×
1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ. ކައުންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10:00 އިން 13:30 އަށެވެ.

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2018-05-22 10:15:00 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޝާރިފު، ކިނާރާ، ޅ.ނައިފަރު 4/VTR/2018
2018-05-22 10:15:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު އަންވަރު، ބްލޫމީޑް، އއ.ރަސްދޫ 82/VTR/2018
2018-05-22 10:45:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވިނަގަނޑު، ގދ.ފިޔޯރީ 63/VTR/2018
2018-05-22 11:15:00 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސާޖަން، ހ.ބްލޫޕަރލް / ކ.މާލެ 49/VTR/2018
2018-05-22 11:15:00 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ލިވާޒް، މ.ކުދިހިތިގަސްދޮށުގެ / ކ.މާލެ 50/VTR/2018
2018-05-22 11:15:00 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަބީބު، އިރުވައިވިލާ / ގއ.ދާންދޫ 51/VTR/2018
2018-05-22 11:15:00 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢައްބާސް، ޕެނަމާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 57/VTR/2018
2018-05-22 11:15:00 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ނިޒުޙަތު ޢަލީ، ފެހިވިލާ، ސ.ފޭދޫ 60/VTR/2018
2018-05-22 11:45:00 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ސަނޫން، ނައިޓްވިލާ، ބ.ފެހެންދޫ 185/VTR/2017
2018-05-22 12:45:00 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ނަޝާތު، މ.ސައިލާ، މާލެ 07/VTR/2018
2018-05-22 13:15:00 ޔުނި ފުޑް ސޮލޫޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަލްޔަންރަމް ކުމާރު ޗަތަޕުރަމް ކްރިޝްނަމު، ކެނެޑާ 87/VTR/2018