×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


#
ނިމުނު ގޮތް ނިމުނު ތާރީޙް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2022-05-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ނަހުޒާ / ވ. ނަފްހާމަންޒިލް/ މާލެ 51/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-05-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޒަރީނާ ޢަލީ، ފްރީޑަމް / ސ. ހިތަދޫ 49/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-02-16 ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދިމާވާ ޚިލާފު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަހްމީމު ފާރިޝް, ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8345 / މާލެ 35/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-02-06 އެހެނިހެން ސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރަޙީމާ ޔޫސުފް / ކޯޒީހައުސް، ލ. ކަލައިދޫ 21/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-02-06 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަބީބާ ޢަލީ، ޗިޅިޔާގެ / ލ. މާމެންދޫ 24/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-02-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްވެނިއަރ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝައުފު އަޙްމަދު، ލިލީރޯސްއާގެ / ގދ. ތިނަދޫ 25/VTR/2022
ތަފްސީލް2021-11-17 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު ޝިފާޒް، ކާރނޭޝަންމާގެ، ނ. މިލަދޫ 245/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-11-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑޫން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝޯން ޔޫޖީން އެންޑިރިއަސް ސީގްރިސްޓް، ސްވިޒަލޭންޑް 243/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-31 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރީފްސައިޑް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ފާއިޒް، ނިވައިދޮށުގެ، ތ. މަޑިފުށި 242/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-25 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަހްމީމް ފާރިޝް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8345، މާލެ 230/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އަޙްމަދު ޙުސައިން ( އަވާމެންދުރުގެ / ސ. ހިތަދޫ) 177/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު (މ. މުހައްމަދީއބާދު / މާލެ) 205/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޝަބާބް ޢަލީ. އާރާމް /ގއ. މާމެންދޫ 201/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-03 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ނުދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސިއުނާ ޢަލީ، ސަންހާއި، ލ. ހިތަދޫ 203/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-03 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ނުދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފަޠީނާ އިސްމާޢީލް، ދެތަނޑިމާގެ، ރ. ކޮނދޮޅުދޫ 204/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރަމްލާ ޙަސަން، ޖަވާހިރުވާދީ، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 211/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް މޫސާ ސަނޫން، ފެންފިޔާޒުގެ /ފ. މަގޫދޫ 207/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް މޫސާ ސަނޫން، ފެންފިޔާޒުގެ /ފ. މަގޫދޫ 185/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ކަނީރުގެ/ ޅ. ނައިފަރު 194/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޙަސަންދީދީ،އާޒާދުގެ، ސ. ހިތަދޫ 174/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-11 ތަފާތުކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިބްރާހީމް ރަމީޒު/ ހެޕިނަސްވިލާ، ހއ. މާރަންދޫ 142/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އަޙްމަދު (ރީފް / ގދ. މަޑަވެލި) 143/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޢާލިޔާ ޙަނީފް 144/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެސެންޑް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ހަމީޒް/މ.އޮޅުވެލި،ކ.މާލެ 148/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-07-14 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ނުދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައިޝަތި ނަޖުވާ/ފިތުރޯނުގެ/ށ. މިލަންދޫ 93/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-07-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރޯޑް ޑޭވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރު.ޑީ.ސީ) ޢަލީ އާފާޤު/ ގުލްޒާރުގެ/ އދ. މަހިބަދޫ 131/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-07-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އަޙްޒަމް ޢާދިލް، (ޒެނިތު / ގދ. މާމެންދޫ 141/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-03-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަލްޔަސަޢު ޢަބްދުލްޙަމީދު 51/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-03-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާރްވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ރަޒީން 47/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-02-25 މުސާރަ ނުލިބުން ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝީ ޝަން ޝަން/ ޗައިނާ 38/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-02-25 ވާޒީފާ ހަމަޖައްސައިނުދިނުން ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލު އިދާރާ ޙައްވާ އިދުރީސް/ އަޅިވިލާގެ/ލ. މާމެންދޫ 40/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-02-11 އެހެނިހެން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމްމަނިކުފާނު/ ރަންވިނަ/ސ. ހިތަދޫ 22/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-02-11 އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް ޢަލީ ނަސީމް/ ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1342/ މާލެ 24/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-02-11 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް ޢަލީ ނަސީމް/ ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1342/ މާލެ 25/VTR/2021
ތަފްސީލް2020-11-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރސް އަލީ ރަޝީދު، ބުލޫރޯޒް، ބ.ގޮއިދޫ 220/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރސް އަލީ ރަޝީދު، ބުލޫރޯޒް، ބ.ގޮއިދޫ 234/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލސ އިޙްސާން ޝަރީފް A046336, ހ.އޯކިޑް، ކ.މާލެ 181/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލސ އަލްޔަސަޢު ޢަބްދުލް ޙަމީދު A010051, މއ.ބޮޑުމަގުގެ، ކ.މާލެ 197/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ގުލްޗަންޕާމާގެ، ވ. ފުލިދޫ 106/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-08-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ފަހްޒާން، ބްލާސަމްއާގެ، ގދ. ފިޔޯރީ 130/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން ލީންކްސް-އައި އިންކޯޕަރޭޓަޑް އަޙްމަދު ފައިޞަލް، މ. ފަހިފަރު، މާލެ 85/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަރުނާ ޢަބްދުﷲ، މައިނާ / ގދ. މަޑަވެލި 60/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރިއުޝާން، އޯކިޑްމާގެ، ނ. މާޅެންދޫ 59/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝަހީމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 2127، މާލެ 55/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒަކީ، ޝަރުމީލާމަންޒިލް، ށ. ފޯކައިދޫ 45/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-04-30 މުސާރަ ނުލިބުން ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝީ ޝަންޝަން، ޗައިނާ 43/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝައްފާން ޝަމްޢޫން، މއ. މަލާޒް، މާލެ 41/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-02-17 އިހުމާލުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޝާފިޢު، އޯޝަންވިލާ، ރ. އިންނަމާދޫ 28/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ރިފާޢު، ރެޑްގާރޑުން، ގދ. ތިނަދޫ 32/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-01-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮންޕެނީ ޔޫސަވް ޝިހާން 290/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-22 އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝަމީޒު، ކިނބިގަސްދޮށުގެ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ 287/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާމިނަތު ރަޝީދާ، ނޫރުވާދީ، ސ. ހިތަދޫ 260/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނެއިޑް އިންވެޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނަޒުމީ 254/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާމިނަތު ރަޝީދާ 250/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރާޝިރު، އަސަރީގެ، ގއ. މާމެންދޫ 224/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-10 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޢާދިލް، ކިޔުޓު،ގއ.ވިލިނގިލި 233/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ހަބީބުމަންޒިލް، ހއ. ހޯރަފުށި 219/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8683، މާލެ 174/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-17 މުސާރަ ނުލިބުން އަލްބާޝާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަޝާދު. ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8384، މާލެ 207/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-08 މުސާރަ ނުލިބުން އެޗް.ސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޖަލީލު، ލައިޓްހައުސް. ގދ. ފިޔޯރީ 148/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-08 މުސާރަ ނުލިބުން އެޗް.ސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖަލީލު، މ. ވައިޓްކޯރަލް 4 ނަންބަރު، މާލެ 173/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަލްފާ ޕެޓްރޯލިއަމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާފިޔާ ސަޢީދު، މާތޮޑާއަވަށް. ގަސްކޯނި، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 151/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-16 އެހެނިހެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނަސީމް، ބީޗްސައިޑް، ފ. މަގޫދޫ 132/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-16 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ރަޝީދު، ބަގީޗާގެ، ނ. ފޯކައިދޫ 134/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިލްވާން މުޙައްމަދު، ހިކަރި، ކ. ކާށިދޫ 130/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-24 އެހެނިހެން އުތުރުމާފަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝްވާން، ހަނީވިލާ، ސ. ހިތަދޫ 124/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް އާމިނަތު ރައިޝަމް، ނިއުފްލާވަރ، ގއ. ގެމަނަފުށި 118/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިލްވާން މުޙައްމަދު، ހިކަރި، ކ. ކާށިދޫ 108/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-23 އެހެނިހެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޙްމަދު ޝަރަފް، ގ. މިއަލަނިއާގެ، މާލެ 99/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ނަސީމް، ކަޝްމީރު، ތ. ވޭމަންޑޫ 88/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-20 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޚަޒާނާ އިބްރާހީމް، ފެހިވިދުވަރުގެ، ގއ. ދާންދޫ 89/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-04-28 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ނަދީމް، އުދަރެސް، ށ. މާއުނގޫދޫ 77/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-04-17 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިނުދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، މއ.ބާބުލްއަވާލީ 62/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-04-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އަޡްމަތު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 9953، މާލެ 69/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-10 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފާޠިމަތު ނަފާޝާ ޢަބްދުﷲ، ހޯދަޑު.އޮށަނިމާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 46/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-06 މުޙައްމަދު ރަޢީފު، އަސްރަފީގެ، އދ. މަހިބަދޫ ޑިޕާޓްމެންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) 182/VTR/2017
ތަފްސީލް2019-01-30 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސުޢޫދާ ޢުމަރު، އެވަރލާސްޓް، ގއ.ދާންދޫ 12/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-01-13 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް އަޙްމަދު ޝަފީޢު، ލައިނޫފަރު ވިލާ، ސ.މީދޫ 01/VTR/2019
ތަފްސީލް2018-12-24 ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްނާޞިރު އާދަމް، ތަރި، ރ.ރަސްމާދޫ 236/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-15 ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8611، މާލެ 196/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-15 ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޙުސައިން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 819، މާލެ 195/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-06-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނީ ހާޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ތައުފީޤް 113/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-06-20 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ މުޙައްމަދު ޝާކިރު، ހިރުދުގަސްދޮށުގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 103/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-05-14 ޔުނި ފުޑް ސޮލޫޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަލްޔަންރަމް ކުމާރު ޗަތަޕުރަމް ކްރިޝްނަމު، ކެނެޑާ 90/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-05-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ސިރާޖު، ކޮލިގެ، ށ.ކަނޑިތީމު 88/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-03-18 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުޙައްމަދު ޢަލީފުޅު 44/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-01-25 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަޙްމަދު ޙަސަން، ގ. ޗެރީހައުސް، މާލެ 11/VTR/2018
ތަފްސީލް2017-11-28 މުސާރަ ނުލިބުން މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒައިދާން މުޙައްމަދު 179/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-19 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢާއިޝަތު ނިޝްފާ، ނަލަ، ސ.ފޭދޫ 98/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-13 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢާއިޝަތު ނިޝްފާ، ނަލަ، ސ.ފޭދޫ 92/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-03 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޞަބާޙު، ކަރަންކާގެ، ހއ.މޮޅަދޫ 80/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-05-25 ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ޙައްވާ ނަޒުހަތު، ހ.ނައިބޮލި، މާލެ 66/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-03-13 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރިޔާޟް، ސްނޯވައިޓް، ގދ.ތިނަދޫ 28/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-03-02 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝްން ލިމިޓެޑް އިބުރާހީމް ރިޔާޟް 24/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-01-10 އަޙްމަދު ނިމާޒް ދޮންދުބުރިގެ، ސ.ހިތަދޫ ބެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 04/VTR/2017
ތަފްސީލް2016-11-13 ބާނި ހޮޓެލްސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއަރސް ބީ.އޭ ވަރުނާ މޯހަން ބްލަތް ސިންގަލަ 191/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-08 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު މުއާޒް ރަޝާދު 190/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-09-08 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) ސްމިތޭޝް ޗެމްބަކަސަރީ، އިންޑިއާ 166/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-08-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ދިވެހި ދައުލަތް) ފާރޫޤު މުޙައްމަދު ޙަސަން 155/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-08-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) ސްމިތޭޝް ޗެމްބަކަސަރީ، އިންޑިއާ 154/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-08-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވެލާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޙުސައިން ފިރުޝާން، ހިކިފިނިފެންމާގެ، ނ.މަނަދޫ 136/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-07-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސިނާން، މަތިހާ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ 130/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-07-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޤާސިމް، ބ.ހިތާދޫ، ޝެލްޓަރ، 126/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-07-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން އައިޝަތި ސާމިލާ، ފަސާނާ، ށ.ފުނަދޫ 124/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-06-21 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް ޢަބްދުﷲ ޝަބީން، ނޫރުވާދީ، ކ.ތުލުސްދޫ 114/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-06-16 އެހެނިހެން ޠާރިޤް ޢަލީ، ވަޔަލެޓްމާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް މާލޭ ވޯޓާރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 109/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-05-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޢުމަރު ޒާހިރު، އެވަރްބުލޫ، ރ.މަޑުއްވަރި 93/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-05-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޤާސިމް، ބ.ހިތާދޫ، ޝެލްޓަރ 84/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-03-28 އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަމާމް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 03-1-57، މާލެ 55/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-03-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިބްރާހިމް ދީދީ، ދޮންފަތްބަގީޗާގެ،ސ.ހިތަދޫ 43/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-02-28 އެހެނިހެން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން އަލީ ސަޢީދު،ބޭބީހައުސް،ޅ.ނައިފަރު 37/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-01-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިލެކްޓްރޯނިކް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފައިރޫޒް، މ.ނޯތުސީ، މާލެ 16/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަޡްމީ، ހިޔަލީގެ، ހއ.ފިއްލަދޫ 8/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-01-07 އިންދިރާގާދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ރީޓާ ރާޖްޝްރީ ބަކްޝް، އިންޑިއާ 03/VTR/2016
ތަފްސީލް2015-12-30 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޝާން، އިރާކުގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 170/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-24 ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް - ދައުލަތް އަޙްމަދު ޒަކީ، ޝަރުމީލާމަންޒިލް، ށ.ފޯކައިދޫ 166/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-13 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރްޔަމް އާދަމް، ހ.ބިންމަތީއާގެ، މާލެ 162/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-10 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ރަމީޒީހިދާޔަތު، ލ.އިސްދޫ 161/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-11-10 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޙުސައިން، ޝަބުނަމް، ފ.ބިލެތްދޫ 142/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-11-02 އެޗް ސީ ލައިން ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ވަޙީދު،މ.ބަނަފްސާވިލާ،ކ.މާލެ 139/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-10-12 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ދަޑިމަގު، ބޭރެފީށި، ޏ.ފުވައްމުލައް 129/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-09-14 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން މިޞްބާޙް، ވޭގަސް، ހއ.އިހަވަންދޫ 117/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-08-20 އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އަޙްމަދު ފިރާޤު ޝަބްނަމީގެ، އދ.ހަންޏާމީދޫ 106/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-08-19 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޝަރީފު، މާފަހި، ކ.ގުޅި 105/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-06-30 ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝައުޤީ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ، އިވްނިންގފްލާވަރ 86/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-06-09 މެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ހަމީޒް، މ.ނައިޓްގާރޑަން 64/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-06-07 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޝާޒާ ރަޝީދު، ދަފްތަރު.ނަންބަރު 8852 މާލެ 65/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-06-01 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ސާމިޙް، ނޫރާނީގެ، ތ.ކަނޑޫދޫ 57/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-05-19 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލް އިދާރާ އަޙްމަދު ޒާހިރު، ނާޒިނީމަންޒިލް، ފ.ފީއަލީ 54/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-05-06 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަޝާދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8384، މާލެ 45/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-04-16 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، އަރުބަގެ.މާލެގަމް، ޏ.ފުވައްމުލައް 41/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-03-23 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ، ފުލްމޫން، ސ.ފޭދޫ 32/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-03-01 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު ނަޞީރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4670، މާލެ 22/VTR/2015
ތަފްސީލް2014-10-01 އެހެނިހެން ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް މަރްޔަމް ޒުބައިދާ، ކުޅުދޫގެ، ޅ.ނައިފަރު 135/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-09-15 އެހެނިހެން ތޮއްޑޫ ސްކޫލް ޖައުފަރު ޞާދިޤު، ދަފްތަރު.ނަންބަރު 2، އއ.ތޮއްޑޫ 129/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-09-15 އެހެނިހެން ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޙަސަން ޝަފީޢު، ފެހިވިނަ، ލ. ކަލައިދޫ 128/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-09-14 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިސްމާޢިލް ޙިލްމީ، ހަލަވެލި، ގދ.ތިނަދޫ 122/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-09-10 އެހެނިހެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ވަލީދާ ވާޞިފް، ހިޔަލީގެ، ށ. މަރޮށި 126/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-08-24 އެހެނިހެން މުޙައްމަދު ޝާޒް، ވިނަރެސް، ސ.ހުޅުދޫ ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 114/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-08-04 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޢަލީދީދީ، ހިޔާ، ތ.ތިމަރަފުށި 98/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-07-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޙުސައިން އިރުފާން 95/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝާދު، މުރިގު، ގއ.ވިލިނގިލި 87/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-23 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާޞިރު އަޙްމަދު، ދެވިނަގެ، ގދ.ތިނަދޫ 84/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-19 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ތައުފީޤު، އަލިވާގެ، ހދ.މަކުނުދޫ 81/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-19 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޖޫތީވިލާ، ޅ.ނައިފަރު 79/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގަ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަޙްމަދު ނިޔާޒް، ގ.މިރިހިވިލާ، މާލެ 20/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގަ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަޝްރަފް ޢަލީ، މ.ރެސްޓް ޕޮއިންޓް، މާލެ 21/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިބްރާހީމް ބުޝްރީ، ތޯތާގެ، ކ.މާފުށި 73/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-05-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޙުސައިން، އަތަމާގެ، ނ.ވެލިދޫ 70/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-04-13 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަޙްމަދު ޢާދިލް/ މފުށޮޅު، ކ.މާލެ 43/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-04-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ، ނަޔާގުލްޝަން، ކ.މާފުށީ 37/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-04-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެމީބިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަންދީދީ، ކަދޮޅުމާގެ، ގއ. ނިލަންދޫ 38/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-04-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު 35/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-03-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ޝިފާޒް ޢަލީ، މަލަސް، ތ.ގުރައިދޫ 30/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-02-18 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޖީޒާ ޙަސަން، ނީލުގެ، ގދ.ތިނަދޫ 17/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލސ އަޙްމަދު މުނީޒް، ހ.އެލްޕާޝޯ، ކ.މާލެ 12/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-01-19 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ފަހުމީ، ހިތިގަސްދޮށުގެ، ގދ. ތިނަދޫ 10/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-01-14 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ނަޞީރު، ޒޫރިޔާގެ، ގދ.މަޑަވެލި 7/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-01-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ޝަބްނަމްގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން، 02/VTR/2014
ތަފްސީލް2013-12-25 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސިނާން ޢަލީ، ސަންޑަލްވޫޑް، ގދ.ފިޔޯރީ 217/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-18 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރިޔަމް ސަޢީދާ، ގުލްޒާރުގެ، ރ. އަލިފުށި 211/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-12 އެހެނިހެން ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު، ގުލްޗަބޭލީގެ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، މަރްޔަމް ސަޢީދު، ސްވީޓްމީޓް، ދ.ހުޑަހުވަދޫ، ހައްވާ ރިސްމާ، ވިލާޑީހައުސް، ދ.ކުޑަހުވަދޫ 210/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-10 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ރާމިޒް އިބްރާހީމް، ރޭނިގެ، އއ.އުކުޅަސް 209/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-04 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، މިދިލިމާގެ، ށ.ކޮމަންޑޫ 204/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-04 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ގޭޓްވޭ ޝިޕިންގ ޕްރަވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިހާމް، ކޮށީގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 203/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަޢީދު ޢަލީ، ހަވީރީމަންޒިލް، އދ.މަހިބަދޫ 202/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-11-14 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޑރ. އުސާމާ ޢަލީ ޢުމަރު 194/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-11-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޢަލީ އަޚްތަމީ، ތުނޑި.ފުނި، ލ.ގަން 185/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-11-06 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު މާނިޢު، މއ. ތިންހިރި، މާލެ 179/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-11-06 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4089، ކ.މާލެ 182/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-11-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑރ. އުސާމާ ޢަލީ އުމަރު، 23/3 އަލްބަޢްދާދިއްޔާ، ޖިއްދާ، ކޭ އެސް އޭ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 184/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢައްބާސް އަޙްމަދު، އެދުރުގެ. ދޫޑިގަން، ޏ.ފުވައްމުލައް 175/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-26 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އާދަމް ފާއިޒް، އަފްޒާ، ނ.ވެލިދޫ 160/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ، ފުލްމޫން، ސ.ފޭދޫ 158/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-23 އެހެނިހެން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ފާޠިމަތު ޙަފީޒާ، ނަޝީދީވިލާ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 161/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-01 ޗުއްޓީއާގުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު، ރޯޝަނީވިލާ، ތ.ވިލުފުށި 152/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-08-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޙަސަން، ތުނޑި. ހަވީރީގެ، ލ.ގަން 146/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-08-21 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ފިރުޝާން، މާތޮޑާއަވަށް، ސަންސެޓް، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 143/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-08-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސާރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޝައްމޫން، ހ.ހޯގުޅާ މަންޒިލް، ކ.މާލެ 119/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-08-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލިލީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ބޯގަންވިލާ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 137/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-07-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ.ފޭދޫ 129/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ.ފޭދޫ 128/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-07-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާޙީމް ރަޝީދު، ރަސީދީހައުސް، ބ.ތުޅާދޫ 125/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-07-10 އެހެނިހެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން މޫސާ، ވައިކަރަދޫގެ، ހއ.އުލިގަން 124/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-07-01 އެހެނިހެން މާލެ އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ހޮނެސްޓީ، ކ. މާފުށި 116/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-06-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ، ފުލްމޫން، ސ.ފޭދޫ 115/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-05-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް މުޢާޒް ރަޝީދު، ގަޒީރާ، ގދ.ތިނަދޫ 100/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-05-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާދަމް ޝިޔާމް، ގ.ސާމިލް، މާލެ އާއި، ޔަޒީދު ފާރިޝް، ޑައިމަންޑްވިލާ، ތ.މަޑިފުށި، އާއި މުޙައްމަދު ޚާސިމް ޢަބްދުﷲ، ދިގުވާނޑު.ފުރާތު، ޏ.ފުވައްމުލައް 102/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-05-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ދީދީ، ގުލްޒާރުގެ، ގދ.ގައްދޫ 96/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-05-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކާސާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑޭން ޕޯލް ސްޓިރބެޓިއު، ރޯމޭނިއާ 93/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-04-30 އެހެނިހެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން މޫސާ، ވައިކަރަދޫގެ، ހއ.އުލިގަން 85/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-04-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންރައިސް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ނިޔާޒު ޚަލީލު، މއ.މާބުޅާގެ، ކ.މާލެ 70/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-04-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އިބްރާހީމް އުސާމަތު، ދުނިފަރު، އދ.މަހިބަދޫ 68/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-04-07 އެހެނިހެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއް ޞަމަދު، ފެހިވިލާގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 63/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-04-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް/ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ތަޢުފީޤް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 5285، ކ.މާލެ 61/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-03-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަފްޟަލް ސަޢީދު، ސްވީޓްމީޑް، ގދ.ތިނަދޫ 59/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-03-27 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން އިބްރާހީމް، ހިޔަލީމަންޒިން، ލ.އިސްދޫ 62/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ނިޢުމާ ނަޞީރު 57/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-03-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒަމީލް، މއ. ނީލީސިތާރާ، މާލެ 253/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-03-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްލަޠީފް މޫސާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 5457، މާލެ 46/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-02-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގެލި އައިލެންޑަ މުޙައްމަދު ވަޖީހު، މެރީކޯނަރ ސ.ހުޅުދޫ 45/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-02-19 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ތަޢުފީޤް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 5285، ކ.މާލެ 41/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-02-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތު ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަސަން، ހޭޒްލީން، ހއ.އުތީމު 37/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ދަޑިމަގު.ފިނިވާގެ ޏ.ފުވައްމުލައް 19/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-02-05 އެހެނިހެން ސަންލޭންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސަޢީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ދުނި، ބ.ހިތާދޫ 32/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-02-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޝަމީމް ޙަސަން، މުރިގު، ށ.މިލަންދޫ 27/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-02-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްމާޖިދު އަބޫބަކުރު، ކާނިގަސްދޮށުގެ، ރ. އިނގުރައިދޫ 30/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-01-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޠަލާލް، ގ.ފިނިވިލު، ކ.މާލެ 176/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލް ފައްޠާޙް އުޘްމާން، ކަބުރުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 267/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޙަލީމަތު ޝިޔާޒާ، ހ. ރީފްވިއު ހުޅަނގުބައި. މާލެ 261/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ވީނަސް، ހއ. މުރައިދޫ 249/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ހަސަން ޞޯލިހް، ފިނިފެންމާގެ، ފ.މަގޫދޫ 255/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރީތިރަށް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްދައްޔާން އާދަމްފުޅު، މަހުފަލް، ޅ. ނައިފަރު 236/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އާޠިފް، މާވިނަ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 129/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަ ގްލޯބަލް އެއާ ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ވީޝަން، މ.ބްލޫމޫން، ކ.މާލެ 237/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަ ގްލޯބަލް އެއާ ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ވަޙީދު، މއ.ބިންމާވިލާ، ކ.މާލެ 238/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް ފާތިނާ އަބްދުލް ޙަކީމް، ހ.ވިމްލާ،މާލެ 226/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖީއެމްއާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަހުރުޔާޛް ލަތީފް، ބީޗުހައުސް، ގއ.ވިލިގިނލި 224/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-11-22 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ކްލިފޯރޑް މެރިޓައިމް އެޖެންސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުފުޅު، ހުޅަގުމަތީގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 225/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-11-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފާޠިމަތު މުނާ، ކިނާރާ، ލ.މާބައިދޫ 214/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-11-21 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ގޭޓްވޭ ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޢަލީ މުރުޠަލާ ޙުސައިން، ޖާދޫގެ، ހުސްނިހީނާމަގު، ޏ.ފުވައްމުލަ 185/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-11-07 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުޙައްމަދު ނިޒާރު، ލާރޓް، ގދ.ތިނަދޫ 213/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-11-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޓީ.އެމް.އޭ) ޢަބްދުލްޢަޡީމް ލަތީފް ، މއ.ޕެރިސްގެ، ކ.މާލެ 181/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-09 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަޒުވަރު އާދަމް، އަތިރީގެ، ލ.މާމެންދޫ 194/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-27 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނިސްރީނާ މޫސާ ، ފިނިހިޔާގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި 182/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރީތިރަށް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބްދުއްދައްޔާން އާދަމްފުޅު، މަހުފަލް. ޅ.ނައިފަރު 178/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް އެޑިޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޞިއްދީޤު މުޙައްމަދު، ސީޝެލް، ގދ.ތިނަދޫ 177/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-08-30 އެހެނިހެން ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިލްޔާސް ޢަބްދުއްޞަމަދު، ނ.މިލަދޫ/ޗާންދަނީހައުސް 162/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-08-15 އެހެނިހެން ފ.މަގޫދޫ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާ ޝަމްސިއްޔާ ސުލައިމާނު، ފ.މަގޫދޫ/ އޯކިޑްވިލާ، 155/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-08-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މުޙައްމަދު ވާޞިފް، ހިޔަލީގެ، ށ.މަރޮށި 154/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-08-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ، ފުލްމޫން، ސ.ފޭދޫ 149/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-08-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލް، ސައިލުގެ، ޅ.ނައިފަރު 145/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް އެޑިޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޢަލީ ފާއިޒް، ސެގޯފާ، ހއ.ހޯރަފުށި 140/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާމިނަތު ޙުސައިން، ނ.މާފަރު، އަލިވާގެ 137/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް އަޙްމަދު ޒުހައިރު،ރޭއަލިވާގެ، ސ.ހިތަދޫ 134/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އާދަމް ޝަހީމް، ހުވަނދުމާގެ، ހދ.ކުރިނބި 135/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-15 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ޢަދީލް ޖަލީލް، ގ.ފަހިވާގެ، ކ.މާލެ 131/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-08 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ރެޑްސްޓާރ، ހއ.އިހަވަންދޫ 128/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-03 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސެން މޯލްޑިވްސް ރައުފާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖަހިރު، ބަންގްލަދޭޝް، ވިލެޖް ބިޝަކޫރު ވާޑް ނަންބަރ: 02 ޝާކާ 126/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-03 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސެން މޯލްޑިވްސް ރައުފާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ބޮޑުރުއްދޮށުގޭ، ކ. ކާށިދޫ 127/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-01 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުވައްޒަފުން 122/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-06-28 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އއ.ރަސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މުޙައްމަދު ޙަސަން، އިންފަރު، އއ.ރަސްދޫ 121/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-06-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޮދާރން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޙަނީފާ، ނޯމާ، ރ. މަޑުއްވަރި 115/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-06-20 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ވާދޫ. ލ.ހިތަދޫ 114/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-06-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޗީބޯ ކުންފުނީގެ މުޙައްމަދު ރަނޭޝް މިހާދު އިބްރާހީމް، ދެކުނުގެ، ބ.އޭދަފުށި. 111/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢަބްދުލްޣަނީ އިސްމާޢީލް، މއ. މޮންޓްރީލް، މާލެ 94/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަސްމާ ޢަލީ، ގުލިސްތާނުގެ، ނ.ޅޮހި 96/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-27 އެހެނިހެން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ރަމީޒް، ގެދަރު، ސ.ހުޅުދޫ 92/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-24 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސެންމޯލްޑިވްސް ރައުފާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ބޮޑުރުއްދޮށުގެ. ކ.ކާށިދޫ 93/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-23 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސެން މޯލްޑިވްސް ރައުފާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖަހިރު، ބަންގްލަދޭޝް، ވިލެޖް ބިޝަކޫރު ވާޑް ނަންބަރ: 02 ޝާކާ 91/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު، ޒިންދަކީ، ރ.ރަސްގެތީމު 89/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-13 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ 81/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-04-25 އަހްމެޓް އައިޑެނިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އަޙްމަދު، ސޯސަންގެ، ގއ.ދާންދޫ 73/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-04-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް، ޑޭލައިޓްވިލާ، ސ.ފޭދޫ 70/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-04-18 އެހެނިހެން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ މަބްރޫކާ ޝުކުރީ، ވިނަރެސް، ސ.ހުޅުދޫ 56/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-04-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް 57/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-04-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢާޞިފާ ޖާބިރު، ގ. ޖްވެލް، މާލެ 58/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-04-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، މާލެ، ދަފްތަރު ރސ 8683 46/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-02-14 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 6158، ކ.މާލެ، 17/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-02-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް ފާޠިމަތު ޙަސަން، ދެތަނޑިމާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 10/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-02-09 އެހެނިހެން ނޮދާރން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަލީމަތު އަބޫބަކުރު، ދޫރެސްވިލާ، ނ.މިލަދޫ 14/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-02-09 އެހެނިހެން ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް ފާޠިމަތު މުނާ، ކިނާރާ، ލ.މާބައިދޫ 12/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-02-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އާދަމް ޙަލީމް، ކަޝްމީރުވިލާ، ގދ.މަޑަވެލި 13/VTR/2012
ތަފްސީލް2011-10-17 އެހެނިހެން އައިޝަތު ޒާހިޔާ، ގަނދަކޯޅިމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް 145/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-10-09 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްހާދީ/ ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 1302،މާލެ 141/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-09-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިއުޝާދު ޢަބްދުލް ޙަންނާން، ރޯޒްވެލް، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 126/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-08-21 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ނަޖާޙް އާޓް ޕެލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރަޝާދު، ކ.މާލެ، ހ.މަލްހާރު 110/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-08-14 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ލަޠީފާ ޔަޢުޤޫބު، މުލައްމާގެ، ހދ.ކުނބުރުދޫ 107/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-08-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ޚާލިދާ ޙުސައިން، ދ.ހުޅުދެލި، ވާދީ 106/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-07-11 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޯޝަން ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢުމަރު، ޑެޓްސަން، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 91/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-07-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު، ނޫރަލީ، ގދ. ތިނަދޫ 87/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-06-01 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާތިފް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ހެޕީކޮޓެޖް، ބ.ދޮންފަނު 74/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-05-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އައްޒާމް މުޙައްމަދުދީދީ، ގ.ކޮނޮއްޓާ، މާލެ 71/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ އިދާރާ މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ، މޫސުމް ވިލާ، F-60، ޅ.ނައިފަރު 62/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަހީޛު ތައުފީޤު، ހ.ނީލޯފަރިހިޔާ، ކ.މާލެ 61/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޔުމްނާ ސަޢީދު، ފަރިމާ، ދ.ހުޅުދެލި 50/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ރިސީފް، ޕެރިސް، ކ.ހިންމަފުށި 54/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝާހިދު މުޙައްމަދު، ޕެރިސް، ކ.ހިންމަފުށި 55/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޢާޛު މުޙައްމަދު، ޕެރިސް، ކ.ހިންމަފުށި 56/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޝަރުމާ، ހެޕީކޯނަރ، ކ.ހިންމަފުށި 52/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ ވަޖުދީ، ރަންގީލާ، ކ.ހިންމަފުށި 53/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުޓް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙަސަން މުޙައްމަދު، ޒުނޭރާމަންޒިލް، ތ.ކަނޑޫދޫ 51/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-03-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، އޯކޭ، ށ.ފީވައް 44/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-03-21 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ނަޢީމް އެންޑް ސަންސް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ރަފީޢު، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްސަ ދަފްތަރު ނަންބަރު 2306، މާލެ 41/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-03-21 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ކްލިފޯރޑް މެރިޓައިމް އެޖެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުނީރު އިބްރާހީމް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްސަ ދަފްތަރު ނަންބަރު 807، މާލެ 42/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ އަޙުމަދު، ބީޗްރެސްޓް، ރ.ކަނދޮޅުދޫ 39/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-03-14 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެމް ޓޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަލީ، ރަސްމާދޫގެ، ރ.މީދޫ 38/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-03-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް އީސާ ، ގުލްޒާރުގެ،ލ.އިސްދޫ 34/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-02-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޝަމީމް ޙަސަން، މުރިގު، ށ.މިލަންދޫ 29/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-02-28 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސެންކޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚާލިދު އާދަމް، ލޯޑްވިލްމާގެ، ޅ.ނައިފަރު 26/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަކީލާ މޫސާ، ކުންނާރުމާގެ، ނ. މަނަދޫ 22/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހި ދައުލަތް އަންވަރު ޢަލީ، ޖަވާހިރުމާގެ، އއ. ހިމަންދޫ 23/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-02-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރަޢީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ޢުމަރު ޢަލީ 17/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-01-25 އެހެނިހެން މަރިޔަމް ނިޝާދު، ގ.ބަހާރީގެއާގެ (A041930) ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑ 10/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-01-25 އެހެނިހެން އަޒްމާ ލަރީފް، މ.ނީނާ (A014683) ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑ 11/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-01-19 އެހެނިހެން ފާޠިމަތް ސިނާ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް 08/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-01-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދަޢުލަތް/ގދ.އަތޮޅު އޮފީސް ޖަމްޝީދު ޢަބްދުﷲ، ދިލާވަރު، ގދ.ތިނަދޫ 01/VTR/2011
ތަފްސީލް2010-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ސައިމާގެ/ޏ. ފުވައްމުލައް 204/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-11-10 އެހެނިހެން އަޙްމަދު އަނީސް، ކަސްތޫރިމާގެ/ހދ.ވައިކަރަދޫ އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް 252/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-11-10 އެހެނިހެން އައިމިނަތު ޝަމްރާ، ކުދިރުވާލިގެ/ސ.މީދޫ އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް 253/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-11-10 އެހެނިހެން މަރިޔަމް ތޫބާ، މ.ހައިކަލް/މާލެ އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް 254/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-11-10 އެހެނިހެން ޢާއިޝަތު ނަސޫހާ، ނައިޓްސްޓަރ/ސ.ހިތަދޫ އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް 255/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-11-10 އެހެނިހެން މަރިޔަމް ޝަހުމާ، ވޭވްސް/ނ.ވެލިދޫ އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް 256/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-11-10 އެހެނިހެން އައިމިނަތު އަފްރާދާ، ވ.އޭޝިއަންވިލެޖް/މާލެ އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް 257/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-11-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޙަސަން މުޙައްމަދު، މަޑުފެހިގެ/ގދ.ތިނަދޫ 247/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-28 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވް ގޭސް ޕވޓ ލޓޑ ޙަބީބާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު، މ.ޖެންޝަން، މާލެ 244/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-24 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ، މަރިޔާޒުގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 242/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ވާދީ/ ލ.ދަނބިދޫ 235/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަހީމާ ޢަބްދުއްޝަކޫރު، ބަގީޗާގެ، ފ.ދަރަނބޫދޫ 238/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހި ދައުލަތް ފާޠިމަތު ސާޒީ، ޝަޒުރާނާ، ކ.ހިންމަފުށި 228/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާރިފް، ކްރޯންވިލާ، ފ.ފީއަލި 221/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަޞްރުﷲ މުޙަންމަދު، ފަރެސްއަވަށް.އަރިސް، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 222/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-03 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާފިޒާ ޢަބްދުﷲ، އަކިރި، ބ.ދަރަވަންދޫ 220/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-09-29 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އިސްމާޢީލް، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 739 218/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-09-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝާދިޔާ އިބްރާހީމް، ކަޝްމީރުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 216/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-09-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްނާޞިރު އަޙްމަދު، އޯޝަންވިލާ، އއ.ރަސްދޫ 213/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-25 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އަޙްމަދު ނާހީ ނާޒިމް، މާ.މާކަރީ/ މާލެ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 200/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-25 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އަޙްމަދު ޢަލީ، އެވަރގްރީން/ ސ.ހިތަދޫ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 199/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-24 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ ރިޒުމީ މުޙައްމަދު، ދ.ބަނޑިދޫ. ސަވޭރާ 195/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-17 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ އިކްރާމް، މިނާ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 196/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-28 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ވިނަރެސް، ހއ.ކެލާ 185/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-28 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަޘީމް، ޖަންބުމާގެ، އދ.ކުނބުރުދޫ 186/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ،ހަވީރު،ޏ.ފުވައްމުލަކު 182/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-19 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަރީފް، މއ.ތަބުރުމާގެ 183/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ސަލްމާން ޢަބްދުއް ރަހީމް، ފެންފިޔާޒުގެ / ލ.މާވަށް 180/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-12 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޔޫސުފް،ލ.އިސްދޫ/ ކޯޒީހައުސް 179/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-06 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ނަޝާހް އެންޓާރ ޕްރައިވެޓް ލޓޑ މުއުމިނާ މުޙައްމަދު،ހއ.ބާރަށް،މޯނިންގހައުސް 175/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓެޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ގދ.ގައްދޫ 172/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް އިބްރާހިމް ރިޔާޝް ގދ.ތިނަދޫ،ސްނޯވައިޓް 170/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް،ހ.ޑޮނީގޯލް 169/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-22 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ،ގ.ކޮނޮއްޓާ 165/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް ޒުލައިޚާ ލޫނާ އިބްރާހީމް، މ.ސިއްތަ، މާލެ 156/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ނާހީން އަޙްމަދު، ދަޑިމަގު.މާބުޅާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 159/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން >ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު، މއ.ޓުވައިލައިޓް، މާލެ 147/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ގުލްބަކާގެ، ތ.ކިނބިދޫ 146/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަބްދުލްކަރީމް އިބްރާހީމް، މުރަކަ 7، ހުޅުމާލެ 145/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، މ.އަސަރީހިޔާ، މާލެ 144/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޔޫސުފް، ގ.ހޭވަން، މާލެ 143/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަލީ މާހިރު، މަނަސް، ދ.ކުޑަހުވަދޫ 131/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-09 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޒުމީލާ ޙަސަން، ތިބްރޯޒުގެ، ގދ.ތިނަދޫ 129/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-05 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ފާޠިމަތު އަނޫލާ / ގ.ވަޑިނޮޅިގެ، މާލެ 118/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-05 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މޫސާ / ހ.މުލަންމާވިލާ، މާލެ 119/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-05 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މާޖިދު ޙަސަން ކެނެރީވިލާ، ޅ.ހިންނަވަރު 120/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-05 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު / ޖަނަވަރީގެ، މ.ދިއްގަރު 121/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-05 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މޫސާ ޢަލީ ދީދީ / މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު ނަންބަރު 2485 122/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-05 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަޝްރަފް ރަޝީދު / މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު ނަންބަރު 3875 123/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-05 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އާދަމް ޙަލީމް / ކަޝްމީރުވާދީ، ގދ.މަޑަވެލި 124/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އަޙްމަދު ޝަރީފް، މ.ގުލްރޫގެ / މާލެ 128/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-04 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ޙުސައިން ވާފިރު، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 6549 126/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-20 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު، ދަޑިމަގު. ބެންހާފެ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 111/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒާހިރު ހއ.ބާރަށް 113/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެމް.އެސް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސް ޙަސަން އަބޫބަކުރު، ރަންކޮތަރުގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 106/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-03-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދަޢުލަތް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ދީދީ، ދަފްރަތު 4975 96/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-03-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ނޫރުމަންޒިލް / ހއ.ތަކަންދޫ 70/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-02-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހއ.ކެލާ ރަށު އޮފީސް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް، މުރަކަ/ހއ.ކެލާ 61/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-02-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢާސިފް އަޙްމަދު، ކޯޒީގެ / ގއ.ވިލިނގިލި 60/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-02-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 4496، މާލެ 115/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-02-09 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އަޙްމަދު ފަޙުފު ސްޓޫޑިއޯ މުޙައްމަދު ސަހުލީން، ގ.ކައްސަންފަރުގެ، މާލެ 45/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ނާޞިރު، ސޯސަންގެ / ގއ.ވިލިނގިލި 49/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-01-12 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޢަބްދުލް އޮހަބް، (B1877362)، ބަންގްލަދޭޝް އޭޑީކޭ ޓްރެވަލްސް ޕވޓ.ލޓޑ 21/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-01-12 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އެމްޑީ ސުމަން މިޔާ، (B1652767)، ބަންގްލަދޭޝް އޭޑީކޭ ޓްރެވަލްސް ޕވޓ.ލޓޑ 20/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-01-12 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސޮނަ މިޔާ، (B1451749)، ބަންގްލަދޭޝް އޭޑީކޭ ޓްރެވަލްސް ޕވޓ.ލޓޑ 22/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-01-12 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޝެހުރު ޢަލީ (B1923967) ބަންގްލަދޭޝް އޭޑީކޭ ޓްރެވަލްސް ޕވޓ.ލޓޑ 23/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-01-12 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޢަބްދުލް ޙައްޤު، (B0167183)، ބަންގްލަދޭޝް އޭޑީކޭ ޓްރެވަލްސް ޕވޓ.ލޓޑ 24/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-01-12 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އިރުޝާދް ހާން، (X0683709) ބަންގްލަދޭޝް އޭޑީކޭ ޓްރެވަލްސް ޕވޓ.ލޓޑ 25/VTR/2010
ތަފްސީލް2009-12-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްތިޝާމް ޙަސަން ރަޝީދު، މ.ސީނުކަރަންކާގެއާގެ 193/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-21 އެހެނިހެން ވީ.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޢާޛު އިބްރާހީމް، ދެކުނުގެ/ބ.އޭދަފުށި 181/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދަޢުލަތް އަޙްމަދު ޢަލީ، އޯކިޑްވިލާ / ފ.ނިލަންދޫ 175/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހޮލިޑޭ އިން މާލެ >ޢަލީ ޒާހިރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2028، މާލެ 169/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު، ދޯޅަބުމާގެ / ހއ.ތަކަންދޫ 167/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތް ޔުޓިލިޓީޒް ލޓޑ ޝިމާލް ރަޝީދް، ޝަބްނަމީގެ / ގއ.މާމެންދޫ 144/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތް ޔުޓިލިޓީޒް ލޓޑ މުޙައްމަދު ފުއާދު، ކަދޮޅުމާގެ / ގއ.މާމެންދޫ 149/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތް ޔޫޓިލިޓީސް މުޙައްމަދު ފުއާދު / ކަދޮޅުމާގެ، ގއ.މާމެންދޫ 147/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވަޙީދު ޢަލީ، ވ.ލަވްލީ ހައުސް 164/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ އަޙްމަދު ރާޝިދު، އަސަރީގެ / ގއ.މާމެންދޫ 156/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދަޢުލަތް މުޙްމަދު މުޞްތަފާ، ހ.ގެމާ 139/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-08-20 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާސިމް މުޙައްމަދު، ގއ.ގެމަނަފުށި / ހިލިހިލާގެ (މއ.މީމަސް) 80/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-07-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދަޢުލަތް ޢަބްދުއްނާޞިރު އިސްމާޢިލް، މ.ހީނާވިލާ 78/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-07-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާޙިމް ރިފްޢަތު،ވ.ނަޖުހިޔާ،މާލެ 44/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-07-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަލީ އަކުރަމް، ހދ.ނައިވާދޫ / ނަސީމީވިލާ 72/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-07-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ފަތުހީ، ލ.އިސްދޫ / ބްލޫރެސްޓް 68/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-07-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު، ހ.ހިތްފަހި 65/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-07-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސ.ފޭދޫ އޮފީސް ފާޠިމަތު ސައީދާ، ސ.ފޭދޫ 64/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-07-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް މުފާޝާ، ކ.މާފުށި / ސްވީޓްމީޑް 66/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-06-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ އުމަރް، ތ.ކަނޑޫދޫ / ފިނިފެންމާގެ (މއ.މީމަސް) 52/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-06-24 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ދަ ގުޑް ވިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އަލީ މޫސާ، ހ.ޕޫލް 56/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-06-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓް ފަހީމާ އިސްމާއިލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1638 (ހ.ވީނަސްލައިޓް) 55/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-06-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހދ. ނައިވާދޫ އޮފީސް ސާމިޔާ އަލީ (އަލިވާގެ ހދ.ނައިވާދޫ) 42/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-28 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް މުޙައްމަދު ޖަޛްލާން (ޒަމާނީގެ / ތ.ވިލުފުށި، ގ.ހަނދުވަރީ އައްސޭރިއާގެ) 37/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓޭޑް އަލީ އަޙުސަން (މ.ލިސްމާޓާ) 36/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-26 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޖޭ ރިޒޯޓް ހަނދުފުށި، ހެރެތެރެ އައިލެންޑް) ޢަބްދުﷲ ޒުބައިރު (ރޭއަލިވާގެ / ސ،ހިތަދޫ) 33/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-25 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އާރްކޭއެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިޟްވާން ޢަބްދުއްރައްޒާގު/ ދަފްތަރު-ނަންބަރު (4575)،މއ.ގޯލްޑްރިންގ 04/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-18 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ޢަބްދުﷲ ޢަލީ (މ.މ.ހ ދަފްތަރު، މ.ހަވީރީނާޒު) 30/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-14 ޕަވްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސް އަޙްމަދު މަނިކު/ ސ. ހިތަދޫ، ސަންލައިޓްވިލާ (ހ.ފޭދޫ) 28/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމސް ސާރވިސް މޫސާ ޤާސިމް ( ހ.ވޭވަރ) 29/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްފެނީ ޙުސައިން ރަޝީދު (މ.ސެންތިމާ) 26/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް އަހްމަދު ނިޒާދު (ނިޔަދުރުމާގެ/ ކ.ގުރައިދޫ) 27/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-04 އާރް.ކޭ.އެލް.ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސުނާހު (ތ.ތިމަރަފުށި / ދިލާސާގެ، މ.ކުނޑި) VTR/2009/WNP
ތަފްސީލް2009-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް ހައްސާން (މޫރިތި / ގދ.ތިނަދޫ. ވ.ގޯރަން) 11/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-04-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ދާޢޫދު ޙުސައިން (އިލަލް ޙިޖްރި / މ.ވިހަފަރު) 14/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-04-23 އެހެނިހެން ބަނިޔަން ޓްރީ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން 15/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-04-19 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ޝަހީމް (ވެލްކަމް ގޭޓް / ޅ.ނައިފަރު، މ.ކަނޑޫ ނޫގެ) 200-VTR/MIS/
ތަފްސީލް2009-04-19 ހުރިހާ ރިސޯޓް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް VTR/2009/MIS
ތަފްސީލް އެޗް.ސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ރަޝީދު، މއ.ޔެލޯޑައިމަންޑް، މާލެ 174/VTR/2016
ތަފްސީލް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ތަސްލީމާ، ގ.ޖޫތީގެ، މާލެ 222/VTR/2016
ތަފްސީލް ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަބާޙު، ވަލުގެ، ލ.ހިތަދޫ 225/VTR/2016