް އިބްރާހިމް، ދުރުމީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 28/VTR/2012
178VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-09-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޕްރޮސަރޕީނާ ލިމިޓެޑް މޭރީ ޖޭން ބޮންޑޮކް މަޓިކް، ފިލިޕީންސް 178/VTR/2011
55VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޙްމެޓް އައިޑެނިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަބީބް، އަތިރީއައްސޭރި، ގދ.ގައްދޫ 55/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ސާލިމް، ފިނިފެންމާގެ، އއ.މަތިވެރި 18/VTR/2012
23VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ (ދިރާގު) އަޙްމަދު ޔޫސްފް، ކުނބުރުގެ، ރ.މަޑުއްވަރީ 23/VTR/2012
150VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިނަރ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަހުދު އަޙުމަދު، ހ.ޖޭޒް، މާލެ 150/VTR/2012
40VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފާމް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޢައިޝަތު އަމާނީ އިބްރާހިމް، ދުވެލި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 40/VTR/2012
61VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔޫރޯ ގްލޯބަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފައްވާޒު، މއ.އޮޅިތެރީގެ، މާލެ 61/VTR/2012
120VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރނޯތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ދިލްކުޝާރުގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 120/VTR/2012
130VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިހާން، އައިރިސް، ގދ.ތިނަދޫ 130/VTR/2012
155VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-09-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން އާމިނަތު ޝަދީދާ، ސައިމާވިލާ، ގއ.ވިލިނގިލި 155/VTR/2011
76VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިލްވަރ ސޭންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ޖީޒާ، ހއ.ދިއްދޫ 76/VTR/2012
04VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޙުސައިން ނިހާމް، ހަނދުވަރީމަންޒިލް، ކ.ގުރައިދޫ 04/VTR/2012
05VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ. ޝާހީން، މާލެ 05/VTR/2012
59VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-06 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަބޫޝަހުމަދު، ސޯސަންގެ، އދ.ހަންޏާމީދޫ 59/VTR/2012
71VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އައިމިނަތު ޝާދިޔާ، މ.ޕިސްތާގެ، މާލެ 71/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-05 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް، މަލަ، ށ.ކޮމަންޑޫ 80/VTR/2012
100VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އުސްމާން، ހަނަފަސްގެ، ޅ.ކޮޅުވެލިފުށި 100/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-01 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު، ލާޓް، ގދ.ތިނަދޫ 31/VTR/2012
54VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-08-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޒަނަދު ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ވަހީދު، ދުންމާރިގެ، ސ.ފޭދޫ 54/VTR/2012
33VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-08-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަމީޒް، އީރާނިސްވިލާ، ހއ.ވަށަފަރު 33/VTR/2012
106VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-08-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ނާސިހް ޢަލީ، ލާލްޕޫލް، ހއ.އުތީމް 106/VTR/2012
133VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-07-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލު މޫސާ، ނަލަމަލަ، ލ.މާވަށް 133/VTR/2011
112VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-25 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ހެޕީގާޑަން، ހއ.މާރަންދޫ 112/VTR/2012
180VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެންޓަސީ ބޭކާރސް ޒިދުނާ އަލިމަނިކް، ފޮގެޓްމީނޮޓް، މާލެ 180/VTR/2011
08VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރަފީޤު ދާއޫދު، ކަނީރުމާގެ، ބ.ދަރަވަންދޫ 08/VTR/2012
45VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފާރޫޤް، ފޮރިން ވިލާ، ގދ.ތިނަދޫ 45/VTR/2012
34VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އާޝިޔާ މުޙައްމަދު، މ.މަލުތެރޭގެ، މާލެ 34/VTR/2012
78VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޝްރަފް މުހައްމަދު، މަތިމަރަދޫ. ރޯޒީ ސައިޑް، ލ.ގަން 78/VTR/2012
102VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-05 އެހެނިހެން ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޢަލީ މުޙައްމަދު، ގުލްޝަނީގެ، ތ.ކަނޑޫދޫ 102/VTR/2012
43VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރެސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ، މާވަރު، ކ.ތުލުސްދޫ 43/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖީ.އެމް.އާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒައިދު، ހިޔާވެހި، ކ.ދިއްފުށި 32/VTR/2012
75VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-06-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ ޙަސީބް، އުފާ، ލ.މާބައިދޫ 75/VTR/2012
47VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-06-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހެލްޕް ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ޙަސަން ރިޒްމީން، މ.ވޯޓަރވެލީ، މާލެ 47/VTR/2012
19VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު، ޔަމަން، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 19/VTR/2012
41VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-05-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރިންޓް އިމޭޖް ފްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނާސިހް ޢަބްދުﷲ، ސޯސަންގެ، ޅ.ނައިފަރު 41/VTR/2012
156VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-05-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިސްމާޢިލް މުޚްތަބާ، މ.ކުރިބީލޮޖް، މާލެ 156/VTR/2011
81VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-05-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވިސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިސްމާޢިލް ރިމާޙް، ހ.ބަރަބޯމާގެ، މާލެ 81/VTR/2011
101VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-05-16 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ އިކްރާމް، މިނާ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 101/VTR/2011
37VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-05-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ ޙަސަން، ސާޒް، ށ.މަރޮށި 37/VTR/2012
181VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނާޒިމް، ސޯސަން، ނ.މަނަދޫ 181/VTR/2011
02VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލް ހައުސް، ގދ.ގައްދޫ 02/VTR/2012
161VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-29 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙަފީޡު، މއ.މޮނީޝިއާ، މާލެ 161/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަލީ، ޑައިމަންޑް ވިލާ، ށ.މަރޮށި 24/VTR/2012
48VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަފްރާދު، މއ.ދަނޑިކޮށީއިރުމަތީގެ، މާލެ 48/VTR/2012
49VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ވަހީދު އަޙްމަދު، މއ.ދޮއްތަޑަފިގެ، މާލެ 49/VTR/2012
179VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޞަފާ ސަޢީދު، ހ.ފާގަމާގެ، މާލެ 179/VTR/2011
175VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-17 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ، ދިލްކުސާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 175/VTR/2011
152VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ފަޟީލް، ލުނބޯމާގެ، ކ.ގުރައިދޫ 152/VTR/2011
164VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަތަނިއްޔާ ޓެލްކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޞަފިއްޔުއްދީން ރަޝީދު، އަނބުގަސްދޮށުގެ، ސ.މީދޫ 164/VTR/2011
140VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 16 މުވައްޒަފުން 140/VTR/2011
148VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް/ ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާރިއޮން މަގަލި މާރި އިމަނުއަލް، ފްރާންސް 148/VTR/2011
122VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-05 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ފަރިޔާލު ޢަލީ ޙަސަން، ހ.ނައިޓް ވިޔު، މާލެ 122/VTR/2011
183VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރައިޙާން، ދެތަނޑިމާގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 183/VTR/2011
03VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-04-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ އަޙްމަދު މަމްދޫހު، ބަނބުކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ކ.މާލެ 03/VTR/2012
20VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-03-29 އެހެނިހެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފައިސަލް އިބްރާހިމް، މަލަމަތި، ގދ.ފިޔޯރީ 20/VTR/2012
166VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-03-26 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ބިޒް އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފައިޒަލް އުމަރު އުއްޕަޑަތިލް، އިންޑިއާ 166/VTR/2011
167VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-03-26 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ބިޒް އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަސީމް ބަނޫ ލަޠީފް ޝޭޚު، އިންޑިއާ 167/VTR/2011
162VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-03-22 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޣާނިމް މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9132، މާލެ އާއި އިތުރު 4 މުވައްޒަފުން 162/VTR/2011
27VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-03-15 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޝަރީފް، ހ.މެދުރީމުސްކުޅިގެ، މާލެ 27/VTR/2012
06VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-03-14 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސާމީ އަގީލް، ހ.ރަންގަލި، ކ.މާލެ 06/VTR/2012
11VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-03-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ޙުސައިން ޝިޔާއު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 612 11/VTR/2012
01VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-03-05 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާސިޔަތު ޢަބްދުﷲ، އުޖަލާގެ، ށ.މަރޮށި 01/VTR/2012
136VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފައިޒަން ރަޝީދު، ވ.ރަންދާން، މާލެ 136/VTR/2011
137VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ތަޢުފީޤު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 02-2-07، މާލެ 137/VTR/2011
160VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޙުސައިން، މުނިޔާގެ، ބ.ކެންދޫ 160/VTR/2011
134VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-21 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލް ޖަލީލު އިސްމާޢީލް، ސަންލައިޓް، ތ.ހިރިލަންދޫ 134/VTR/2011
158VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޖައުފަރު، މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު 5877 158/VTR/2011
89VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކުރައުން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ (ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް) 11 މުވައްޒަފުން 89/VTR/2011
93VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކުރައުން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ (ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް) 10 މުވައްޒަފުން 93/VTR/2011
116VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކުރައުން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ (ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް) ޢަބްދުﷲ ޝަޒްމީލް، ސ.ހިތަދޫ، ދުގެތިމާގެ 116/VTR/2011
99VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޝާހު ނަވާޒު، ޗަނދަނީވިލާ، ބ.އޭދަފުށި 99/VTR/2011
173VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-16 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޖަމީލު، އަބްހަރީގެ، ގދ.ފިޔޯރީ 173/VTR/2011
111VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-15 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޝަފްރާ ޒަރީރް، މ.ކުދިހިތިގަސްދޮށުގެ، މާލެ މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 111/VTR/2011
113VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، ފީރޯޒްގެ، ށ.މިލަންދޫ 113/VTR/2011
114VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޝިފާޒް، މުތީވިލާ، ށ.މިލަންދޫ 114/VTR/2011
115VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ނާޒިމް މޫސާ، ސަންދާ، ށ.މިލަންދޫ 115/VTR/2011
95VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން މޫސާ، ވައިކަރަދޫގެ، ހއ.އުލިގަން 95/VTR/2011
149VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-02 އެހެނިހެން ހައިކޯޓު ޢައިޝަތު ޝައިހާ، އަމާޒު، ބ.ދަރަވަންދޫ 149/VTR/2011
153VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ފުނަމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 153/VTR/2011
159VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތް ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މުޝްތަރީގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 159/VTR/2011
105VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު ރިޔާޒް، ރީފް، ގދ.ތިނަދޫ 105/VTR/2011
121VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-26 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އައްބާސް އިބްރާހިމް، ސިލްވަރކްލައުޑް، މާލެ އާމިނަތު ޒިހުނާ، ބީޗްރެސްޓް، ގދ.ގައްދޫ 121/VTR/2011
117VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-25 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އައްބާސް އިބްރާހިމް، ސިލްވަރކްލައުޑް، މާލެ ސިފާހު މުޙައްމަދު، ސަންފްލާވަރ، ކ.ކާށިދޫ 117/VTR/2011
130VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ރަޝީދާ، މައިނާއާގެ، ސ.ފޭދޫ 130/VTR/2011
131VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނަފީސާ، ރީތިގަސްދޮށުގެ، ސ.ފޭދޫ 131/VTR/2011
80VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މުއުމިނާ އިސްޙާޤް، ސާދީވިލާ، ލ.މާބައިދޫ 80/VTR/2011
154VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަލްފާ އެމްވީ ކޭބީ މޯލްޑިވސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޠަލްޢަތު، ގ.އޮލިވަރ ގްރީން، މާލެ 154/VTR/2011
103VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެން ސަފަޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ ޒުބައިރު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 8797، މާލެ 103/VTR/2011
142VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފަޔާޒް، ޕަރނިސް، މާލެ 142/VTR/2011
123VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މައުފޫޒާ މުޙައްމަދު، މެންދުރަށްފޮޅޭމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 123/VTR/2011
132VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފެޝަން، މިލަންދޫ 132/VTR/2011
146VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-12-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕާމް ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މުޙައްމަދު ޙުސައިން، މަތިވައްގެ، ޅ.ނައިފަރު 146/VTR/2011
49VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-12-08 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒުހައިރު، ރޫބީ، ގދ.ތިނަދޫ 49/VTR/2011
102VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-12-08 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފާޠިމަތު ޖަމީލާ، ނަލަމަލަ، ލ.މާވައް 102/VTR/2011
88VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-12-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިންޑް ވާރޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ސިއާނާ، ހ.ބްލޫޑްރީމް، މާލެ 88/VTR/2011
76VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-30 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައިވީނާ މުޙައްމަދު، ސަމަރބްލޫ، ނ.މިލަދޫ 76/VTR/2011
78VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-30 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޖީ.އެމް.އާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ ލޓޑ ޝަހުރުޔާޛު ލަޠީފް، ބީޗުހައުސް، ގއ.ވިލިނގިލި 78/VTR/2011
127VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-30 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފަޒީލާ އިބްރާހީމް، ހ.މަލްހާރުގެ، މާލެ 127/VTR/2011
82VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެމް.އެން.ބީ.ސީ އިބްރާޙިމް މުއާޒް ޢަލީ، ހަޒާރުމާގެ، ނ.ފޮއްދޫ 82/VTR/2011
94VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކައިމޫ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ހޮޓެލް ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު މާޖިދު އަޙްމަދު. ޗިޗަންޑާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 94/VTR/2011
119VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޙަލީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރ.ސ9284 119/VTR/2011
84VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-21 އެހެނިހެން މިފްކޯ މުޙައްމަދު ފުއާދު، އަލިމަސްގެ، މ.ދިއްގަރު 84/VTR/2011
100VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ ސުޖާއު ހުސައިން، ފިނިފެންމާގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 100/VTR/2011
233VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-11-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ، ރެޑްސްޓަރ، ޅ.ހިންނަވަރު 233/VTR/2010
234VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-11-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 2333/ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ، މއ.ބްލޫސޭންޑް، މާލެ / ޢަބްދުލްޖަމީލް ޢަލީ، އަސްފަރީގެ، ށ.ފީވަށް / އަޙްމަދު ވަޙީދު، ސޯސަންވީޑް، މާލެ 234/VTR/2010
97VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-31 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ފާ އައުޓް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ އަކްރަމް، މ.ފޭމަންސް، މާލެ 97/VTR/2011
92VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިފްކޯ މުޙައްމަދު އާދަމް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްސަ ދަފްތަރު 92/VTR/2011
109VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މަރިޔަމް ވަޙީދާ، ފެންފިނިގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 109/VTR/2011
57VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ގއ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް ސިމާޒް ޢަލީ، ރޮކެޓްގެ، ގއ.ނިލަންދޫ 57/VTR/2011
58VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ގއ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް މުޙައްމަދު ޝާން، ގުލްޝަންގެ، ގއ.ނިލަންދޫ 58/VTR/2011
64VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ގއ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް މަރްޔަމް ނަޞީރާ، ސޯސަންވިލާ، ގއ.ނިލަންދޫ 64/VTR/2011
86VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-12 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޯޝަން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބްދުﷲ ވަޖީޙް ކުދިމާގެ/މ.ކޮޅުފުށި، ޙުސައިން ޢަލީދީދީ ވިކްޓޯރިއާ/ގއ.ވިލިނގިލި، ޢަބްދުﷲ ރަފީޢު މ.ނަސީމީގެ/މާލެ، ނަސީމް ޢުމަރު ބަނަފްސާގެ/މ.އިސްދޫ، ޢަލީ ފާކިރު ސައްކެޔޮގެ/ސ.ފޭދޫ 86/VTR/2011
46VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-04 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ރަޝީދުއާއި އިތުރު 15 މުވައްޒަފުން 46/VTR/2011
65VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-21 އެހެނިހެން ޖީއެމްއާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ ލޓޑ މޫސާ ނާޒިމް (18 ބޭފުޅުން) 65/VTR/2011
83VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ދަނބުގެ، ހއ.ބާރަށް 83/VTR/2011
98VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލިލީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ސަލީމް، ގ.ދުވެލި، މާލެ 98/VTR/2011
43VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރުޒްނާ މުޙައްމަދު، މއ.ބަންދުގެ. މާލެ 43/VTR/2011
85VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްމާޖިދު އަބޫބަކުރު، ކާނިގަސްދޮށުގެ، ރ.އިނގުރައިދޫ 85/VTR/2011
33VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ރަބީޢު، ސ.ހިތަދޫ 33/VTR/2011
79VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-08-29 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙަސަން ޚަލީލް، އަޅިވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 79/VTR/2011
72VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-08-25 އެހެނިހެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ހުޅުމާލެ.ޚައިރާތު 72/VTR/2011
229VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-07-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަޙްމަދު ނާޞިރު، ބްލޫރެސްޓް، އއ.މަތިވެރި 229/VTR/2010
59VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-07-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބިލަބޮން ހައި އިނޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް މޮރިސް ސްމިތް، އިނގިރޭސިވިލާތް (459740340), މިޝަލް ސާރާ ބޮބް، އިނގިރޭސިވިލާތް (110379047) 59/VTR/2011
70VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-07-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސާއިލާ ޢަބްދުލްރަޙްމާން، ޕޭންޓްލޭންޑް، ބ.އޭދަފުށި 70/VTR/2011
45VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-07-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ މުޙައްމަދު ރަޝާދު، ޝެރިން، ގއ.ވިލިނގިލި 45/VTR/2011
37VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވިސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ޢަބްދުލްޙަންނާން އިބްރާހީމް، ބުލްބުލާގެ، ރ.މާކުރަތު 37/VTR/2011
66VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ، ގުލްފާމްގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 66/VTR/2011
03VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު މޫސާ، އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ/ އެދުރުގެ 03/VTR/2011
60VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންފްރަންޓް ޕވޓ.ލޓޑ މުޙައްމަދު ނާޒިލް، ސީސަންގެ، ގއ.ދެއްވަދޫ 60/VTR/2011
28VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ރަފީޢު، ސާހިލް، ށ.ގޮއިދޫ 28/VTR/2011
73VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-15 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ގޭޓްވޭ ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޒާހިރު، ޝިކާރު، ބ.އޭދަފުށި، އިސްމާޢީލް ޞާލިޙް، ތަނޑިރަތްމާގެ، ހއ.ދަނގެތި، ޢަލީ ޙަސަން، ސެކަލް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، އިސްމާޢީލް ރަޝީދު، ޝަބްނަމީގެ، ގދ.ގައްދޫ، އަޙްމަދު ޢަލީ، ގިނަމާގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް، ލިލީ 73/VTR/2011
30VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވް ގޭސް ޕވޓ ލޓޑ ޢުފްރާން ޢަބްދުލްޣަނީ، ގ.އައިފަ، މާލެ 30/VTR/2011
47VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނަޖާހް އާޓް ޕެލެސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ނާޖިޙް، މ.މަގަރާ، މާލެ 47/VTR/2011
16VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-30 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މަރިޔަމް ރަޝީދާ، ގ.މިރާން، މާލެ 16/VTR/2011
63VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ބުލްބުލާގެ، ށ.ފޮނަދޫ 63/VTR/2011
48VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-26 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އީ ޓްރެވަލް ޕވޓ ލޓޑ ޙާމީން ޢަބްދުލްޙަމީދު، ރެޑިއަމްވިލާ، ނ.ވެލިދޫ 48/VTR/2011
24VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙުސައިން، އަތަމާގެ، ނ.ވެލިދޫ 24/VTR/2011
40VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު އަސްލަމް. ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ.ގައްދޫ 40/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-05-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބީޗްހައުސް މޯލްޑިވްސް ވޮލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ އަޙްމަދު ވަޙީދު، ހ.ސަންނައިޓް، މާލެ 259/VTR/2010
13VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން އިބްރާހީމް ނަފީސް، ޑެއިޒީ، ޏ.ފުވައްމުލައް 13/VTR/2011
14VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޢަބްދުﷲ ނާފިޒް، މާދަޑު، ސަންލައިޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް 14/VTR/2011
15VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން އާދަމް ފަތްހީ، ހޯދަނޑު، ރިހިދޫލަގެ 15/VTR/2011
262VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-05-09 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޯޝަން ހޯލްޑިންގ ޕވޓ.ލޓޑ މުހައްމަދު ސަޢުދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 706، މާލެ 262/VTR/2010
249VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ މުޙައްމަދު ރަފީޤު، އޮއިވާލި، ގއ.ކޮލަމާފުށި 249/VTR/2010
09VTR2011.r.pdfތަފްސީލް2011-05-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވޯލްޑް އިސްލާމިކް ކޯލް ސޮސައިޓީ މޫސާ ފަހުމީ، ހެޕީނައިޓް، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 09/VTR/2011
197VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-04-27 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިޒާރު، މ. ފައިޒާ/މާލެ 197/VTR/2010
263VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-04-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް އުމަރު މޫސާ، މުރެވި، ޅ.ނައިފަރު 263/VTR/2010
25VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-04-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާދިލް އިބްރާހީމް، މ.މ.ޚ. ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3622، މާލެ 25/VTR/2011
18VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-04-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ޚާލިދު ޙަސަން، ކެނަރީވިލާ، ޅ.ހިންނަވަރު 18/VTR/2011
27VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-04-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންފްރަންޓް ޕވޓ.ލޓޑ މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ބިއްދޮށުގެ، ގއ.ކުޑަހުވަދޫ 27/VTR/2011
276VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-04-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބުރުޒު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑ ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، ފޭރުގެ، ލ.މާވަށް 276/VTR/2010
12VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-04-07 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭއޭއޭ ޝިޕިންގ ޕވޓ.ލޓޑ ޢަލީ މުރުތަޟާ ޙުސައިން، ޖާދޫގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 12/VTR/2011
32VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-04-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވޮޔޭޖަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ސަމާހާ މުޙައްމަދު، ހ.ކަރިންމަ، މާލެ 32/VTR/2011
264VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޚުޝާމް، ހ.ފާލަންދޮށުގެ، މާލެ 264/VTR/2010
21VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-03-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޯޝަން ހޯލްޑިންގ ޕވޓ.ލޓޑ އިސްމާޢީލް ނިޒާރު، ޑޯންލައިޓް، މ.މުލި 21/VTR/2011
260VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް އިކްލީލް ޝަރީފް، ހ.އޯކިޑް، މާލެ 260/VTR/2010
210VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑ މުޙައްމަދު ޙަސަން، މިނިވަންއައްސޭރި/ކ.ގުރައިދޫ 210/VTR/2010
211VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑ އަޙްމަދު ފާއިޒު، މުސްތަރީމަންޒިލް/ހދ.ނޮޅިވަރަން 211/VTR/2010
187VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް އުމަރު، އެންދެރިމާގެ/ފ. ނިލަންދޫ 187/VTR/2010
273VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކްލިފޯޑް މެރިޓައިމް އެޖެންސީ ޕވޓ ލޓޑ ޙާމިދު ޙުސައިން، އާޒާދީގެ/ޅ.ނައިފަރު 273/VTR/2010
19VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-03-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދ، ދިގުވާޑިގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 19/VTR/2011
208VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޝަހުރާބް ރަޝީދު، ބޮންތި/ގއ. ވިލިނގިލި 208/VTR/2010
214VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އިބްރާހީމް ރިޔާޟް، ލުބޯގަސްދޮށުގެ/ށ.މަރޮށި 214/VTR/2010
215VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ މުޙައްމަދު ސަމީރު، ޖާވާ/ހދ.ނައިވާދޫ 215/VTR/2010
217VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަޙްމަދު ޙަސަން، ތުނިޔަ/ރ.ކަނދޮޅުދޫ 217/VTR/2010
226VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، އޯކިޑްމާގެ/ތ.ވިލުފުށި 226/VTR/2010
39VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-14 އެހެނިހެން ގޯޕާލަ ކްރިޝްނަން ރަމޭޝް ސައިރިކްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 39/VTR/2010
04VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-02-21 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޙުސައިން ނަފީސް، ދިގުވާނޑު.ސަމިޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަބްދުލްޢަނީ މުޙައްމަދު، ދަޑިމަގު.ބެންހާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 04/VTR/2011
265VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑ އާދަމް ރިޟްވީ. ހ.އުލިގަމުގެ/މާލެ 265/VTR/2010
32VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-17 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޙުސައިން، ފަޒާ / ލ.އިސްދޫ 32/VTR/2010
251VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރަފީޢުއްދީން ނަސީމް (ޒިޔޯން ކޮމްޕިއުޓަރސް) ނޫމާން ޙުސައިން ޙަސަން، މ.ވިހަފަރު، މާލެ 251/VTR/2010
205VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަރޓިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ވަޙީދު، ކަށީދާގެ/ހއ. ކެލާ 205/VTR/2010
270VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓްރޮޕިކަލް ޕެރެޑައިސް ޕވޓ ލޓޑ ޖޭކް ޖޯން ހެމިލްޓަން (094076505) އިނގިރޭސިވިލާތް 270/VTR/2010
271VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓްރޮޕިކަލް ޕެރެޑައިސް ޕވޓ ލޓޑ ޑޮނާ މެރީ ލުއީސް ރިޗަރޑްސަން (454374525) އިނގިރޭސިވިލާތް 271/VTR/2010
267VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-14 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޖައުފަރު ރަޝީދު، ހ.ސަލްސަބީލުގެ/މާލެ އީސާ އަޙްމަދުފުޅު، އަތިރީގެ/ބ.ދަރަވަންދޫ 267/VTR/2010
268VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-14 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޖައުފަރު ރަޝީދު، ހ.ސަލްސަބީލުގެ/މާލެ ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 7275 268/VTR/2010
05VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-02-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓް އަޙްމަދު އަސްވަން ނޫމަން، ހ.އެފޯނިއަމްގެ، މާލެ 05/VTR/2011
245VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޙުސައިން، ފުނާޑު.ފަޅަގަޑިގެ، ފުވައްމުލަކު 245/VTR/2010
272VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބިޒްނަސް އެލަޔަންސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ޖަލާލު، ދޭލިޔާގެ/ރ.މީދޫ 272/VTR/2010
266VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-01-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޙަސަން ތަޢުފީޤު ޢަބްދުﷲ، ގ.ބީޓްރޫޓްގެ/މާލެ 266/VTR/2010
243VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ނޭޗަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ފަހުމީ ރަޝާދު، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 1625 243/VTR/2010
203VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-01-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު، ދެވިނަގެ/ގދ. ތިނަދޫ 203/VTR/2010
250VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓްރޮޕިކަލް ޕެރަޑައިސް ޕވޓ ލޓޑ ސާރާ ލުއިސް ހަރވީ، (801287885) ބްރިޓިޝް 250/VTR/2010
190VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ މުޙައްމަދު މުއުމިނު، ކަރަންކާވިލާ/ސ. ފޭދޫ 190/VTR/2010
236VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޔޫނުސް އިބްރާހީމް، ފަޒާ، ތ.ރަސްގެތީމު 236/VTR/2010
230VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވޮޔޭޖަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑ އިސްމާޢީލް ޟިރާރް، އެތުމާގެ، ގދ.ގައްދޫ 230/VTR/2010
232VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލޓޑ ޢަލީ ރަމީޒު، ގެދަރު. ސ.ހުޅުދޫ 232/VTR/2010
207VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، މއ. އެލާމް/މާލެ 207/VTR/2010
135VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވީނަސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އިސްމާޢީލް ޝަރީފް، ހެމާ/ރ. އަލިފުށި 135/VTR/2010
237VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލޓޑ އަޙްމަދު ނާޝިދު، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8007 237/VTR/2010
206VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-01 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ދިވެހި ދަޢުލަތް މުޙައްމަދު ޝަމީމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 151-94/މާލެ 206/VTR/2010
231VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢައްބާސް އަބްދުﷲ، ރަންކޮކާގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 231/VTR/2010
241VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-01 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން ސައީދާ އީސާ، ޑޭލައިޓް، ލ.ގާދޫ 241/VTR/2010
117VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ޢަލީ އާދަމް މަނިކު، ހ. ތާޅަފިލިގެ/މާލެ 117/VTR/2010
212VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަސީމާ ސައީދު، ސާނާ/ނ.ލަންދޫ 212/VTR/2010
224VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ފަރަހަތް ނަސީމް، މަލަ/ރ.މާކުރައްތު 224/VTR/2010
167VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-11-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު އަފްޟަލް، ފައިވްސްޓަރ/ހއ. އިހަވަންދޫ 167/VTR/2010
181VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-11-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝާހީން، މއ. ސަލްވީނިޔާ/މާލެ 181/VTR/2010
125VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-10-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީޒް ޕވޓ ލޓޑ އިސްމާޢީލް ޝަރީފް، ބޮކަރުގެ/ގދ. ގައްދޫ 125/VTR/2010
191VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-10-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފާޠިމަތު މޫނިސާ، ޗަނބޭލީގެ/ޏ. ފުވައްމުލައް އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 191/VTR/2010
166VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-10-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޓް ބެވަރޭޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޝާރިޔާ ޙަސަން، ހަނދުވަރީގެ/ގދ. ތިނަދޫ 166/VTR/2010
201VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-10-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ އާދަމް މުޙައްމަދު ފުޅު، މުތްތޮށިގެ/ނ. ވެލިދޫ 201/VTR/2010
149VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-10-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަބީބާ ޢަބްދުލް އަޒީޒް، މ. ޖެންޝަން/މާލެ 149/VTR/2010
160VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް، ގަދަކޯޅިމާގެ/ރ. އަލިފުށި 160/VTR/2010
168VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޞާލިހު ނާޞިރު، މޫންލައިޓް ހައުސް/ސ. މަރަދޫ 168/VTR/2010
163VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރޮޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިސްމާޢީލް ރިޔާޟް، ވީނާޒް/ރ. އަލިފުށި 163/VTR/2010
151VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ވާޞިފް، ފިނިފެންމާގެ/މ. ކޮޅުފުށި 151/VTR/2010
189VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުމަރު ވަޙީދު، މ. ރަންބޮލި/މާލެ 189/VTR/2010
187VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަބްދުއްރަހްމާން އަބްދުލްހަކީމް /  އަންބާސަފާރީ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، އާޝާމު / ހދ.ހަނިމާދޫ 187/VTR/2009
56VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފުރަނަ ހޯލްޑިންގސް ޕވޓ.ލޓޑ އިބްރާހީމް އާތީފް، އަންބަރީވިލާ / ސ.މީދޫ 56/VTR/2010
152VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބާޒާރު ކެފޭ ޒުބައިރު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 8797/މާލެ 152/VTR/2010
171VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-02 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ ޢަލީ ޠާލިބް، ބްލޫލެގޫން/ސ. ހިތަދޫ 171/VTR/2010
68VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް ނާޔިލް، ސަމާޖް/ ބ.ހިތާދޫ 68/VTR/2010
162VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ ޙަސަން ލުތުފީ، ފަޅޯމާގެ/ސ. ފޭދޫ 162/VTR/2010
136VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ.ލޓޑ މުޙައްމަދު އާދިލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1602/މާލެ 136/VTR/2010
158VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ދިލާސާގެ/ނ.ޅައިމަގު 158/VTR/2010
157VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-09 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ޝަމްވީލާ، ބޭބީހައުސް/ޏ. ފުވައްމުލައް 157/VTR/2010
151VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-08-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޒީނަތު ޢަބްދުﷲ، / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 151/VTR/2009
65VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-02 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ދައުލަތް އިބްރާހީމް ވަޙީދު، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9259 / މާލެ 65/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަސަން، މ. ޖަންބުވިލާ/މާލެ 138/VTR/2010
99VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-07-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔޮޓް ޓުއަރސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (13) 99/VTR/2009
01VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-21 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ފަރްހޫދު މޫސާ، ކްރިސްޓަލް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 01/VTR/2010
37VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްލެޓިނަލް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގ ޕވޓ.ލޓޑ އިބްރާހީމް ހާރޫން، ދޫރަފިށް / ގދ.ތިނަދޫ 37/VTR/2010
59VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ.ލޓޑ ފާޠިމަތު ޝަބާޙް، މ.ވުޑުންޕާރކް / ،މާލެ 59/VTR/2010
141VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-07-19 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް ދޯނި ސަރވިސް އާދަމް ޝަމީމް، އަލިވާގެ/ އއ.ރަސްދޫ 141/VTR/2009
134VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޔުސްރީން، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 09-G-1/ހުޅުމާލެ 134/VTR/2010
130VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އައުޒިދު، ގ. އައްސޭރު/މާލެ 130/VTR/2010
191VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-07-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާދަމް ސަލީމް، ޗާންދަނީގެ / ރ.މާއުނގޫދޫ 191/VTR/2009
133VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޢަލީ މަނިކު، ސީވީޑް/ނ. ހޮޅުދޫ 133/VTR/2010
42VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-30 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައިމިނަތް އަޒްލިފާ، މެރޯނާގެ / ގދ،ތިނަދޫ 42/VTR/2010
66VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-30 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ދިގުވާނޑު. ސެލްވިޔާ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 66/VTR/2010
67VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-30 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްޢައްފާރު މޫސާ، އަސަރީގެ / ހއ.ތަކަންދޫ 67/VTR/2010
103VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު، އޮޕްޝަން / މާލެ 103/VTR/2010
104VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ އަޙްމަދު، ފެމޯރާގެ / ނ.މަނަދޫ 104/VTR/2010
105VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، އިރަމާގެ / ނ.މަނަދޫ 105/VTR/2010
132VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ގުލްޒާރުގެ/ ނ. މަނަދޫ 132/VTR/2010
148VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-27 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ އަޙްމަދު ޒުހޫރު، ހ. މާބަނޑޭރިއާގެ/މާލެ 148/VTR/2010
33VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝާން ލޓޑ ތައުޙީދު ސަލީމް، މިރުސްގަސްދޮށުގެ / ގއ.ދެއްވަދޫ 33/VTR/2010
99VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަސްލަމް، މާންދޫގެ/ ގދ.ގައްދޫ 99/VTR/2010
189VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-06-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ރަޝީދު، އާހިޔާ / ލ.މާއެނބޫދޫ 189/VTR/2009
28VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޢަލީ، މޭނާގެ / ގއ.މާމެންދޫ 28/VTR/2010
127VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-17 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ގާދޫ/ބ. ދަރަވަންދޫ 127/VTR/2010
127VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދައުލަތް އައިޝަތު ރަޝީދާ، ސްޓާރލިންގ / އއ.އުކުޅަސް 127/VTR/2009
16VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕވޓ ލޓޑ ޙަސަން ޝައުގީ، ކެމެލިޔާ / ލ.މާބައިދޫ 16/VTR/2010
71VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ނިޒާރު އާދަމް، ރޯޒީވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 71/VTR/2010
72VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ރިޒާ، ސީވީޑް ކ.ގުރައިދޫ 72/VTR/2010
73VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޝަނީޒް، ސީވީޑް / ކ.ގުރައިދޫ 73/VTR/2010
74VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަލީ، އާސްމާންވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 74/VTR/2010
75VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޒީޒާ ނަސީމް، ފުނަމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 75/VTR/2010
76VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް، ކަންމަތީގެ / ލ.މާބައިދޫ 76/VTR/2010
77VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސީމާ މުޙައްމަދު، ހަވީރީމަންޒިލް / ކ.ގުރައިދޫ 77/VTR/2010
78VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަޢުދު ޢަބްދުލްޙަކީމް، ނިޔުޒު / ކ.ގުރައިދޫ 78/VTR/2010
79VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފިރާޤު، ޕާމްޝޭޑް / ކ.ގުރައިދޫ 79/VTR/2010
80VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ރަޒީޒް، ޑެއިޒީމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 80/VTR/2010
81VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިޒާމް އަޙްމަދު، އާސްމާނުވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 81/VTR/2010
82VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޒުރާ އިންރާހީމް، އާސްމާނުވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 82/VTR/2010
83VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނައީމާ ޢާބްދުލްކަރީމް، އަބަދަށްހިޔާ / ކ.ގުރައިދޫ 83/VTR/2010
84VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަނީސާ ޙުދައިން، ދިލްކުށާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 84/VTR/2010
85VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އިކްރާމް، ނިއުޒު / ކ.ގުރައިދޫ 85/VTR/2010
86VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާރިފާ މުޙައްމަދު، އުނިމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 86/VTR/2010
87VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ރަޝީދު، ފަތިސްހަނދުވަރުގެ / ކ.ގުރައިދޫ 87/VTR/2010
88VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝާތު ޒާހިރާ، ހެދޭކުރި / ކ.ގުރައިދޫ 88/VTR/2010
89VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ވިޝާމް، ސަންފްލާވަރ / ކ.ގުރައިދޫ 89/VTR/2010
90VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ޗާންދަނީމަންޒިލް / ކ.ގުރައިދޫ 90/VTR/2010
91VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އެންދެރިމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 91/VTR/2010
64VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-08 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޞަލާޣް، ގުމްރީގެ / ކ.ކާށިދޫ 64/VTR/2010
63VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އައިމިނަތު ރުކްޝާނާ އިބްރާހީމް، މ.ލިޔާގެ / މަލެ 63/VTR/2010
102VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-03 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަދީބު، އޭސިއާ/ ގދ.މަޑަވެލި 102/VTR/2010
174VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-06-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލިލީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ އާދަމް ޔޫސުފް، ޝާދީވިލާ / ލ.އިސްދޫ 174/VTR/2009
62VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގުލްޝަން / ރ.އަނގޮޅިތީމް 62/VTR/2010
97VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ މުސްޠަފާ މުޙައްމަދު، ގްރީންގެ/ ގއ.ވިލިގިލި 97/VTR/2010
134VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-05-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލެޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޢީސާ، ގުލްބަކާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 134/VTR/2009
17VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތް ޔުޓިލިޓީޒް ލޓޑ މުޙައްމަދު އަޖުވަދް، ފަހިފަރުދާގެ / ގދ.ހޯނޑެއްދޫ / ޙުސައިން ސަލާހު، ޝާދީވިލާ / ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 17/VTR/2010
46VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޝަރީފް، ގ.މައިމޫންވިލާ 46/VTR/2010
47VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޔޫސުފް ރިޔާޒް މޫސާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 04-02-06 47/VTR/2010
51VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޢާޝިޔާ އަދްނާން، މާލެހިޔާ1 17-04، މާލެ 51/VTR/2010
69VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-05-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީސް ކޮމްޕެނީ މުޙައްމަދު މުޚުތާރު، ގދ.ފިޔޯރީ، ނެލުން 69/VTR/2009
114VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުންތާޒު މުޙައްމަދު، ހީނާމާގެ / ހދ.ކުރިނބި 114/VTR/2010
102VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-05-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސް ކޮމްޕްލެކްސް ޕވޓ ލޓޑ ގުރައިޝް ޝާފިއު، ކ.މާލެ / މ. މާ 102/VTR/2009
186VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-05-18 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަޙުމާ ޙަސަން، ހ.ބްލޫލޫން 186/VTR/2009
179VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-05-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލޓޑ ޙަސަން ފާއިޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 879 179/VTR/2009
107VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-11 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ބްލެކް ސަރޗް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ނައީމް، މުރަކަ / ގދ.ހޯޑެއްދޫ 107/VTR/2010
35VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-04 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ލޓޑ ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު 35/VTR/2010
91VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހެޕީ މާކެޓް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުޝްރިފު، ސ.ފޭދޫ / ޑޯރެންސީވިލާ 91/VTR/2009
160VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-29 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕވޓ ލޓޑ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީގެ 24 މުވައްޒަފުން 160/VTR/2009
41VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ އިބްރާހީމް، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 1715 41/VTR/2010
168VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕވޓ ލޓޑ ކޮމްޕެނީ ޒައިދު މުޙައްމަދު، ޕޯޓްލޯގެ / ސ.ހިތަދޫ 168/VTR/2009
30VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، މީރާޒް / ޏ.ފުވައްމުލަކު 30/VTR/2010
31VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ހިޔަލީގެ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 31/VTR/2010
129VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އަޒްހަރުﷲ މަޖުދީ، އިވްނިންގ / ގދ.ތިނަދޫ 129/VTR/2009
58VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-25 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޢަބްދުﷲ، ބެންހާގެ / ރ.އަލިފުށި 58/VTR/2010
89VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިސްމާއީލް ނާފިޢު، ރޯޒްލީން / ދ.ކުޑަހުވަދޫ 89/VTR/2009
183VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޙަބީބް، ސައިމާގެ / ހދ.ވައިކަރަދޫ 183/VTR/2009
38VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ތްރީއޭ ޝިޕިންގ ޕވޓ.ލޓޑ ޙުސައިން ޢަލީ، މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ / މާލެ 38/VTR/2010
79VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-14 ފަރިހި ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އާދަމް ޝިމާލް، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު (7076) ، ވ.ވިލީށިޔާ 79/VTR/2009
19VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕަވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އިލްހާމް، ޕެރަލަލް / ގދ.ތިނަދޫ 19/VTR/2010
50VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-14 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަސްރާރް، ހަނދުވަރުމަތީގެ / ބ.ތުޅާދޫ 50/VTR/2010
182VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަޖީބު، ދަފްތަރު ނަންބަރ 3361 182/VTR/2009
188VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިޓްލިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އެމްޑީ ހަބީބުﷲ، (Q0331582) 188/VTR/2009
34VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ މުރުތަޟާ ޙުސައިން، ޖާދޫގެ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 34/VTR/2010
44VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ރަޝީދު، ގާރޑްނިއާވިލާ / ސ.ހިތަދޫ 44/VTR/2010
53VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މޫސާ ޙުސައިން، މ.ތާވަތާ / މާލެ 53/VTR/2010
116VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޖަމްޝާދު، މ.ޝިފްރާ / ކ.މާލެ 116/VTR/2009
157VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑީވްސް ޢާޤިޞާ މޫސާ، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ދަފްތަރު ނަންބަރ 1532 157/VTR/2009
190VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައިމިނަތު ނަސީރު، ހިތްފަހި މާލެ 190/VTR/2009
101VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-07 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އެކާވީސް މުވައްޒަފުން 101/VTR/2009
172VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-01 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ދައުލަތް މުޙައްމަދު ޙަސަން، ހ.ކިނާރާގެ / މާލެ 172/VTR/2009
177VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-01 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާޝިދާ ޢަބްދުއްޞަމަދު، ނޫރަންމާގެ / ހއ.ތަކަންދޫ 177/VTR/2009
46VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޒަމްހަރިއްޔާ އަބްދުލް ޤާދިރު، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޙާއްސަ ދަފްދަތު 5383 46/VTR/2009
128VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންރައިސް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ ޝަހުރާބު އަބްދުﷲ، ޝާހުއަބާދު / ގއ.ވިލިނގިލި 128/VTR/2009
84VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ މާހިރު، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްސަ ދަފްތަރު (7254)، (ވ.ރީތިބަހާރު) 84/VTR/2009
140VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޠާރިޤު ޢަލީ ލުޠުފީ، އެވަރގްރީން / ސ.ހިތަދޫ 140/VTR/2009
184VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޢަބްދުރަޙްމާން، ފިނިވާގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ 184/VTR/2009
178VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ މުޙައްމަދު، ސައީދާމަންޒިލް / ށ.ފީވަށް 178/VTR/2009
36VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-24 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޒަނާދޫ ހޯލްޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ނަޢީމް. މ.އެތުމާ / ކ.މާލެ 36/VTR/2010
02VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢާއިޝަތު ފަޒްނާ އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 5514 02/VTR/2010
03VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާމިނަތު ސާނިލާ، އެދުރުގެ / ސ.ހިތަދޫ 03/VTR/2010
04VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޝާޒީނާ ރިޔާޝް، ނަޝީދީވިލާ / ގދ.ރަތަފަންދޫ 04/VTR/2010
05VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މަރިޔަމް ހަސަން، ގ.ވެރީހައުސް / މާލެ 05/VTR/2010
06VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ކަނީރުވިލާ / ގދ.ގައްދޫ 06/VTR/2010
07VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޝަމްރާ ޝަމީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރ 8397 07/VTR/2010
08VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ރުޝްދުﷲ އިބްރާހީމް، ޖަވާހިރުމާގެ / ބ.މާޅޮސް 08/VTR/2010
09VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މަންޝަމް ނަސީމް، ޗާންދަނީވިލާ / ސ.މީދޫ 09/VTR/2010
10VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މަރިޔަމް ފެޒްލީން، މ.ތިލައައްސޭރި / މާލެ 10/VTR/2010
11VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފަލާޙަތު މުޙައްމަދު، ޖެފެއަރ / ސ.މަރަދޫ 11/VTR/2010
12VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު، ފިނިވާގެ / ގދ.ތިނަދޫ 12/VTR/2010
13VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢާއިޝަތު ހަނާ ވަޙީދު، މ.ހާޑްރޮކް / މާލެ 13/VTR/2010
14VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާމިނަތު ރާޔާ ޢަލީ، މއ.މާފަތްވަރު / މާލެ 14/VTR/2010
15VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢަބްދުﷲ ރަބީޢު، ގަލްސާސްގެ / ކ.ދިއްފުށި 15/VTR/2010
145VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-02-08 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޖިނާހު ރަޝީދު، ގދ.މާތޮޑާ / ފުސްތުޅާގެ ރިޔަން ޕވޓ ލޓޑ 145/VTR/2009
173VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-02-03 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އާސިރު، މަންޒިލް / ހދ.ނޭކުރެންދޫ 173/VTR/2009
125VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެޗް.ޕީ އެލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް މުޙައްމަދު ޝަރީފު، ބޮކަރުމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 125/VTR/2009
53VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ޢަބްދުލް މުޙުސިން، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު (5052) ، މ.ކަންޒޫރީ 53/VTR/2009
143VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-26 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙުސައިން، ގުލްބަހާރުގެ / ބ.ތުޅާދޫ 143/VTR/2009
142VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސް ކޮމްޕްލެކްސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ފާރޫޤް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ދަފްތަރު ނަންބަރ 2879 142/VTR/2009
158VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމްދު ދީދީ، އަސަރީގެ، ގދ.ފިޔޯރީ 158/VTR/2009
114VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-13 އެހެނިހެން އަޒްލިފާ ޢަލީ، މ.ގުލްޗަމްޕާގެ / ކ.މާލެ އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ 114/VTR/2009
176VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-13 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ އަހްމަދު ޔާމީން، ބީޗްކޯނަރ / ގދ.ގައްދޫ 176/VTR/2009
130VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-11 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަން މުޙައްމަދު ޝާކިރު، ހިތަށްފިނިވާގެ / ގއ.ދާންދޫ 130/VTR/2009
150VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ނިޒާމް، ހަނދުވަރީގެ / އއ.ފެރިދޫ 150/VTR/2009
118VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-05 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ދައުލަތް ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ދަފްތަރު ނަންބަރ 6760 118/VTR/2009
155VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-04 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޒަރީރު، މުއްސަދިގެ / ތ.ވިލުފުށި 155/VTR/2009
136VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-31 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސް ކޮމްޕްލެކްސް ޕވޓ ލޓޑ ޢީސާ ޢަލިފުޅު، ޗަންދަރުގެ / ޅ. ހިންނަވަރު 136/VTR/2009
18VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-29 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވު ދަ ގުޑް ވިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ޙުސައިން، މާލެ ދަފްތަރު -9306 (ހ.ކަޅުކަކަރުގެ) 18/VTR/2009
106VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ފޮގެޓްމީނޮޓް ، ކ. ހިންމަފުށި 106/VTR/2009
96VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަމީނުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމް، ޝަޒުރާހިޔާ / ކ.ހިންމަފުށި 96/VTR/2009
93VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޝިއުސް، ބިންހިމަގެ / ސ.ހިތަދޫ 93/VTR/2009
94VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ރަޝީދު، ކެނެރީގެ / ކ.ހިންމަފުށި 94/VTR/2009
95VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް އާޒިމް، ގުލްޝަން / ކ.ހިންމަފުށި 95/VTR/2009
104VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކ. ހިންމަފުށި ހަތަރު މީހުން 104/VTR/2009
105VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ އާތިފް، ދޭލިޔާގެ / ރ.ރަސްމާދޫ 105/VTR/2009
88VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-17 ޗުއްޓީއާގުޅޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް މޫސާ ރަމީޒު، ވ.ރަކީދޫ/ އާބާދު އައްސޭރި 88/VTR/2009
86VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢާޞިފް، ބުލޫހެވަން / ގއ.ދާންދޫ 86/VTR/2009
109VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަންވަރު، ބ.އޭދަފުށި / ކަދޮޅުމާގެ 109/VTR/2009
166VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-02 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އަނަ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ މުރުތަޟާ ޙުސައިން، ޖާދޫގެ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 166/VTR/2009
62VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އަޙްމަދު ސަޢީދު، ޏ.ފުވައްމުލައް / އިރަމާގެ 62/VTR/2009
61VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މުޙައްމަދު ނިޒާމް ޙަސަން /ކހުރާ، ފުސްފަރު 61/VTR/2009
59VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މުޙައްމަދު ޚާލިދު، ގއ.ދާންދޫ / ކުންނާރުގަސްދޮށުގެ 59/VTR/2009
60VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އިބްރާހީމް ޒުހައިރު، ނ.ހޮޅުދޫ / ނީލްވިލާ 60/VTR/2009
58VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ޢަލީ މުޢާޒު، ސ.މަރަދޫ ފޭދޫ / ފިނިފެންމާގެ 58/VTR/2009
126VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އާމިނަތު ފަޟްލާ، ފިޔާތޮށިގެ / ސ.މަރަދޫ 126/VTR/2009
107VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-22 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެޓޯލް ވޭވް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޞާދިރު ޢަލީ ދީދީ، ހަބަރުމާގެ / ސ.މަރަދޫ (ގ. ޕާމްވެލީ) 107/VTR/2009
122VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-22 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖަވާދު މުޙައްމަދު، ޙުސްނޫވިލާ / އއ.ރަސްދޫ 122/VTR/2009
117VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް، ލ.ފޮނަދޫ / ފީރޯޒްގެ 117/VTR/2009
120VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޙުސައިން މަނިކު / މަލަމަތި، ރ.ހިރިލަންދޫ 120/VTR/2009
81VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހޮޓެލް ފްރެސްކޯ އިބްރާހިމް ރިފްޢަތު، ކ.މާލެ / ހ.ގްލޯރިއޯސާ 81/VTR/2009
50VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕވޓ ލޓޑ ރޮބާރޓް ޖޭމްސް ވިލިއަމް އެމް.ސީ ގެޗަން/ޕަރަޕަރައުމު، ނިއުޒިލަންޑް (ހ.ހިކޮރީ) 50/VTR/2009
82VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވަޙީދު އަޙްމަދު، ގދ.ފަރެސް މާތޮޑާ/ މޯރނިންގް ގްލޯރީ 82/VTR/2009
90VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-04 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ދަ ގޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިރީސް ތިން ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން 90/VTR/2009
57VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-09-28 ކޫލް މެކްސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ރަނަސިންހާ އާރޗިގެ ޑޮން ޖޯން ޝާރވިން، ވައިޓްގޭޓް /ކ/.މާލެ 57/VTR/2009
41VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފޯރސީސަންސް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ލަނޑާގިރާވަރު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ރ.ކަނދޮޅުދޫ/ އުއްމީދުގެ 41/VTR/2009
49VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޢަލީ ފަހުމީ، ތ.ހިރިލަންދޫ/ ވައިޓްރޯސް 49/VTR/2009
51VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-26 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސެއިން ޝާމް، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު (6702)، ހ.ފޭދޫ 51/VTR/2009
25VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖޭޑް ބިސްޓްރޯ މިސްބާޙު ޔޫސުފް/ ގދ.ތިނަދޫ، ސޯސަންގެ (މ.ހަނީޑިއު) 25/VTR/2009
39VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-20 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް ފާއިޒް/ދަފްތަރު ނަންބަރ 4244 (ހ.ފެހިއާބާދު) 39/VTR/2009
38VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވައްބިންފަރު/ ބަންޔަން ޓްރީ ރިޒޯޓު ޢަބްދުﷲ ޝަބީން، ސ.ހިތަދޫ/ ޢަޥުރުމާގެ (ގ. މާއެނބޫދޫގެ) 38/VTR/2009
05VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މުޙައްމަދު ނިޒާމް ޏ.ފުވައްމުލައް/ ކޯޒީ ކޯނަރ 05/VTR/2009
77VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ޕަވަރ ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް ޒާހިރު، ޚާއްޞަ ދަފްތަރު 3885 (މ.ހަނީސީޒަން) 77/VTR/2009
67VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން މުޙައްމަދު ބުޝްރީ، ސ.ފޭދޫ/ ބަހާރީގެ (ހ.ހަނދާން) 67/VTR/2009
19VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އަލީ ވަޙީދު، ފަރިވާގެ/ ހއ ހޯރަފުށި (ހ.ފަތްލިޔާގެ) 19/VTR/2009
20VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އިބްރާހިމް އާމިރު/ ބީޗް ވޭ، ޏ.ފުވައްމުލައް (މ. އެވެރެސްޓް) 20/VTR/2009
21VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މައުރޫފު ޒާކިރު/ ދާއިރާ، ބ.ކެންދޫ (މ.ސޮޑާ) 21/VTR/2009
23VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ މުފީދު/ ކ.މާފުށި (ފިނިފެންރޯސްގެ) 23/VTR/2009
47VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް ޕާރލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަގަރިޓާ ބަބޭވާ، ރަޝިޔާ / އެސް.ޓީ ޕީޓާސްބާގް 47/VTR/2009
24VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-15 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މާރކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް ޙަސަން، ނ.މާޅޭންދޫ/ފެހި އައްސޭރި 24/VTR/2009
40VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-07 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިންސް މުޙައްމަދު ނިހާން، މ.ހަވީރީނާޒް 2 / ކ.މާލެ 40/VTR/2009
10VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޚަލީލް، ގދ.މަޑަވެލި/ ރޯނުގެ (މއ.ތްރީމޫންސް) 10/VTR/2009
34VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-29 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު މިސްބާޙް، ކ.މާލެ/ މ.ހުވަހަންދޫގެ (މ.ކަނޑޫކުރި) 34/VTR/2009
35VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-25 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވު ނަޖާޙް އާޓްޕެލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު/ މއ.ލޯހާ 35/VTR/2009
06VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް ޢަލި ދީދީ، ސ.މީދޫ/ އިރަމާގެ (ހ.ދެތަނޑިމާގެ) 06/VTR/2009
07VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-16 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒިޔާދު، ޅ.ކުރެންދޫ/ މ.ތަރިވިދާގެ 07/VTR/2009
17VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެމިނެންޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޮނިކާ ޒުކީވިޒް/ ރެޖީނާ ހައުސް، މަޖީދީ މަގު 17/VTR/2009
13VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖޭޑް ބިސްޓްރޯ އަޙްމަދު ޙުސައިން، ގދ.ވާދޫ/ ރިމެމްބަރ ކަދާވަޑު (މ.ފަހިރޯޅި) 13/VTR/2009
08VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަނަންތަރާ ރިޒޯޓު މުޙައްމަދު މަޙްތޫމް އދ.ހަންޏާމީދޫ/ މޫނިމާގެ 08/VTR/2009
31VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-07 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭ.ޑީ.ކޭ ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ޅ. ނައިފަރު/ނިޔަދުރުމާގެ (ހ.މަދޮށިމާގެ) 31/VTR/2009
22VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް/ މުޝްތަރީއާގެ،ހއ. އިހަވަންދޫ 22/VTR/2009
12VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-05-31 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް ޕީ އެސް އޭ / އޭސް ޓްރެވަލްސް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ގއ.ކޮލަމާފުށި/ ރޯޒް މީޑް (ހ.މޭފެއަރލޮޖް) 12/VTR/2009
16VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-05-31 އެހެނިހެން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަފީފު ޙަސަން، މއ. ތަރިޖެހިއާގެ (ބަނޑޭރިކޮށި2p/222) 16/VTR/2009