×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ތަފްޞީލު

މަޤާމް މަޤާމުގެ އަދަދު މުސާރަ މޮބައިލް ފޯން އެލަވަންސް އެހެން ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް ސަރވިސް އެލަވަންސް ސްޕެޝަލް އެލަވަންސް ލިވންގ އެލަވަންސް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް 1 28,000 0 0 0 0 13,000
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނައިބު ރައީސް 1 26,000 0 0 0 0 11,000
މެންބަރު 5 25,000 0 0 0 0 10,000
ރެޖިސްޓްރަރ 1 15,560 0 7,002 3,890 0
ލީގަލް އޮފިސަރ 4 10,500 0 4,725 2,625 0
ޑިރެކްޓަރ 1 10,500 0 4725 2000 0
އައި.ޓީ އޮފިސަރ 1 7875 0 3543.75 2000 0
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 2 7500 0 3375 2000 0
ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 1 7500 0 3375 2000 0
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 2 6295 0 2832.75 2000 0
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ 7 6295 0 2832.75 2000 0
އެސިސްޓަންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ 1 5500 0 2475 1500 0
އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 1 5500 0 2475 1500 0
ޕިއޯނު 2 4865 100 2189.25 1000 200
މަސައްކަތު 2 4340 0 1953 1000 0