ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2018-02-18 11:00:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އިޙްސާނާ، މަދީޙާމަންޒިލް، މާލެ 13/VTR/2018
2018-02-18 11:00:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ސަޢީދު އިސްމާޢީލް ޝާކިރު، މޫންލައިޓް، ސ. ފޭދޫ 23/VTR/2018