×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


#
ނިމުނު ގޮތް ތާރީޙް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2022-04-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަކީލް އަޙްމަދު ޚާން، އިންޑިއާ 28/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-04-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ނަފުޙާ، ބަހާރުގެ، ށ. މިލަންދޫ 255/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-04-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު މުޙައްމަދު ސިރާޖް، ހިޔަލީބާޣު، ހއ. އިހަވަންދޫ 213/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-04-12 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޝާހިދު، ހިޔަލީގެ، ބ. ކެންދޫ 271/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-04-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްޙަސީބު އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7505، މާލެ 282/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-03-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މާޖިދު، ރަނަކުރި، ދ. ކުޑަހުވަދޫ 156/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-03-31 މުސާރަ ނުލިބުން ކޮރަލް އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަޝާތު، ތަރި، ސ. ފޭދޫ 3/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެލްޒާ ސިކުއިރާ އަރޓިއާގާ، ބްރެޒިލް 14/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-11 މުސާރަ ނުލިބުން ނަޝީދު މުޙައްމަދު އަބޫ ސިއްދީޤް، ބަންގްލަދޭޝް 211/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-10-05 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އާދަމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 13632، މާލެ 108/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-04 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ސަމަން ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސުމިތްރާ ވޭގުލް، ނޭޕާލް 28/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އޭ.އޭ.އޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވެކަޑާ ވިތަނަގެ ސަހަން ވިދުޝާ ސަހަން، ، ހޮމަގަމަ، ސްރީ ލަންކާ 35/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބެއަރފޫޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނުހްލާން މުޙައްމަދު ނިދާމް، ސްރީލަންކާ 125/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-08-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް  ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މަފާޒު، ފިނިވިލާގެ، ކ. ގުރައިދޫ 11/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-11 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޢަޒުމީ، ޕެރިސްހޮލިޑޭ / ށ. ނަރުދޫ 48/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-04-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލް މޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އިސްލާމް މުޙައްމަދު ރޯޙީ މުޙައްމަދު ފަޟިލް (A22760146)، މިޞްރު 225/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-04-05 މުސާރަ ނުލިބުން ސިލްވަރ ސްޕޫން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައިކެލްއައްމާލު އެންޓޮނީ ރާޖް 46/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-02-23 މުސާރައާއީ ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ކޯލައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަރުލލްއަރްސަން އެލަވަރަސަން 158/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-12-31 މުސާރަ ނުލިބުން އޯޝަން ރިޖް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބިލާލް މިއަހް، ބަންގްލަދޭޝް 170/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-27 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ބާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހާރޫން އަންސާރީ، އިންޑިއާ 225/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-26 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ބާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަލީ ރިޒާ، އިންޑިއާ 226/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-13 މުސާރަ ނުލިބުން މުޙައްމަދު ޝާކިރު (ޕީ.އައި.މޯލްޑިވްސް) ޙަސަން ޙަމީދު (A072503)، ތުނިވިނަ، ހއ. އިހަވަންދޫ 131/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ނުލިބުން މޫސާ އިބްރާހީމް ފާޠިމަތު ވަދީފާ، ރޯޝަނީވިލާ، ކ. މާފުށި 200/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލޮޖިކެއަރ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަހުދާން، ޝަމްރޯޒް، ސ. ކ.ތުލުސްދޫ 8/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނެލްކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ތައިސީރު، ރޯޝަނީމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ 20/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޖުދާ ޙުސައިން، ޚިޔާލު، ކ. ތުލުސްދޫ 282/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނަހުލާ ޢަލީ (ދަކެފިނޭޓް) މުޙައްމަދު މުޢީޒު، އައްސޭރި، ތ.ދިޔަމިގިލި 142/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-31 މުސާރަ ނުލިބުން މިރްޒާ މޯލްޑިވްސް ޕްރަިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފު ޙުސައިން 147/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޗަންގް ހުއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ. ލޓޑ އިބްރާހީމް ސިރާޖް، ރޭއަލިވާގެ، ސ. ހިތަދޫ 269/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަޝާ ނޫރީ، މާތޮޑާއަވަށް. އާރާސްތު، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 110/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވެލިގާ ހާޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިޝާމް، ހަނީމޫން، ސ. ހިތަދޫ 138/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލް ޢަލީމް ޙަސަން، ޖަވާހިރުމާގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 87/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝާނީޒް، ފެހިފަރުދާގެ، ތ. ވިލުފުށި 101/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މޫސާ އާނިސް، ކެވެލި، ކ. ފޮނަދޫ 136/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-20 މުސާރަ ނުލިބުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާހް، ޝާނާވިލާ، ގދ.ތިނަދޫ 217/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން ހަނީ ކޯނަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ނަޝާ، ނަޔާގުލްޝަން، ރ. އިނގުރައިދޫ 32/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8683، މާލެ 67/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޢަބްދުﷲ ޝަކީލް، ގްރީންހައުސް، ހއ. ފިއްލަދޫ 66/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-13 މުސާރަ ނުލިބުން ބްރައިޓް އައިޑިއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނާޢިފް، ދިއްގާމާގެ، ނ. ވެލިދޫ 74/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-02-06 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝަމީމް، މަލާޒް، ދ.މާއެނބޫދޫ 85/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިމިޓްރީ ފެޑޮރޮވް، ރަޝިޔާ 165/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިލްވަރ ސޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ހީނާގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 225/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-07 ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ޢަލީ، ތުނޑި.ބިނާ، ލ.ގަން 166/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓީ.އީ.ޕީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ދިލްޝާނާ، މ.ރޭއަލިވާގެ، މާލެ 201/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކަނުފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ސަމީރު، ސަބްނަމް، ހއ.ވަށަފަރު 151/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-27 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ސޯފާ، ގއ.ވިލިނގިލި 214/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ހިދާޔަތު އަޙްމަދު، ވެލިދޫގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 101/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ޛުލްފީނާ އަޙްމަދު، މަންޒިލް، ގއ.ވިލިނގިލި 102/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-23 މުސާރަ ނުލިބުން އިނޮކްސް ޓްރޭޑް މަރްޔަމް ނަވީޒާ، އައްސޭރިހިޔާ، އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ 175/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-15 މުސާރަ ނުލިބުން ޢަލީ ޒާހިރު، ގުލްޒާރުގެ، ތ.ބުރުނި ޙަމްޒާ މުޙައްމަދު، މުލީގެ، ކ.މާފުށި 128/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ޢަބްދުﷲ މަޝްހޫދު، ސީގަސްޓް، ގއ.ދެއްވަދޫ 127/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-07 މުސާރަ ނުލިބުން ގޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާޖިދު ރަޝިދު، ލޮބްސްޓާރ، ހއ.ދިއްދޫ 156/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-07 މުސާރަ ނުލިބުން އަނަބެއްލާ ކުއިޒާޑާ އަލިބަޑްބަޑް، ފިލިޕީންސް އަނަބެއްލާ ކުއިޒާޑާ އަލިބަޑްބަޑް، ފިލިޕީންސް 144/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ސަޢުދު، އުދަރެސް، ރ.ވާދޫ 155/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ސޯފާ، ގއ.ވިލިނގިލި 140/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-08-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީސްކޫލް ސަޢީދާ ޙަސަން، ފުފޫމާގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ 147/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަހްމަޓް އައިޑެނީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އިރުޝާދު، ޕިންކްހައުސް، ހއ.ވަށަފަރު 123/VTR/2018
ތަފްސީލް2014-10-13 މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ އަޙްމަދު، ބަހާރުގެ، ށ.ކޮމަންޑޫ 33/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-10-01 ނަޖާހް އާރޓްޕެލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ހުޒުނާ، މއ.ލީވްސް، ކ.މާލެ އާއި އިތުރު 4 މުވައްޒަފުން 86/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-09-15 ޑައިވް ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ވަސީމް، މއ.ރީދޫމާގެ، ކ.މާލެ 103/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-09-02 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުހައްމަދު ސަފްވާން، ހ.ޓްރެންކިއުލްވިލާ،މާލެ. 76/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-08-20 ސަން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުސައިން ޔޫސުފް، ހިޔަލީގެ، ނ.ކުޑަފަރީ 74/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-08-10 ސަން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރޯޒްމެރީ ބެޓްލަރ ޔޫސުފް، ސްވިޒަރލޭންޑް 88/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-07-06 އެމް.އޭ.ޓީ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނައުޝާދު، މުރިނގު، ހއ.ދިއްދޫ 63/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-05-06 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަހްމާން ، ހުސްނީ ވިލާ ބ. ކެންދޫ 27/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-04-20 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޔާމީން ޢަބްދުﷲ، ނޫމުރަކަ، ނ.މަނަދޫ 206/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-04-20 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވާފިރު އިބްރާހީމް، ޕިޔާނާގެ، ނ.މަނަދ 207/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-04-07 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ތަސްލީމް މުހައްމަދު،ފުނަމާގެ،ގއ.ނިލަންދޫ 206/VTR/2012
ތަފްސީލް2014-03-16 ބްލެކް ސަރޗް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަޢީމް، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ، މުރަކަ 176/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-02-19 އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޢާޘިމް ޝަރީފް، ކޮޑެދޫ، ގދ. ހޯޑެއްދޫ 243/VTR/2012
ތަފްސީލް2014-02-04 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް (ދަޢުލަތް) ޢަބްދުﷲ ނާޝިދު، ހ.ސެނާއާގެ، މާލ 4/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-02-04 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް (ދަޢުލަތް) އާދަމް ޙަސަން، މ.މިރުސްގަސްދޮށުގެ، މާލެ 5/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-01-27 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަޙްމަދު ޝިފާޢު، ހިޔާވެހި، ހއ.އުތީމު 200/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-24 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިސްމާޢީލް ޢަލީ، ހުޅުމާލެ، ފްލެޓް ނަންބަރ 2-3-05 147/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-24 އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ އަބްދުއްލަތީފް، ނ.ލަންދޫ ، ތަނޑިރަތްމާގެ 166/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-15 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ޢިމާދު މުޙައްމަދު، ޖޭމުގަސްދޮށުގެ، ގއ.ހޯނޑެއްދ 131/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-03 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ފަހުމީ، ހިތިގަސްދޮށުގެ،ގދ.ތިނަދޫ 75/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-01 މަޒާޝް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ޝަފީޤް، މެރިންވިލާ، ތ.ބުރުނި 186/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-11-06 މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އިވާން ޖެކީ މިނާޓް، 139/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-17 އަދ.މާމިގިލީ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުޙައްމަދު ސަމާލު، ގަދަނޫ. އދ.މާމިގިލި 88/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-09-10 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން އަޒްމީލާ ޙަސަން،ތިބްރޯޒްގެ،ގދ.ތިނަދޫ 67/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-02 ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސޮލިއުޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޔޫނުސް، ދުންފިނިގެ، ސ. މަރަދޫ 259/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-09-01 ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އާދަމް ފާއިޒް، އަފްޒާ، ނ.ވެލިދޫ 94/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-08-27 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ޙަސަން ޢިއްޒު ރަޝީދު، ހ.އަލިނަރުމާގެ،ކ.މާލެ 49/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-06-20 ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ލަތީފް، ރޭވިލާގެ،މ.ކޮޅުފުށި 21/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-06-19 ވިވެންތާ ބައި ތާޖް ކޯރަލް ރީފް މޯލްޑިވްސް ޙުސައިން ސިރުޙާން، ސެރޯންވިލާ، ހދ.މަކުނުދޫ 64/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-06-17 ސޮނީ ސްޕޯރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަމްޢޫން ރަޝީދު،މ. ބޮއިލިންގް ފިޝް 99/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-06-13 އޭބޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ޝަހީމް،ރަބީޢީމަންޒިލް/ހއ.ފިއްލަދޫ 254/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-06-09 އެމްވީކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތަހްމީނާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ބޮޑުގެ، ހއ.އުތީމު 179/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-08 ސާރޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މޫސާ، ހދ.ކުޅުއްދުއްފުށި،ނިވް ސްޓާރ 29/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-05-06 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) އާމިނަތު ނިއުމާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8704، މާލެ 104/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-06 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) އާމިނަތު ޝިއުނާ، ގ.ނާރެހި، މާލެ 105/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-06 ސީންކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖުނައިދު، ދާރުލްއާޚިރު، ސ.މީދޫ 72/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-05-02 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް މުޢާޒް ރަޝީދު، ގަޒީރާ، ގދ. ތިނަދޫ 144/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-04-29 އައި & ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް މުޙައްމަދު ފުޅު،ޑޭޒީމާގެ،ނ.ވެލިދޫ 34/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-04-17 ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުމްތާޒް ޢަލީ، ފަހިވާގެ، ލ.އިސްދޫ 232/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-04-14 މުޙައްމަދު ބައްސާމް/ބަދިގެ.ކޮމް އަޙްމަދު ރަފީޢު، އާހިޔާ،ކ.ކާށިދޫ 26/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-04-11 މުޙައްމަދު ބައްސާމް/ބަދިގެ.ކޮމް މުޙައްމަދު ރާޝިދު، ރާޒް،ރ.ހުޅުއްދުއްފާރު 25/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-02-26 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވިޝާމް ޙަސަން ސަޢީދު އާއި އިތުރު 45 މުވައްޒަފުން 39/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-02-25 ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ޝިއުނާ އަލީ، ނަފާ، ފ.ބިލެއްދޫ 227/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-29 އިންޓަނޭޝަނަލް ބެވަރޭޖަސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލިމިޓެޑް (އެލެކްސް ބޯޓު) މުހައްމަދު އަޙުދު،ރަންހަނދުވަރު،މ.ކޮޅުފުޅި 220/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-25 ހީޓް ހެލްތް އެންޑް ފިޓްނަސް ނޫރާ އިބްރާހިމް، ޒަމާނީ ހައުސް، މ.މުލައް 202/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-20 ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ހަސަން އާދަމް، ދަޑިމަގު،ތޯތާގެ،ޏ.ފުވައްމުލައް 221/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-17 ސަރޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މޫސާ، ނިވްސްޓާރ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 116/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-14 އެޓޯލް ލިންކްސް (މޯލްޑިވިއަން ސީފުޑް އެކްސްޕޯޓަރސް އަލީ އަބްދުލް ކަރީމް،ނާރެސް، ހދ.ނޮޅޮވަރަން 223/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-11-29 ކްލިކް އެސޯސިއޭޓްސް ޓްރެއިނަރސް އެންޑް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރިޔަމް ޝާހިދާ، މއ.ފޮރެސްޓް، ކ.މާލެ 133/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-21 ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޝުކޫރު، ނީލީސިތާރާ، ރ.އުނގޫފާރު 110/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-16 މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނިޒާމް އާދަމް، ދަފްތަރު ރސ 10268، މާލެ 136/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-14 ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ސަރޫޖު މުޙައްމަދު، ބިއުޓީފުލާވަރ، މ.މުލި 50/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-24 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މޫސާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2389، މާލެ 95/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-18 ބޮސްޓަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މޫސާ، ޝޭޑީކެބިން، ސ. ހިތަދޫ 143/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-08-08 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިޔާޤު އަޙްމަދު، ގ.ފްލައިންގް ޓައިގަރ، ކ.މާލެ 62/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-08-07 ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙަސަން މުޙައްމަދު ދީދީ، އަލިވިލާގެ، ތ.އޮމަދޫ 85/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-08-06 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ މަރިޔަމް ޝިދާފާ، ބުރެވިމާގެ، ތ.ތިމަރަފުށި 29/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-30 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޤާސިމް، ވައިމަތީގެ، ގދ.ގައްދޫ 128/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-07-23 ލެކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ވަހީދު، ކަށީދާގެ، ހއ.ކެލާ 25/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-06-20 ޝަރޫލާންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަރީފް، އޯކިޑްގެ، ލ.އިސްދޫ 60/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-06-11 ދަ ގޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މރ. ސްރީކަންދަރާޖަ ވަރަދަރާޖޫ، ސްރީލަންކާ 52/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-22 ފެންޓަސީ ވަރލްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނާޒިމް ޙަސަން، ހަވީރީނާޒް، މ.މުލި 09/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-04-02 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ) ޙުސައިން ނަޡީރު، ވައިޓްރީސް، ނ.ޅޮހި 36/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-02-12 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ރިޔާޒް، ޞަފާ، ޅ.ނައިފަރު 165/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-01-31 މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޢަލީ މުޙައްމަދު، ފަތަނގުމާގެ، ޅ.ނައިފަރު 150/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-01-09 ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚަދީޖާ ރަޝީދާ، ލިލީގަސްދޮށުގެ، ސ.ފޭދޫ 135/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-26 ސޮނީ ހާޑްވެއަރ މުޙައްމަދު އިމާދު، ދާރުއްސަލާމް، ތ.ކިނބިދޫ 163/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-11 އައްބާސް އިބްރާހިމް، ސިލްވަރކްލައުޑް، މާލެ މުޙައްމަދު ނާސިޙް ޢަބްދުﷲ، ސޯސަންގެ، ޅ.ނައިފަރު 118/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-06 ޝަރޫ ލާންޗް ސާވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޞަބާޙް ރޫޙް، ނޫވިލާގެ، ތ.ކިނބިދޫ 139/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-10-17 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް އާއި އިތުރު 11 މުވައްޒަފުން 108/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-10-17 ލިންޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުންޔަތު ޙުސައިން، ދިގަލި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 138/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-09-29 ސެކިއުރާ ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު، މއ.ގާމާދޫ، މާލެ 96/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-06-16 ހާބަރ ލޯންޗް 37 ނަންބަރު ކެފޭ މުޙައްމަދު ނާޞިރު، އާބާދުވިލާ، ސ.ހުޅުދޫ 69/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-05-05 ޝަންގްރިއްލާސް ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރިވަރުގެ، ސ.ހިތަދޫ 275/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-05-02 މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އަޙްމަދު ޝިފާން، ކުޅުދޫ.ޝާމިލް، ނ.ކެނޑިކުޅުދޫ 36/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-05 ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން، ސަބްދެލި، ބ.ކެންދޫ 248/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-03-29 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ސަމާހް އިބްރާހީމް، ހ.ސާރޯކުގެ/މާލެ 269/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-03-08 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު ރިޔާޒް، ރީފް. ގދ.ތިނަދޫ 239/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-02-08 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަރީފް އަޙްމަދު، ވިލާރަތްލާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 274/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-01-12 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑ ޔޫސުފް ސިދުޤީ، ރޯޝަނީވިލާ/ތ.ވިލުފުށި 209/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-12-06 ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޙުސައިން ޢަފީފް، ސިވިލްޒޭޝަން ހައުސް، ސ.ފޭދޫ 194/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-31 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައްބާސް ޢަބްދުﷲ، ރަންކޮކާގެ/ހއ. ހޯރަފުށި 178/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-23 އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑ މޫސާ މުސްލިމް، ރަތްވިލާގެ / އއ.ތޮއްޑޫ 92/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-14 ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ހޫދު ސާޖިދު، ކަނޑުނޫގެ، ތ.ވިލުފުށި 164/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-06 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް، ދާރުއްސަލާމް / ތ.ތިމަރަފުށި 93/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-16 އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގސް ޕވޓ ލޓޑ އަލްފާޞީލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް 153/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-20 ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ޝާމިލް، އާސްމާނުވިލާ / ސ.ހުޅުދޫ 40/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-20 ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2760 52/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-15 ސޮނެވާގިލި ބާއި ސިކްސް ސެންސަސް އަޙްމަދު އަސްލަމް، ދޫރެސް / ނ.މާފަރު 55/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-14 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަލީ މާހިރު، މަނަސް / ދ.ކުޑަހުވަދޫ 170/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-12 ޗައިނީސް ހެލްތް ކެއަރ ޕވޓ ލޓޑ ޖިންގރެން (G31882271) 194/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-06 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ދަނބުގެ/ ހއ.ބާރަށް 185/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-04 އޭޑީކޭ ޓްރެވެލްސް ޕވޓ.ލޓޑ މުޙައްމަދު ނާޒިމް، ހ.ފަހަލަ، ކ.މާލެ 48/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-03-11 ރަންފަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ ބަންގްލަދޭޝްގެ 15 ރައްޔިތުން 100/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-19 ދައުލަތް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް، މުރަކަ / ހއ.ކެލާ 112/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-19 އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މޫސާ މުސްލިމް،ރަތްވިލާގެ، އއ.ތޮއްޑޫ 27/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-01-18 ދައުލަތް އާދަމް އިބްރާހީމް، ޒަމާނީއުފާ / ތ.ބުރުނި 162/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-23 ގަންގެހި އައިލެންޑް ރިސޯޓު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ރަނަވަކަސަންތާ، ޚާއްޞަ ދަފްތަރު 711 (މއ.އަބާރަނަ) 73/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-09 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ މުޙައްމަދު، ސަޢީދާމަންޒިލް / ށ.ފީވަށް 159/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-09 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝާހީނާ އިބްރާހީމް / ނޫރަންމާގެ، ހއ.ތަކަންދޫ 131/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-05 ސެނޮކް ޢަބްދުﷲ ސަލީމް ޢަލީ، ޓިއުޕިކް، ކ. ކާށިދޫ 111/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-11 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު ޝާކިރު، ހިތަށްފިނިވާގެ، ގއ.ދާންދޫ 98/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-09-09 ސަން ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ، މއ.ހަނީސަކްލް/ކ.މާލެ 45/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-04-24 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަފީފު ޙަސަން، މއ.ތަރިޖެހިއާގެ (ބަނޑޭރިކޮށިp/2222) 02/VTR/2009
ތަފްސީލް އަޕަރނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަރީފް، ހަދުވަރީގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ، ޙުސައިން ޙަމީދު، ހިތިގަސްދޮށުގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ 30/VTR/2012