×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2018 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޞިރުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2018-11-19 10:00:00 ޝަޒްމީ އިންވެސްޓްމަންޓް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ޑޭޑްރީމް، ސ.ހިތަދޫ 110/VTR/2018
2018-11-19 10:00:00 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް، ކެތީހައުސް، ށ.މިލަންދޫ 170/VTR/2018
2018-11-19 10:00:00 ބެސްޓް ޑައިވްސް ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިލްހާމް.  ސޯސަންމާގެ، ކ.ގުޅި 209/VTR/2018
2018-11-19 11:00:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޙަސަން، ސަމަރބްލޫ، ނ.މިލަދޫ 124/VTR/2018
2018-11-19 11:00:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، މ.މުޙައްމަދީ އާބާދު، މާލެ 181/VTR/2018
2018-11-19 11:00:00 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރެޝަން ލިމިޓެޑް ޖާވިޒް ޢަބްދުލްކަރީމް، ގަރާޑީގެ، ގދ.ގައްދޫ 207/VTR/2018
2018-11-19 13:00:00 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް މަރްޔަމް ޔޫސުފް، މަންފާ، ނ.ލަންދޫ 134/VTR/2018
2018-11-19 13:00:00 ސްކާލެޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަވާޒު، ހ.ޝިފާނާވިލާ، މާލެ 212/VTR/2018