×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


#
އަމުރު ތާރީޚް ވަގުތީ އަމުރުރައްދުވި ފަރާތް ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނުފަރާތް މައްސަލަ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2022-04-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ހައިޝަމް، ފެހިއާބާދު، ކ. ހިންމަފުށި 74/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-04-17މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރަމީޒު، މީނާޒް، ބ. ހިތާދޫ 63/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-03-13މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އަބުލް އެޙްތިޝާމް ޢަބްދުލް މުހައިމިން، ބަންގްލަދޭޝް 23/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-03-08ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ލަޠީފާ މުޙައްމަދު، ޕެންޒީވިލާ، ސ. ހިތަދޫ 12/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-03-01ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ. ބަނަފްސާވިލާ، މާލެ 14/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-02-06އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ، ޕިލިޕީންސް 9/VTR/2022
ތަފްސީލް2022-01-25ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު މައުޖޫދު، ސަޢީދާމަންޒިލް، ރ. މަޑުއްވަރި 258/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-01-17ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމް، ޗާނދަނީގެ، ތ. ވިލުފުށި 278/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-01-04ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ ރަމީޒު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 588) / މާލެ 274/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-01-04ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ ސަނާ، މ. ރިވެލިގެ، މާލެ 263/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-01-04ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޚަލީލް، ހ. ލޮބީ، މާލެ 273/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-12-02ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ނަފުޙާ، ބަހާރުގެ، ށ. މިލަންދޫ 255/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-11-23ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝާކިރު، އަލިވާގެ، މ. މުލައް 249/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-11-16މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް، ލަންޑަން 241/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-31ކެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަންވަރު ޙުސައިން އަދި 12 އިތުރު ފަރާތެއް 101/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-20ކޮކޯ ޗިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާތިމަތު ސިތުރާ، ވ. މައިކްރޯން، ކ. މާލެ 65/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން   ޚާލިދު އަޙްމަދު، ހިރާ، އދ. ހަންޏާމީދޫ 173/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-11މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މާޖިދު، ރަނަކުރި، ދ. ކުޑަހުވަދޫ 156/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-05ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަހުލާ ޢަބްދުﷲ، ރަބީޢުގެ، ތ. ކަނޑޫދޫ 190/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-16ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްﷲ ސަޢީދު، މ. މުހައްމަދީ އާބާދު 157/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، މާލެ 149/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-07-15ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސާމީ އަޤީލް، ހ. ރަންގަލި، ކ.މާލެ 114/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-07-15ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަބްދުރަޝީދު ހާރޫން، ގްރީންލައިފް، ކ. ގުރައިދޫ      136/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-07-15ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، ކެނެރީގެ، ހދ. ހަނިމާދޫ 140/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-06-28މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އައިމަން، ވާރުގެ، ސ. ފޭދޫ 116/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-06-28ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އަޙްމަދު ފަޟީލް، އޯޝަންވިލާ، ރ. އިންނަމާދޫ 128/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-05-30ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރްޔަމް ނައިފީން އަނީސް، މ. ފެހިފަތް، މާލެ 69/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-05-30މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އާދަމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 13632، މާލެ 108/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-05-27މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ލަޠީފް، ދިވަރަ، ސ. ހިތަދޫ 117/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-05-27މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ލަޠީފް، ދިވަރަ، ސ. ހިތަދޫ 13/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-05-24މެއިންލޭންޑް ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވަނިގަސެކާރާ މުޑިޔަންސެލަގެސުސާންތާ ސިސީރާ ކުމާރާ 111/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-05-24ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، މާލެ 75/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-05-12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްޢަލީމު، ލިލީމާގެ، މ. ކޮޅުފުށި 96/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-05-10މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ލަޠީފް، ދިވަރަ، ސ. ހިތަދޫ 13/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-04-19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ހައިތަމް، ފަހަމާ، ފ. ނިލަންދޫ 42/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-04-18ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު، ގ. ދިލްފިޒާގެ، ކ. މާލެ 71/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-03-18ސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަޖުމާ އަޙްމަދު، ލީކުވިލާ، ޏ. ފުވައްމުލައް 10/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-03-11ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޝެހެނާޒްއާއި އިތުރު 8 މީހުން 30/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-01-31ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ދައުލަތް) ޙަބީބު މުހައްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13160، މާލެ 156/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-12-22ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ނާޡިމް، ރަންއިހި، މ. ކޮޅުފުށި 50/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-12-17ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ލިމިޓެޑް އައްޔޫބް ޢަލީ، ގ. ކޯޅި، ކ. މާލެ 237/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-12-10ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ފަހްޒާން، ބުލާސަމްއާގެ، މާލެ 212/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-12-10ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ފަހްޒާން، ބުލާސަމްއާގެ، މާލެ 212/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-12-10އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޖަވާދު ޢަލީ، އާބާދު، ގއ. މާމެންދޫ 236/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-26ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ޢަލީ، މ.ވާރޭވިލާ،ކ.މާލެ 86/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-25ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުނާ މުޙައްމަދު، މ. ބަބުނަ، މާލެ 215/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-25މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޢަނީ ޢަބްދުއްލަޠީފް، މަދީނާ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 198/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-10ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސަނާޙް، ލައިޓްކޯނަރ، ނ. މާޅެންދޫ 40/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަޖުމާ އަޙްމަދު، ލީކުވިލާ، ޏ. ފުވައްމުލައް، 163/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-01ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަޙްމަދު ފަރުހާން،ލ.ފޮނަދޫ، ޖަބުރޯލުގަސްދޮށުގެ 183/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ލުބްނާ، ހ. ބްލޫލޫން، މާލެ 57/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަލީ، ހިލިހިލާގެ، ތ. ތިމަރަފުށި 62/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-24ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވިލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ، އާހަނދުވަރު، ހއ. ދިއްދޫ، 169/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-21ނޭޝަނަލް އިންޓްގެރިޓީ ކޮމިޝަން ޝިފާޒް ޢަލީ އާއި އިތުރު 7 މީހުން 127/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-20ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު މާލިކު، ދޯޅަނބުގެ، ހއ. ކެލާ 111/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-20ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޙަސަން ނަޞީރު، މޫނިމާގަސްދޮށުގެ، ސ. ފޭދޫ 165/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު މުޙައްމަދު، ކެކުރިމާގެ، ސ. ހިތަދޫ 146/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-08ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް، ސީވީޑް، ކ.ގުރައިދޫ 161/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-06ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް މޫނިސް، މއ. ރިހިވިލާގެ، މާލެ 152/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-06ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު، މިސްކިތްމަގު. ސަނީލޮޖް، ޏ.ފުވައްމުލައް 151/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-01ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު، ހިޔާވަހި، އއ. ރަސްދޫ 137/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-01ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޙަމީދު، އަޅިވިލާގެ، ލ. ފޮނަދޫ 139/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-01ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިބްރާހީމް ޢުމަރު، އަލްފާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 138/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-08-22މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ޙާމިދު ރިޟާ، މެޑެލްމާގެއާގެ، މާލެ 298/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-08-19އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ އަޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމް / ސްރީލަންކާ 64/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-08-12ޖާހް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޒިޔާދު، އީދުގެ، ހއ. ކެލާ 93/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-08-11ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާޖިދު އަޙްމަދު، މިސްކިތްމަގު. ބްލޫވިލާ، ޏ. ފުވައްމުލައް 103/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-21ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޞަލާޙް،ސޭޑީގެ، ނ. މާޅެންދޫ/ މުއްރަތު އާދަމް، ބީޗްރޯޑްގެ، ލ. މާވަށް / ޢަބްދުﷲ އަފީފް، ފިނިފެންވިލާ، އދ. އޮމަދޫ 114/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-21ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑް ޖެނީހު ރަޝީދު، ކްރިއޭޝަން ، ސ. ހިތަދޫ 96/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-21ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު، ޑޭޒީމާގެ، ތ. މަޑިފުށި 81/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-16މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ލަޠީފް، ދިވަރ، ސ. ހިތަދޫ 105/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-13ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ލައިޓްސްޓަރ، މާލެ 92/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-13ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ މުބީން، އާގަރާ، ގއ. ވިލިނގިލި 78/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-13މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، ވެނީލާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 63/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-06-15ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާތިކާ އިބްރާހީމް، އިސްތަފާގެ، އދ. މާމިގިލި 58/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-06-08ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޙަންނާނު މުހައްމަދު، ލިތުއޭނިއާ، އދ. ދަނގެތި 72/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-05-21ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒަޔާން އަބްދުﷲ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 165-1-01 މާލެ 74/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-03-17ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ މުޙައްމަދު، ބަހާރުމާގެ، ނ. މާޅެންދޫ 38/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-03-01ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢިމްރާން ރަޝީދު، އަސްރަފީގެ، ފ. ބިލެއްދޫ 25/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-02-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޝެހެނާޒްއާއި އިތުރު 8 މީހުން 30/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-02-11މެގްނެޓްރޯން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު މުރުސިދު، އައްސޭރި، ށ. ފޯކައިދޫ 260/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-02-02މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އުޘްމާން ވަޙީދު، މުއައްލިމުގެ، ތ. ވިލުފުށި 232/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-29ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު، ފުއްޓަރުގެ، ސ. ހިތަދޫ 267/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-23ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ، ފިލިޕީންސް 296/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-19ސީންކޯ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިލަން ސަމަންތަ ސޫރިޔާ ޕަތިރަނާ، ސްރީލަންކާ 276/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-15ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މޫންސްޓަރ، ހއ. ދިއްދޫ 259/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-25ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަތުޙީ، ބްލޫރެސްޓް / ލ. އިސްދޫ 243/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-10ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ޢަލީ ޝަރީފު، މއ. ބިންކޮޅު، މާލެ 242/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-28ވިންގްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖީ.އޭ ވިދުރުވާން ޕެރޭރާ، ސްރީލަންކާ 227/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-04ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕީޓަރ ސިގެންޓާލަރ، ސްވިޒަލޭންޑް 213/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-23ފެމިލީ ކޯޓު ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ. ފޭދޫ 104/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-23ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ.ފޭދޫ 209/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-17ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސިރުވާން މުޙައްމަދު، ގްރީންގެ، ގއ. ވިލިނގިލި 158/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-16ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ހިޔާ، ކ. ތުލުސްދޫ 155/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-15މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ މުޖްތަބާ މުފީދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13964، މާލެ 179/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-08ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ޢަލީ ޝަރީފު، މއ. ބިންކޮޅު، މާލެ 163/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-29ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު، ސޯސަންވިލާ، ބ. ކުޑަރިކިލު 153/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-27ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު އާދަމް، މައިދާން، ޅ.ހިންނަވަރު 43/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-07ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7831، މާލެ 116/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-07ލޭންގުއޭޖް ލަރނިންގ ސެންޓަރ މާކް ޕޯލް މިޝެލް، ބްރިޓެއިން 133/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-06ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ވަޙީދާ، އައިލެންޑްހައުސް، ރ.ރަސްގެތީމު 137/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-09ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 5154، މާލެ 102/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-09މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހޫނާ ޙަލީމް، ޝަބާބް، ހއ. ކެލާ 119/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-04އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަސަންދީދީ، ފިނިއައްސޭރި، ސ. ހިތަދޫ 70/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-17ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ނިޔާޒު، ރަޖީނާގެ، ގދ.ގައްދޫ 109/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-10މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ލޓޑ މޫސާ ޖިނާން، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-61، މާލެ 90/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-03ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް ވަދީފު ޙަސަން ސަޢީދު، ނިވްރޯޒް، ގދ. މަޑަވެލި 81/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-03ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މޫސާ އިބްރާހީމް، ދިލްކަޝްގެ، ލ. ކަލައިދޫ 100/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-21ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަމްޒީ، ނޫވިލާގެ، އއ.މާޅޮސް 06/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-04-17ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާޔަތުﷲ ޝަކީލް، ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ 09/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-04-01ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަމްޒީ، ނޫވިލާގެ، އއ.މާޅޮސް 06/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަލީ، ރޫބީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި. 47/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-10ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙަސަން ނިޔާޒް، ފޭރުގަސްދޮށުގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ 27/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-03ޖޮއިސް އޭން ބަލްތަޒާރ އޮސޯރިއޯ، ފިލިޕީންސް ޓްރެވެލް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 162/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-02-27ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޝަނޫން، ތަބިވައްގެ، ސ.ހިތަދޫ 17/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-01-31މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ނަސްމީ މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ޔަރުމޫކު، ގދ.ވާދޫ 02/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-01-21އުތުރުމާފަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަނިޝްކަ މިގާރަ ސުމިތްރަރަޗި، ސްރީލަންކާ 229/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-15މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ފަރީޝާ، ވާދޫގެ، ސ.މީދޫ 228/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-16ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާދިޔާ ޔޫސުފް، ލައިޓް، ބ.ދަރަވަންދޫ 220/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-03ލިޓަސް އޮޓޯމޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޝިޛުނާ ޢަލީ، ގުލްޝަން، ޏ.ފުވައްމުލައް 154/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-06ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ރިޔާޟް އަބޫބަކުރު، ފާލަންދޮށުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 200/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-01(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ނަސީމާ މޫސާ، ނިޔުވިކްޓަރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 178/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-04ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދުޝަރީފް، ރަންނާޅިގެ، ގދ.ގައްދޫ 173/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-08-16ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް، ތޯތާގެ، އދ.ދަނގެތި 137/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-24ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް 2، ޅ.ހިންނަވަރު 116/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 9084، މާލެ 79/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-03މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދައުލަތް) ޢަލީ ރިޔާޟް، ސާމިރު މުޙައްމަދު، ޢަޤީލް އިބްރާހީމް، މުޙައްމަދު ފަރީދު، މުޙައްމަދު ނަޖީބް 83/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-06-03މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވިނަގަނޑު، ގދ.ފިޔޯރީ 63/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-24ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)   މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ބުރުނު، ރ.އަނގޮޅިތީމު 54/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-10މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ނިޒުޙަތު ޢަލީ، ފެހިވިލާ، ސ.ފޭދޫ 60/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-10މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަބީބު، އިރުވައިވިލާ / ގއ.ދާންދޫ 51/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-10މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢައްބާސް، ޕެނަމާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 57/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-10މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ލިވާޒް، މ.ކުދިހިތިގަސްދޮށުގެ / ކ.މާލެ 50/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-10މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސާޖަން، ހ.ބްލޫޕަރލް / ކ.މާލެ 49/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-05ޙުސައިން ނިޔާޒް ސީ ނިމާލް ބަލަސޫރީ ޑޮން، ސްރީލަންކާ 33/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-05ޙުސައިން ނިޔާޒް ސިވަންދަން ސިވަންދަސީ، ސްރީލަންކާ 32/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-05ޙުސައިން ނިޔާޒް ޖޭ.ކޭ.ޖީ ސެތުންގާ މުޑިއަން ސެލާގެ، ސްރީލަންކާ 31/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-03-27މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (ދައުލަތް) ސާލިމް އަލްޞަބާޙް، ސޯސަންގެ، ދ.މީދޫ 37/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-03-26ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އާމިނަތު ސަޢީދު، ޑިއަރެސްޓް، ސ.ފޭދޫ  38/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-03-01އެވަރގްރީން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ސަރވިސަސް ދިނަކު ދިލްޝާދު ކަރުނަރަތުނެ، ސްރީލަންކާ 28/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-02-07އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ރަވީ ޝަންވަރު، އިންޑިއާ 180/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-01-23ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޝާރިފު، ކިނާރާ، ޅ.ނައިފަރު 4/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-01-22އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާދަމް ޢަޒްމީ، ނިޝާން، ރ.އަލިފުށި 205/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-12-14ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ސަނޫން، ނައިޓްވިލާ، ބ.ފެހެންދޫ 185/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-26މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރާމިޒް. ތިނަދޫގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 170/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-31ކަނޑިންމަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑް ޞިރާޠު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ހީނާމާގެ، ހއ.މުރައިދޫ 142/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-08މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ/ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ނަސީމް، މީނާޒް، ށ.ފުނަދޫ 128/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-28ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް، ހެލަގެލި، ގދ.ތިނަދޫ 134/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-20އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ޙަލީމަތު އަހުމީލާ، އޯކިޑްމާގެ، ލ.އިސްދޫ 39/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-13(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ލަތީފާ އިބްރާހީމް، މިރުސްމާގެ، ބ.މާޅޮސް 123/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-12ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝިހާބު އިބްރާހީމް، އެފެކްޝަން، ގދ.ނަޑެއްލާ 81/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-12ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ހެޕީކޯނަރ، ގދ.ނަޑެއްލާ 82/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-09ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝަމީމް، މަލާޒް، ދ.މާއެނބޫދޫ 85/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-15ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މޫސާ، ވައިޓްރޯސް، ތ.ކަނޑޫދޫ 75/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-15ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ، ޗާންދުފްލާވަރ، ތ.ކަނޑޫދޫ 74/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-15ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަރީފް، ކުދިމާގެ، ތ.ކަނޑޫދޫ 76/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-02-07ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ، ސަނދުބަރަކާގެ، ގދ.ގައްދޫ 194/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-01-17ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް 2، ޅ.ހިންނަވަރު 71/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-12-13ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޙުސައިން ރަޝީދު، ވެސްޓްވުޑް، ގއ.ކޮލަމާފުށި، އިބްރާހީމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 212/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-23ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) 4 މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 193/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-09-29ސަން ސްޕޯޓިންގް ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް  ޑެނިއަލް ޑި ފެޑެރީކޯ، އިޓަލީ 145/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-09-29ސަން ސްޕޯޓިންގް ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް  އެރިކާ ޑިއޮނީސިއޯ، އިޓަލީ  146/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-09-22ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒިޔާޖު ، ދިނަށަ، ގދ.މަޑަވެލި 160/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-06-13ޕްރިންޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިސްޙާޤް ނިޒާރު، މޫނިމާވިލާ، ގއ.ވިލިނގިލި 90/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-24މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ.މައިކްރޯވޭވް، މާލެ.  63/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-24މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަސްފާގު ވަޙީދު ، ދަނޑިގެ، ގއ.ދާންދޫ  60/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-10މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8191، މާލެ 40/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-10ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޢަބްދުލްމުހައިމިން، އިރުމަތީގެ، ލ.ކަލައިދޫ 56/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-10މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ޒަމީލް، ގ.އިވްނިންގސަޓާރ، މާލެ 41/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-03-29ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަސީމް، ތަރިވިދާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 44/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-03-02ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝާހް، ހިލިހިލާގެ، ލ.ދަނބިދޫ 27/VTR/2016
ތަފްސީލް0000-00-00ކެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަންވަރު ޙުސައިން އަދި 12 އިތުރު ފަރާތެއް 101/VTR/2021
ތަފްސީލް0000-00-00ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ލަތީފާ އިބްރާހީމް، ވެހި، ލ. ކަޅައިދޫ  216/VTR/2021