×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


#
ނިމުނު ގޮތް ތާރީޙް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2022-04-19 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޘަރްވާ ނާޝިދު، ދޫރެސް، ގދ. ހޯޑެއްދޫ 160/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-04-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޝައިން ލާނާރސް ޕްރީސްކޫލް ޢާއިޝަތު ރިޒްމާ، ހިޔާވަހި، ރ. މާކުރަތު 244/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-04-07 އެހެނިހެން ލެޝަރ ފްރަންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިދުރީސް ޢަބްދުﷲ، ދިއްގާގަސްދޮށުގެ، ލ. މާމެންދޫ 256/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-01-12 މުސާރަ ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވަފިއްޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފް، މުކުރިމަގު. ނޫވިލާގެ، ލ. ގަން 240/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-01-05 މުސާރަ ނުލިބުން ސަންރައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢައިޝަތު ޢަލީ، މއ. ފޯޗިއުން، މާލެ 182/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-12-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފިކުރީ، އަބުހަރީގެ، ދ. މާއެނބޫދޫ 212/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-25 މުސާރަ ނުލިބުން އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމްޑީ ރާޝިދު މިޒީ އާއި އިތުރު 42 ފަރާތް 143/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-10-25 މުސާރަ ނުލިބުން އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމްޑީ ރާޝިދު މިޒީ އާއި އިތުރު 42 ފަރާތް 143/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-10-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް މުޙައްމަދު އައިމަން، ރިހިތަރި، ށ. ފޯކައިދޫ 165/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކްލޯން ކޮޕިއަރސް ޝިދާ އަޙްމަދު، އަސޭގެ، ގދ. ތިނަދޫ              147/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާމިނަތު މޫސާ، ސީސައިޑް، ކ. މާބައިދޫ 89/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-28 މުސާރަ ނުލިބުން ސީންކޯ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ނަހުދާ، ޗާނދަނީވިލާ، ލ. ގަން 52/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-09-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ޙިޝާމް ސަޢީދު، މއ. ދަތުރުނާގެ، ކ. މާލެ 90/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-27 އެހެނިހެން ބްރަދާރސް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކާރމިނާ ޓަމަޔޯ ގާރސިއާ، ޕިލިޕީންސް 179/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-19 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ލަޠީފް، ދިވަރަ، ސ. ހިތަދޫ 13/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ލަޠީފް، ދިވަރަ، ސ. ހިތަދޫ 117/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-08 މުސާރަ ނުދިނުން ސީ.ޑީ.އެލް އެޗް.ބީ.ޓީ އޯޝެނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ އަލްޠާފް / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 14651، މާލެ 98/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-01 މުސާރަ ނުދިނުން ޢަބްދުލް މަތީން ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އަބޫ ސުފިޢާން، ބަންގްލަދޭޝް 57/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-01 މުސާރަ ނުދިނުން ޢަބްދުލް މަތީން ޞާލިޙް އަމީނުރް ރަޙްމާން، ބަންގްލަދޭޝް 58/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-01 މުސާރަ ނުދިނުން ޢަބްދުލް މަތީން ޞާލިޙް އިކްބާލް، ބަންގްލަދޭޝް 59/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-01 މުސާރަ ނުދިނުން ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލައުޝަން އަޙްމަދު ޒާހިރު، ލޮޓަސް، ގދ. ގައްދޫ 187/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-15 މުސާރައާ އިނާޔަތްތައް ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާތިމަތު ތައުފީގު، ޖަވާހިރުވާދީ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ 257/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-08-15 މުސާރަ ނުދިނުން ކޮރަލް އައިލަންޑް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އިފާޝާ، ގ. ވެނީޒިޔާ، މާލެ 100/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-07-15 މުސާރަ ނުލިބުން ޓެންސަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަމަރްތޭ ޖިމެނެޒް ބިސްކަރާ ލަޕަޒް، އަބްރާ, ފިލިޕީންސް 106/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-06-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ނަސީމް، ފަޒާ، ށ. ފޭދޫ 70/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-06-10 ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުން ސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަޖުމާ އަޙްމަދު، ލީކުވިލާ، ޏ. ފުވައްމުލައް 10/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-06-09 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް މަރިޔަމް އަޙްމަދު، ގ. ޓްރަސްޓް، މާލެ 201/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-05-02 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖަމްޝީދާ މުފީދު، ވަރުދީގެ، ސ. ހިތަދޫ 265/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-04-19 މުސާރަ ނުލިބުން ބްލޫ ހޮރިޒަން ޕީ.ޓީ.އީ ލިމިޓެޑް ޙަސަން ދީސީ، ކަނދޮޅުމާގެ، ގއ. ނިލްނަދޫ 175/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-04-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނެވަ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އިމްތިޔާޒު ޖަލީލު، ޖަވާހިރު، ކ. ކާށިދޫ 264/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-04-01 ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ރިޔާޟް، ޑޭޒީ، ތ. އޮމަދޫ 117/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-03-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އިބްރާހީމް، ޖަވާހިރުމާގެ، ލ. މާވަށް 46/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-03-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝަހުދު، ކެނެރީވިލާ، ސ. މީދޫ 10/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-03-18 މުސާރަ ނުލިބުން ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަރުޝީފް އިސްމާޢީލް، ހިމާލިޔާ، ފ. ބިލެތްދޫ 171/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-03-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު އިމްރާންއާއި އިތުރު 16 މީހުން 168/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-03-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިތެޑް ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން އާއި އިތުރު 29 ފަރާތެއ 246/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-01-27 މުސާރަ ނުލިބުން އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމްޑީ ރާޝިދު މިޒީ އާއި އިތުރު 42 ފަރާތް 143/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-01-04 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަޖުމާ އަޙްމަދު، ލީކުވިލާ، ޏ. ފުވައްމުލައް، 163/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-01-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެމަރަލްޑް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ފަރާޝާ، އަސްރަފީގެ، ތ. ކިނބިދޫ 135/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-12-31 މުސާރަ ނުލިބުން ސަންރައިޒް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނޫރުލް އިސްލާމް އާއި އިތުރު 6 މީހުން، ބަންގްލަދޭޝް 117/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-12-20 މުސާރަ ނުލިބުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ފަތުޙުﷲ ޔާމީން ސަޢީދު، ލެހެރު، ގދ. ތިނަދޫ 134/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-25 އެހެނިހެން ޔުނައިޓަޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ސަޢީދު، ޑިއަރެސްޓް، ސ. ފޭދޫ 237/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ދީނާ އަޙްމަދު، މިސްކިތްމަގު. ކިނާރީގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 147/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-19 މުސާރަ ނުލިބުން ޑޯމަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާބިދު މުޙައްމަދު، ދުންފިނިގެ،ތ.ވިލުފުށި 192/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާޝިދާ މޫސާ، އޭޝިއާ، ގދ. ދާންދޫ 147/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފަޒްލީން، ގ.ސާމިޔާނާ، މާލެ 208/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-11-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރީތިރަށް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބްދުލް މުހައިމުނު އާއި އިތުރު 28 ފަރާތެއް 170/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ޒެބީނާ ރެންޓަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ އައިހަމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ހ. މިނިވަންއައްސޭރި، މާލެ 249/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން ޓިކް ޓެކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޢަލީ އަބޫބަކުރު، ރަތްވިލާގެ، ރ. އަލިފުށި 292/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-09-21 މުސާރަ ނުލިބުން އީސްޓް ވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒުހައިރު، ސ. މަރަދޫ، އިރުދޭމާގެ 136/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-08-17 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރްޔަމް ޢާދިލާ، މާދަޑު. ސަނީމަންޒިލް، ޏ. ފުވައްމުލައް 3/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-08-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް އުމަރު އިސްމާއިލް ފުޅު 278/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-08-17 އެހެނިހެން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ދީމަތު އިބްރާހީމް، ކުރި، ގދ. ގައްދޫ 16/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައިކަލް ތޯމަސް ރޫޑް، އިނގިރޭސި ވިލާތް 108/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-14 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޞަބާޙް ޢަލީ، ރޭނިގެ، ޅ. ނައިފަރު 288/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-07-14 މުސާރައާއި ރޯދަ ޢިނާޔަތް ނުލިބުން މަޒާޝް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިމްދާދް އިސްމާޢީލް، މ. ސީކްއީން، މާލެ 91/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒެނިތު، ހ. ކަފުރުތޮޅިގެ، މާލެ 22/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން ޓިކް ޓެކް އިންވެސްޓްމަންޓް މުޙައްމަދު ނަޞީރު، މިނިވަންއައްސޭރި، ތ. ކިނބިދޫ 293/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-12 މުސާރަ ނުލިބުން ޑިސައިންގ ބިލްޓް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝަހީމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 776، މާލެ 294/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-23 މުސާރަ ނުލިބުން ދަ ހޯމް މޯލްޑިވްސް އާދަމް ޝަހީދު، ވޭވިންގުސޯރ، ކ. ދިއްފުށި 289/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-22 ސާރވިސްޗާޖު ހޯދުން ރިއު ހޮޓެލް އެންޑް ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޢަލި ފަޔާޟް، ރަނައުރާގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ 2/VTR/2020
ތަފްސީލް2019-12-26 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ މުޙައްމަދު ލައްސާން، މިއަލަނި، ތ.ކިނބިދޫ 184/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މާހިރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8513، މާލެ، 80/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-24 ވަޒީފާ ހަމަނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މާޝާ އިބްރާހީމް، ގްރީންވާދީ، ސ. މީދޫ 255/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާމިނަތު އަޤްލީމާ، ސަގަރު، ސ. ހިތަދޫ 185/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސިފާން، ގޯލްޑަންމޫން، ބ. އޭދަފުށި 206/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ޝީރީން އުޘްމާން، އާބިން، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 258/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސާދުނާ ޙަސަން، އޮސްޓްރޭލިޔާ، ސ.ހުޅުދޫ، 111/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-01 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މަލްދާ މާޖިދު، މާޖެހިގެ، ސ. ހުޅުދޫ 218/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފާރުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލޫތާ އެންޑް ކެނެޑީ ސޭމް، އިންޑިއާ 84/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-23 އެހެނިހެން ފެސްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝިހާބު، ނާޒްވިލާ، އއ.ފެރިދޫ 52/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-21 އޭ. ޑަބްލިއު މެޑްޕްލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަނާ އަރްސެވްސްކާ، މެސެޑޯނިއާ 223/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-07 އެހެނިހެނ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ޢަލީ ޝަރީފު، މއ. ބިންކޮޅު، މާލެ 163/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް މުޙައްމަދު ޝިފާޛު، ސޯމާ، ށ. ކަނޑިތީމު 199/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-22 ސެލޫން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާނެސްޓޯ ރަޕަޑާ ރޮސޭލްސް، ފިލިޕީންސް 152/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުއްލަޠީފް، ކަފެނާ، ނ. ހޮޅުދޫ ޢަލީ ނަސީމް، ބްލޫލައިޓް، ފ. ފީއަލި 58/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑީ-ވައިން ސެލަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގަމަގެ ޝަލީލް މަދުރާ ގުނަވަރުދަނޭ، ސްރީލަންކާ 168/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-08 މަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު މޫސާ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7951، ކ.މާލެ 34/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ނަސްމީ މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ޔަރުމޫކު، ގދ.ވާދޫ 02/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-03 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަސީޙް ޢަބްދުއްސައްތާރު، ގ.ވޮލްގާ، މާލެ 120/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-07-03 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ބަބުނަ، ހއ.ހޯރަފުށި 121/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-07-03 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޖާހިދު އަނީސް، ބްލޫރޯޒް، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 122/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން ހަނީ ކޯނަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ސިޒުނާ، ހ. މާކަރީހައުސް، މާލެ 33/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-30 މުސާރަ ނުލިބުން ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ދީދީ، ހިޔަލީގެ، ގއ.ދެއްވަދޫ 29/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-20 މަޒީފާ ބަދަލުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަލީ، ރޫބީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި. 47/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަގޮޓީހަދާގެ، ސ.ހިތަދޫ 163/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާން، ބުލޫކިޔާގެ، ބ.ކެންދޫ 14/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙުސައިން މަމްދޫޙު، ތުނޑި. ނިސާން، ލ. ގަން 56/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ނަސީމީވިލާ އުތުރުބައި، ޅ.ހިންނަވަރު 235/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-03-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަޙްމަދު ޞަފްވާން، މ.ނާޒު، މާލެ 157/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-03-07 މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް، ގުލްބަކާގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 168/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-02-18 މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސް ފިދާދް ޖަލީލް، މެރިންވިލާ، ސ.މީދޫ 04/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-01-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާދިޔާ ޔޫސުފް، ލައިޓް، ބ.ދަރަވަންދޫ 220/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ފަރީޝާ، ވާދޫގެ، ސ.މީދޫ 228/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-02 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޝަނޫން، ތަބިވައްގެ، ސ.ހިތަދޫ 233/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-27 ޒާން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްމުޙްސިން އިބްރާހީމް، މޫދުމާގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ 224/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްކާލެޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަވާޒު، ހ.ޝިފާނާވިލާ، މާލެ 212/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ރިޟްވާން، ފެންފުށި، ސ.ހިތަދޫ 179/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-13 ސިލްވަރ ސޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ހީނާގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 213/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-12 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޖްތަބާ ލަޠީފް، މުޝްތަރީގެ، ގއ.ދާންދޫ 59/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-12 ވަޒީފާގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ރިޔާޟް އަބޫބަކުރު، ފާލަންދޮށުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 200/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-08 އޮރަކަލް ކޯޕަރޭޝަން ސިންގަޕޯރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޢާވިޔަތު ވަލީދު، ފަޒާ، ސ.ހުޅުދޫ 01/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-28 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝިހާމާ އިބްރާހީމް، ސަންލައިޓް، ގދ.ތިނަދޫ 177/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަސްޢަދު ރިޟާ، ކީރަންމާގެ، އދ.މާމިގިލި 171/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު، މެޓްރޯވިލާ، ހދ.މަކުނުދޫ 131/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް، އިރާސްމެކުގެ، ސ.މީދޫ 136/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑީ-ވައިން ސެލަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މރ.ގަމަގެ ޝަލީލް މަދުރާ ގުނަވަރުދަނޭ، ސްރީލަންކާ 159/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-08-15 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނާޡިމް، މއ.އޭނާޒު، މާލެ 74/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓް ޔޫސުފް ޖަމީލް ހާރޫން، ހީނާމާގެ، ބ.ދޮންފަނު 106/VTR/2018
ތަފްސީލް2014-07-16 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރްޔަމް މުނާ ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް، ވިނަ، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 15/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-07-10 ގްލޯބަލް ކާގޯ ކެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުއާޒް، ހ. ޕިންކްސްޓާރ، މާލެ 90/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-24 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޝާޙިދު ޢަލީ، ފިނިވާގެ، ގދ.ފިޔޯރީ 71/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-22 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ބުލްބުލާގެ، ށ. ފުނަދޫ 34/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-22 މިސްރާބް ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ މަރްޔަމް ސަޚާ މުހައްމަދު،ދަފްތަރު 1150 ، މާލެ. 59/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-04-24 ޔުނިވަރސަލް އެނަޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު އަމީޒް، ނައިޓް މޫން، ގއ.ނިލަންދޫ 36/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-03-27 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގަ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަލީ ޝާހިދު، ފިނިވާގެ/ގދ.ފިޔޯރީ 19/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-03-19 އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަރީފް، މާފޮޅޭގެ، މ. މުލައް 16/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-03-19 ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ޙަސަން ޙުސައިން / ދަފްތަރު ރސ ނަންބަރު 8060 22/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-03-04 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަޙްމަދު ރަޝީދު، އަލަމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 196/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-01-09 އެޗް.ޕީއެލް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،(ފޯރސީޒަން ރިޒޯޓްސް ، ލަނޑާގިރާވަރު އަންވަރު ޢަބްދުއްރަހްމާން ބ.ކެންދޫ ރާސްބަރީގެ 174/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-11-27 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢިމާދު ޢަލީ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަމްބަރ 154/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-10 މޯލްޑިވްސް އެންޓަޓެއިންމެންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހަބީބާ ހުސެއިން،މ.ޓެމެރިސްކް،ކ.މާލެ 14/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-12 ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ޙަސަން، އާރޯމާ، ގއ.ދާންދޫ 117/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-10 މާލޭ ވޯޓަރނ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަސީހު ޝަރަފުއްދީން، މ.ފެއަރީ ވިލާ 81/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-03 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފިރުޝާން ތައުފީޤް، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ،ފަރެސްމާތޮޑާ އަވަށް، ސަން ސެޓް 150/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-01 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޝިފާޙް، ހ.ނިއޯލައިޓް، މާލެ 134/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-07-23 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު ޝިޔާމް،މ.ހާދޫ،ކ.މާލެ 17/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-04-01 ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިޔާޛު، ނޫތަރި، ރ.ރަސްގެތީމު 20/VTR/2013
ތަފްސީލް2012-11-13 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް، ފުސްތުޅާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 207/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-17 ޕްރޮސަރޕިނާ ލިމިޓެޑް ޑެލޮސް ރެޔެސް، ފިލިޕިންސް 200/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-07 ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު 1309، މާލެ 82/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-02 ވިލާ ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް) ޙަސަން ޒަރީރު، ފިފްޓީ ފްލާވަރ، ބ.ކަމަދޫ 166/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-23 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޢަބްދުﷲ ޝާހީން، ދަނބުރުގެ، ސ.ހިތަދޫ 147/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-16 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަހުޛާ ޢަބްދުލްކަރީމް، ނޫރާނީގެ، ހއ.އުތީމު 175/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-25 މިލަދުންމަޑުލް ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިލްޔާސް ޢަބްދުއްސަމަދު، ޗާންދަނީހައުސް، ނ.މިލަދޫ 68/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-03-18 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސައުދަތު ޢަފީފު، ސުހާނާވިލާ، ސ.ފޭދޫ 07/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-02-27 ޖެނީން އޭޖެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 6800 22/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-02-09 ކިހާދުއްފަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް މުޙައްމަދު ފަހީމް، މަލާޒް، ސ.މީދޫ 151/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-22 ޕާރކް ހައުސް (އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) ރިޟްވާން ނުހުމާން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރިޒްވާން 157/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-10-17 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ނަހުޒާ، ވ.ނަފްހާ މަންޒިލް، މާލެ 143/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-10-04 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް އަރުޝިދާ ޢަލީ، ދަނބުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 129/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-08-11 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާތިފް ޢަބްދުލްހަކީމް، ހެޕީކޮޓޭޖް، ބ.ދޮންފަން 90/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-06-16 އަލްފާ އެމް.ވީ.ކޭ.ބީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިޔާމް، މއ.މެޑަލިން، މާލެ 68/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-05-30 ޖީއެމްއާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ ލޓޑ ޝަހުރުޔާޛް ލަޠީފް، ބީޗުހައުސް، ގއ.ވިލިނގިލި 35/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-02-27 ދި ވޭވް ހޮޓެލް އެންޑް ސްޕާ މަރިޔަމް ޝިފާނާ ޢަލީ ސަލީމް، ހ.މެލްބަން، މާލެ 20/VTR/2011
ތަފްސީލް2010-11-02 ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ.ލޓޑ ކަލޫތަރަގޭ ޕްރަސާދް ޖަޔާޕްރިޔާ 240/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-19 ކްލިފްފޯޑް މެރިޓައިމް އެޖެންސީސް ޕވޓ.ލޓޑ އިބްރާހީމް ފައިސަލް، ގ.އުފުލިޔާ/މާލެ 225/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-06 ބްރަދަރސް މޮޓޯރކޮމްޕެނީ ޕވޓ.ލޓޑ ޙުސައިން ސަޢީދު، ވ.ޝެހެނާޒްމަންޒިލް، މާލެ 223/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-29 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހޫދު ސާޖިދު، ކަނޑުނޫގެ/ތ. ވިލުފުށި 184/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-16 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަފީރާ ޢަބްދުލް މާޖިދު، އަޒުމް/ފ. ބިލެއްދޫ 173/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-09 ޚަދީޖާ ޢަބްދުލްއަޒީޒު، ދަޑިމަގު. ސާޓަންގެ/ޏ. ފުވައްމުލައް އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 188/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-29 ލިންޓެލް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ އިސްމާޢީލް އާޠިފް، ހ. ދާޔާގެ/މާލެ 150/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-28 ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޙުސައިން ރިފާޢު، ރެޑްގަރޑަން/ގދ. ތިނަދޫ 137/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-16 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ގާސިމް، ސިޒާމަހަލް/ ލ.އިސްދޫ 154/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-24 ޔުނިވަރސަލް އެންޓރޕްރައިސަސް ޕވޓ.ލޓޑ ޔުމްނާ ޚާލިދު، ކުންނާރުގަސްދޮށުގެ / ގއ.ދާންދޫ 112/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-16 ސެކިއުރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޖަނާ، ހ. ތެދުއޮފި/މާލެ 116/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-19 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖަމީލް ޢަލީ. ފިނިހިޔާގެ / ލ.ފޮނަދޫ 29/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-19 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލޓޑ ޢަލީ އިދުރީސް، މއ.މާޅޭބޫގެ / މާލެ 18/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-12 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ މަރިޔަމް ޙަޞީބާ، ކިރިންކް ހައުސް / ފ.ބިލެތްދޫ (މއ.މުތްކޮޅު) 108/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-12 އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އަންވަރު، ސޯސަންވިލާ/ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 95/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-02-14 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޒުލްފީން މުޙައްމަދު، ޤުލާބީގެ / ގދ.ތިނަދޫ 154/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-02-10 ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ބީވީއައި ލޓޑ މުޙައްމަދު ވިޝާމް، ކޮތަރިވިލާ / ބ.އޭދަފުށި 26/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-01-13 ހުޝި-ހައި ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ ޢަބްދުއްރަޙްމާން މޫސާ، ވައިކަރަދޫގެ / ހއ.އުލިގަން 161/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-17 އެކްސް ހޯލް ޕވޓ ލޓޑ ޢަބްދުﷲ ސަލީމް ޢަލީ، ޓިއުޕިކް / ކ.ކާށިދޫ 148/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-15 ބީ ހައިވް ނަލަހިޔާ ހޮޓެލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ، އަލިވާގެ / ސ.ހިތަދޫ 165/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-24 ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕވޓ ލޓޑ ޢައްބާސް ވާފިރު، ސ.ހުޅުދޫ / ފެންފިޔާޒުވިލާ 110/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-01 ޕާ އެކުއިމް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު / ރިވަރުގެ، ސ.ހިތަދޫ 121/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-27 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރިޔަމް ޢާމިރާ، ޒަމީން / ތ.ވޭމަންޑޫ 124/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-18 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަމީނާ ޢަބްދުއްސައްތާރު، ކ.ގުރައިދޫ / މަދޮށިމާގެ 119/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-08 ހޮޓެލް ފްރެސްކޯ ޢަލީ ފިރާޤް، ކ.މާލެ / ހ.ލޭޑީބާރޑްއާގެ 83/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-08-20 ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އަޙްމަދު އަޒްލީން ޢަބްދުލް ޙަކީމް، ގދ.ތިނަދޫ/ ގުމްރީގެ 76/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-08-10 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޙަމީދު 87/VTR/2009
ތަފްސީލް އެމް.އެން.ބީ.ސީ މަރިޔަމް ރާޝިދާ، އަލަމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 174/VTR/2011