ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2018-08-26 10:00:00 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ އިބްރާހީމް ނާސިރު، ދަބުރުއްދޮށުގެ، ފ.ބިލެތްދޫ 107/VTR/2018
2018-08-26 10:00:00 ރެއިސްކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޠަޢިބާ ސަޢީދު، ރެޑްމާގެ، ގދ.ގައްދޫ 111/VTR/2018
2018-08-26 10:00:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ސޯފާ، ގއ.ވިލިނގިލި 140/VTR/2018
2018-08-26 11:00:00 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު، ހުދުވިލާގެ، ލ.ފޮނަދޫ 125/VTR/2018
2018-08-26 11:00:00 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ޔޫސުފު ޚަލީލު، ޑޭލައިޓް، ލ.ފޮނަދޫ 126/VTR/2018
2018-08-26 13:00:00 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު، މެޓްރޯވިލާ، ހދ.މަކުނުދޫ 131/VTR/2018
2018-08-26 13:00:00 އެލްސިއޯން ބޭކަރީ ޝަރުހާން ޒަކީ، ބިލިމަގުމާގެ، މ.މުލައް 75/VTR/2018