×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދަށް ޢާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު އިޞްލާހުކޮށް އަލުން އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ
24-02-2021އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް