×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގަވާއިދު

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 16 ޖަނަވަރީ 2022
ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 25 އޮގަސްޓް 2021
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 2015 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (ބާތިލްކުރެވިފައި) 10 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު (ބާތިލްކުރެވިފައި) 10 މާރިޗް 2015

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އުސޫލު

އުސޫލު

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް

ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލު 6 އޮކްޓޫބަރ 2020
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު 31 ޑިސެންބަރު 2018

ވަޒީފާ އާބެހޭ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ހުރިހާ އިސްލާހުތަކާއެކު 22 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ހަވަނަ އިސްލާޙު 22 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފަސްވަނަ އިސްލާޙު 25 އޮގަސްޓު 2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ހަތަރުވަނަ އިސްލާޙު 11 ޖޫން 2015
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ތިންވަނަ އިސްލާހް 12 ޖެނުއަރީ 2014
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހް 7 އޯގަސްޓް 2010
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާހް 13 އޮކްޓޯބަރ 2008
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު